Skip to main content

Κυριακή, 11 Αὐγούστου. Τά δῶρα τῆς Ἀναστάσεως

ΓΡΑΠΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

Κάθε συνάντηση μεταξύ τῶν ἀνθρώπων εἶναι εὐεργετική, γιατί ἀποδίδει καρπούς. Κατά τίς συναντήσεις τους οἱ ἄνθρωποι δίνουν καί λαμβάνουν δῶρα. Αὐτό πολύ περισσότερο ἔγινε μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἀναστάς Χριστός προσέφερε πολλά δῶρα στούς ἀνθρώπους, τά ὁποῖα περιγράφει τό ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο τοῦ βαρέος ἤχου πού ψάλαμε σήμερα, καί ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τόν θάνατον• ἠνέωξας τῷ ληστῇ τόν Παράδεισον• τῶν Μυροφόρων τόν θρῆνον μετέβαλες, καί τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστέ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος».

Ἡ μετάφραση τοῦ ἀναστασίμου αὐτοῦ Ἀπολυτικίου ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Χριστέ, μέ τόν θάνατό Σου στόν Σταυρό κατήργησες τόν θάνατο∙ ἄνοιξες στόν ληστή τόν Παράδεισο∙ μετέτρεψες τῶν θρῆνο τῶν Μυρο¬φόρων∙ καί στούς Μαθητές Σου ἔδωσες τήν ἐντολή νά κηρύττουν σέ ὅλο τόν κόσμο τήν ἀνάστασή Σου∙ Σύ, Χριστέ ὁ Θεός, ἀναστήθηκες ἀπό τούς νεκρούς καί ἔδωσες σέ ὅλο τόν κόσμο τό μέγα ἔλεός Σου».

Ὅπως εἶπα προηγουμένως, ἐδῶ φαίνονται καθαρά τά δῶρα πού ἔδωσε ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του. Πρόκειται γιά μεγάλα πνευματικά δῶρα καί δέν ὑπάρχει καμμιά ἀναλογία μέ ἄλλα δῶρα πού δίνουν οἱ θνητοί ἄνθρωποι ὅταν συναντῶνται μέ ἄλλους ἀνθρώπους.

Θά γίνη μιά σύντομη ἀνάλυση αὐτοῦ τοῦ ἀναστασίμου Ἀπολυτικίου.

Τό πρῶτο δῶρο εἶναι ὅτι ὁ Χριστός μέ τόν θάνατό Του στόν Σταυρό κατήργησε τόν θάνατο καί μάλιστα τόν διάβολο, πού ἔχει τό κράτος τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος βασίλευε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ τήν ἁμαρτία τῶν Προπατόρων, δηλαδή τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας.

Βεβαίως, μετά τήν ἁμαρτία πού διέπραξαν οἱ Προπάτορες ὁ θάνατος ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ἀπομακρύνσεώς τους ἀπό τόν Θεό, πού εἶναι ἡ ζωή, καί ὄχι τιμωρία τοῦ Θεοῦ. Πρῶτα πέθαναν πνευματικά, δηλαδή ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τόν Θεό, καί ἔπειτα πέθαναν σωματικά.Ἔτσι, ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ γνωρίζουμε τίς συνέπειες τοῦ θανάτου.

Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του μᾶς ἀπελευθέρωσε ἀπό τόν πνευματικό θάνατο καί μᾶς ἔδωσε τήν βεβαιότητα ὅτι θά καταργηθῆ καί ὁ σωματικός θάνατος μέ τήν μελλοντική ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

Τό δεύτερο μεγάλο δῶρο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἶναι ὅτι ἄνοιξε τόν Παράδεισο πού ἦταν κλεισμένος μετά τήν ἁμαρτία τῶν Πρωτοπλάστων. Ἀκόμη καί οἱ δίκαιοι στήν Παλαιά Διαθήκη καί οἱ Προφῆτες, μετά τόν θάνατό τους πήγαιναν στόν Ἅδη ἀπό τόν ὁποῖο τούς ἐλευθέρωσε ὁ Χριστός μετά τήν κατάβαση σέ αὐτόν τῆς ψυχῆς Του, πού ἦταν ἑνωμένη μέ τήν Θεότητά Του.

Πρῶτος δέ πολίτης τοῦ Παραδείσου ἔγινε ὁ Ληστής, πού ὁμολόγησε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ. Αὐτό δείχνει τήν μεγάλη ἀξία τῆς μετάνοιας, πού γίνεται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ μετάνοια εἶναι δωρεά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Μέ τό Φῶς τοῦ Θεοῦ βλέπουμε ὅσα ὑπάρχουν μέσα στήν καρδιά μας καί ἔπειτα ζητᾶμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὅτι ὁ Ληστής πού μετανόησε ἔγινε πρῶτος πολίτης τοῦ Παραδείσου.

Αὐτό εἶναι ἐλπίδα γιά ὅλους μας.

Τό τρίτο μεγάλο δῶρο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ὅπως γράφεται στό ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο πού ψάλαμε σήμερα, εἶναι ὅτι μετέβαλε τόν θρῆνο τῶν Μυροφόρων γυναικῶν σέ χαρά. Ὅταν εἴμαστε στενοχωρημένοι ἀπό διάφορα προβλήματα πού μᾶς περιβάλλουν στήν ζωή μας, καί ὅταν, μάλιστα, τά προβλήματα αὐτά μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀπόγνωση, τότε, ὅταν στραφοῦμε στόν Ἀναστάντα Χριστό, Ἐκεῖνος μᾶς δίνει τήν χαρά. Ὁ Χριστός στήν πραγματικότητα μετατρέπει τήν θλίψη, τόν πόνο, τήν ἀπελπισία σέ ἀναστάσιμη χαρά. Κανείς ἄλλος δέν μπορεῖ νά τό κάνη αὐτό.

Τέλος, τό τέταρτο μεγάλο δῶρο πού προσέφερε ὁ Ἀναστάς Χριστός στούς Μαθητές Του εἶναι ὅτι τούς ἔδωσε ἐντολή νά κηρύξουν τήν Ἀνάστασή Του σέ ὅλο τόν κόσμο, δηλαδή τούς ἔδωσε ἐντολή νά πορευθοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο καί νά εὐαγγε-λισθοῦν ὅλα τά ἔθνη, ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε Θεόν ἀναστάντα πού κατήργησε τόν θάνατο. Καρπός αὐτῆς τῆς ἐντολῆς εἴμαστε καί ἐμεῖς οἱ ἐξ ἐθνῶν Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι μεταστραφήκαμε ἀπό τήν εἰδωλολατρεία στήν ἀληθινή πίστη, καί γίναμε μέλη τοῦ ἀναστημένου Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτά τά μεγάλα δῶρα Του ὁ Χριστός ἐξακολουθεῖ νά τά δίνη καί στούς σημερινούς Χριστιανούς, ὅταν Τόν ἀγαποῦν καί γίνωνται μαθητές Του. Ποιός δέν θά ἤθελε νά λάβη αὐτό τό μεγάλο ἔλεος τοῦ Θεοῦ; Αὐτό θά τό βροῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία Του, πού εἶναι τό εὐλογημένο Σῶμα Του. Μᾶς ἀρέσει νά μᾶς δίνουν δῶρα. Γιατί δέν ἐπιδιώκουμε τά μεγάλα δῶρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ;

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2706