Ἐπιστολὴ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ιερόθεε, χάρις είη τη υμετέρα Ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού.

Ευλογίαν Κυρίου λογιζόμεθα δια την Εκκλησίαν την έμπρακτον εφαρμογήν της ευχής του Αγίου Αποστόλου Παύλου απευθυνομένου εις τον εαυτού μαθητήν ῞Αγιον Τιμόθεον “ίνα ο λόγος του Κυρίου τρέχη”, διαπιστούντες ότι εις τας συγχρόνους ημέρας και προφορικώς και εντύπως και ηλεκτρονικώς υπό των φιλοθέων εργατών του θείου Αμπελώνος εν αγαθαίς ελπίσι πλουσίως ούτος σπείρεται.

Μάλιστα, όταν η ποιότης του λόγου αυτού διανθίζεται και διαποτίζεται υπό του γνησίου 'Ορθοδόξου εκκλησιαστικοπατερικού πνεύματος και εκπηγάζη από βιωματικών καταστάσεων, έχει και την απήχησιν και την πιθανότητα ευκαρπίας μεγαλυτέραν.

Ταύτα γράφομεν εξ αφορμής της παραλαβής του εσχάτως λίαν ευγενώς σταλέντος ημίν Τόμου της επιστασία της υμετέρας ευπαιδεύτου και θεολογικώς άριστα κατηρτισμένης Ιερότητος εκδιδομένης εφημερίδος “Εκκλησιαστική Παρέμβασις”, διελθούσης ήδη το ουχί ευκαταφρόνητον όριον των εκατόν εκδοθέντων τευχών.

Αντιλαμβανόμεθα, Ιερώτατε άγιε αδελφέ, ότι η συνεχής έκδοσις ενός εκκλησιαστικού εντύπου, και μάλιστα του επιπέδου του υμετέρου, απαιτεί και χρόνον πολύν και συνεργάτας ου τους τυχόντας, αλλά και οικονομικάς δαπάνας ου τας συνήθεις, βαρυνούσας το πτωχόν βαλάντιον μιας Ιεράς Μητροπόλεως ως η υμετέρα.

Όθεν, μετά περισσείας της χαράς απευθύνομεν τα Πατριαρχικά ημών εύσημα και συγχαρητήρια, πρώτον μεν τη υμετέρα πολυταλάντω Αρχιερωσύνη, είτα δε και πάσι τοις ποικίλως συνδράμουσιν εις την έκδοσιν της εγκρίτου εφημερίδος υμών κληρικοίς τε και λαϊκοίς.

Ευχόμενοι ουν καρποφόρον και αδιάκοπον συνέχισιν της εν λόγω εκδόσεως και πλουσίαν την ευλογίαν του Μεγάλου Αρχιερέως επί την σύνολον εκκλησιαστικήν δραστηριότητα της υφ' υμάς Ιεράς Επαρχίας, επανασυγχαίρομεν από καρδίας.

Η δε χάρις του Θεού, ο φωτισμός και το άπειρον έλεος είησαν μετά της υμετέρας φίλης Ιερότητος.

βδ΄ Σεπτεμβρίου στ΄

αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Β.

  • Προβολές: 1131

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance