Ἐπιστολὴ Ἱερᾶς Συνόδου

Αθήνησι τη 20ή Οκτωβρίου 2005

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεον

Εις Ναύπακτον

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εν τη Συνεδρία Αυτής της 18ης τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου ε.έ., έγνω εκφράσαι υμίν τας ολοθύμους Αυτής συγχαρητηρίους και ευχαριστηρίους ευχάς δια την μετά μεγάλης προθυμίας και επιγνώσεως ανταπόκρισιν της υμετέρας Σεβασμιότητος εις την υπ' Αυτής ανατεθείσαν υμίν Εισήγησιν κατά την σύγκλησιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος την 7η Οκτωβρίου ε.έ.

Η μετά σπουδής και ερεύνης ως και βαθυτάτης πίστεως παρουσιασθείσα υμετέρα Εισήγησις, ήτις διεπραγματεύθη το θέμα: «Υποβοηθουμένη αναπαραγωγή – Νέος Νόμος», συνέβαλεν εις την επίτευξιν των τεθέντων σκοπών της Ιεραρχίας. Διεκρίναμεν την αρίστην γνώσιν υμών επί των επί μέρους παραμέτρων του αναπτυχθέντος θέματος, αποτελούσαν πνευματικόν καρπόν τόσον της θεολογικής συγκροτήσεως υμών, όσον και των εκ της ζωής της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας υμετέρων βιωμάτων.

Όθεν, συγχαίροντες και αύθις υμίν δια το περισπούδαστον της Εισηγήσεως ταύτης, επικαλούμεθα εφ' υμάς δαψιλή την παρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Χάριν και κατασπαζόμενοι την υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω διατελούμεν μετ' αγάπης.

+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Προβολές: 2225