Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΚΒ

Φανάριον, 14.Χ.2001

Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ ΠατριάρχουΙερώτατε και αγαπητέ άγιε Ναυπάκτου,

Λαμβάνομεν τα κατά καιρούς προφρόνως αποστελλόμενα τη ημετέρα Μετριότητι γράμματά τε και σπουδαία θεολογικοκανονικά κείμενα της υμετέρας λίαν ημίν αγαπητής και περισπουδάστου Ιερότητος και εκφράζομεν αυτή θερμοτάτας επί τούτοις ευχαριστίας, άμα δε και αδελφικά συγχαρητήρια δια τας εν επιστημοσύνη και συμφώνως προς την εκκλησιαστικήν διατύπωσιν και τάξιν αναπτυσσομένας εν αυτοίς απόψεις επί των της Εκκλησίας πραγμάτων.

Εν πάση λέξει και φράσει υμών βλέπομεν τα περικοσμούντα υμάς προσόντα της παιδείας και της συνέσεως και της αγάπης προς την Εκκλησίαν, αλλά και του σεβασμού και της αφοσιώσεως προς τον πανίερον Οικουμενικόν καθ’ ημάς Θρόνον, η προς τον οποίον άπλετος υιική υμών στοργή βαθέως συγκινεί και μεγάλως ενισχύει ημάς τε και τους περί ημάς αγίους αδελφούς και συγκυρηναίους.

Ουδαμώς αμφιβάλλομεν ότι και εν τω μέλλοντι τοιαύτη θα είναι η θέσις και στάσις υμών, εις συντήρησιν της κανονικής τάξεως και ευπρεπείας και εις ενίσχυσιν της χειμαζομένης, υπαιτιότητι και οικείων, Μητρός Εκκλησίας, και ευχόμεθα όπως το υψηλόν παράδειγμα υμών μιμηθούν και άλλοι οφείλοντες και δυνάμενοι, οπωσδήποτε δε ευργετηθέντες υπ’ αυτής, εις προάσπισιν της ιεράς κληρονομίας.

Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ ΠατριάρχουΕυχόμενοι προς τούτοις μεθ’ υμών, Ιερώτατε και φίλτατε εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ, όπως η χάρις του Θεού μετατρέψη και κατευθύνη εν τάχει τα πάντα εν τη Εκκλησία Αυτού εις αγαθόν, αίρομεν χείρας ικέτιδας προς Αυτόν υπέρ υγιείας, διαφυλάξεως, ενδυναμώσεως και μακροημερεύσεως της υμετέρας αγάπης και, ασπαζόμενοι αυτήν φιλήματι αγίω, επικαλούμεθα επ’ αυτήν την χάριν και το άπειρον έλεος Αυτού και διατελούμεν μετά πλείστης φιλαδελφίας και τιμής εξαιρέτου.

Της υμετέρας πεφιλημένης Ιερότητος

αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

† ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

  • Προβολές: 1500

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance