Η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Συνοδικού Δικαστηρίου γιά τον Ιερομόναχο Σπυρίδωνα Λογοθέτη

Εκδόθηκε την 27η Αυγούστου ε.έ. η απόφαση του Πρωτοβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου για τον Ιερομόναχο Σπυρίδωνα Λογοθέτη, το οποίο του επέβαλε την ποινή της έκπτωσης από την θέση του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως.

Η «Εκκλησιαστική Παρέμβαση» δεν είχε σκοπό να ασχοληθή με το θέμα αυτό, το οποίο, βεβαίως, δεν είναι καθόλου ευχάριστο.

Όμως εκ των πραγμάτων είμαστε αναγκασμένοι να δημοσιεύσουμε τα βασικά τμήματα της αποτελουμένης εκ τετρακοσίων τεσσαράκοντα δύο (442) σελίδων απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου. Και είμαστε αναγκασμένοι να το πράξουμε για τους εξής λόγους:

Αμέσως μετά την έκδοση της αποφάσεως (ποινή της εκπτώσεως εκ της θέσεως του ηγουμένου) το ιδρυτικό μέλος ενός από τους Συλλόγους που δορυφορούν την Μονή Μεταμορφώσεως, ο δημοσιογράφος Δ. Μακρής, δημοσίευσε στο Διαδίκτυο (Internet) ένα άρθρο με τίτλο «Απόφαση Συνοδικού Δικαστηρίου "κόλαφος" για τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου» (!!) και στην Εφημερίδα «η Χώρα» (30-8-2005) το ίδιο άρθρο με υπέρτιτλο τον ίδιο και τίτλο «Αθώος ο αιρετικός Κληρικός» (!!). Στο άρθρο του αυτό επιτίθεται εναντίον του Μητροπολίτου και εναντίον του Συνοδικού Δικαστηρίου και συγχρόνως προσπαθεί να αντιστρέψη την πραγματικότητα εμφανίζοντας τον καταδικασθέντα από το Συνοδικό Δικαστήριο ως αθώο!

Στην φανερή αυτή στρεψοδικία απήντησε ο κ. Διονύσιος Πελέκης με άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην ίδια Εφημερίδα («η Χώρα», 2-9-2005) με τίτλο «Απάντηση για τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου», το οποίο έχει ως εξής:

«Κύριε Διευθυντά,

Με την ιδιότητά μου του Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, παρακαλώ να δημοσιεύσετε την παρούσαν στο έγκριτον φύλλον σας.

Θλιβερό, όντως, και σημείο των καιρών, το ρεπορτάζ του εκκλησιαστικού σας συντάκτου Διονυσίου Μακρή στην έγκριτον εφημερίδα Η ΧΩΡΑ της 30-8-'05.

Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου π. Σπυρίδων, ύστερα από αποφάσεις εις βάρος του της Δ.Ι.Σ., παρεπέμφθη νομίμως στα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια και εδικάσθη εις πρώτον βαθμόν από το Πρωτοβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο, το οποίον του επέβαλεν έκπτωσιν από του αξιώματος του Ηγουμένου, δηλαδή την βαρυτέραν των ποινών που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν. 5383/32. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, από επισήμων ορθοδόξων χειλέων πολλάκις αποκαλούμενος ως ο "Θεολογικότατος, Αγιώτατος και Επιστημονικότατος μεταξύ των Ορθοδόξων Ιεραρχών", ούτε προήδρευσεν του Επισκοπικού Δικαστηρίου ούτε εξητάσθη ως μάρτυς, τις δε ανακρίσεις, δια το όλως αδιάβλητον και ανεπηρέαστον, διεξήγαγεν ο Αρχιμανδρίτης Αθηνών π. Χρυσόστομος Τσιρίγκας, παραχωρηθείς υπό της Δ.Ι.Σ. Διετυπώθησαν κατά του Ηγουμένου στο κατηγορητήριον του άνω Ανακριτού πάνω από είκοσι κατηγορίες δια παράβασιν σωρείας Ιερών Κανόνων. Κατεδικάσθη για όλες, πλην της κατηγορίας περί αιρετικής διδασκαλίας, με το αιτιολογικόν ότι δεν είχεν δόλον να υποπέση σε αιρετικές παραβάσεις, όπως ο συνήγορός του υπεστήριξεν. Και ο Δ. Μακρής θεωρεί την απόφασιν αυτή, εκφράζων το ασίγαστον πάθος του, "κόλαφον" δια τον Μητροπολίτην. Έτσι, λοιπόν, κατά το ρεπορτάζ ο εμπτυσμός εκλαμβάνεται ως ψιλόβροχο! Και όλα τακτοποιούνται.

Η επίκλησις του 130ού Κανόνος της Καρθαγένης είναι άστοχος για δύο λόγους. Πρώτον γιατί ο κανόνας αναφέρεται σε αξιοπιστία μαρτύρων κατηγορίας και όχι σε αποφάσεις δικαστηρίων και δεύτερον γιατί υπάρχει διάκριση μεταξύ δόγματος και κανόνων. Οι αιρέσεις αναφέρονται σε δόγματα και οι κανόνες αναφέρονται σε ζητήματα που σχετίζονται με την εκκλησιαστική ενότητα και την ευταξία της Τοπικής Εκκλησίας. Οπότε η μη ύπαρξη δογματικών – αιρετικών ατοπημάτων δεν σημαίνει ότι δεν υφίστανται κανονικά παραπτώματα.

Ο ίδιος ρεπόρτερ σας, μέλος σωματείου εξ εκείνων που δορυφορούν ενίοτε επιληψίμως, την Ιεράν Μονήν, κατά την ημέραν της ελογής του νυν Αρχιεπισκόπου, φερομένου ως φίλου και προστάτου του Σπυρίδωνος, καίτοι ο Αρχιεπίσκοπος, δια πρώτην φοράν, δεν τον εψήφισεν ούτε για το τριπρόσωπον κατά την εκλογήν του Σεβασμιωτάτου κ. Ιεροθέου, επλησίασε τον Μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. Ιερόθεον, προφανώς κατ' εντολήν και υπόδειξιν του π. Σπυρίδωνος, και του συνέστησε να δεχθή μετάθεσιν δια Κοζάνην, ώστε να γίνη ο Σπυρίδων Μητροπολίτης Ναυπάκτου, πράγμα, που ούτος διακαώς επεδίωκεν, αφού στον πρηγούμενον Μητροπολίτην Ναυπάκτου κυρόν Νικόδημον είχεν αποστείλει επιστολήν και του εζήτει ν' αποσύρη το ενδιαφέρον του για την Μητρόπολιν Ναυπάκτου, διότι ήθελεν να εκλεγή ο ίδιος. Μετά την δια λόγους συνεπείας και εκκλησιαστικού ήθους άρνησιν του κ. Ιεροθέου εκινήθη κατ' αυτού πόλεμος, με δεκάδες προσφυγές στα Δικαστήρια και διαρκή ανταρσία της Μονής, που ωδήγησε στην καταδίκην του Ηγουμένου και σε πολλές επιτιμητικές εις βάρος του αποφάσεις της Δ.Ι.Σ.

Τελικώς, το πολύ της θλίψεως, αν δεν φέρη παραφροσύνην, φέρει πάντως υποτροπήν της λαμπράς (sic) προγονικής τέχνης του ποιείν τα ήττω κρείττω, η οποία κανοναρχεί το ως άνω ρεπορτάζ. Αλλ' αυτό δεν είναι υγιής δημοσιογραφία και δεν προσιδιάζει στην έγκυρον εφημερίδα σας».

Το μέλος όμως του δορυφορικού Συλλόγου της Μονής, κ. Δ. Μακρής, ακόμη και μετά την απάντηση που έλαβε από τον κ. Πελέκη, συνέχισε την απροκάλυπτη πλέον παραπλανητική του τακτική και δημοσίευσε κατά τρόπο αντιδεοντολογικό, ακριβώς το ίδιο άρθρο, που είχε ήδη απαντηθή, στην εφημερίδα την οποία εκδίδει, «Στύλος της Ορθοδοξίας» (!!), η οποία έχει συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό. Η κίνηση αυτή, μαζί με κάποιες ακόμη σπασμωδικές κινήσεις συνεργατών της Μονής, θέτουν ή καλύτερα απαντούν σε πάρα πολλά ερωτήματα, σχετικά με τον ρόλο και την μεθοδολογία δράσης της Μονής, που παραπέμπει σε χώρους πολύ διαφορετικούς από αυτόν την Εκκλησίας.

Δημοσιεύουμε, λοιπόν, αναγκαστικά τα βασικά τμήματα της αποφάσεως του Συνοδικού Δικαστηρίου, ώστε να συμπεράνουν οι αναγνώστες περί τίνος πρόκειται.

Απλώς, να υπογραμμίσουμε εδώ το τμήμα της αποφάσεως που αφορά την κατηγορία της αιρέσεως, η οποία έγινε αιτία της ως άνω στρεψοδικίας και προβλήθηκε ως «αθώωση» του ηγουμένου της Ιεράς Μονής:

«Επειδή ο κατηγορούμενος δια των εν τω κατηγορητηρίω αναφερομένων κηρυγμάτων, άτινα αποκλίνουν της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας ως εν αυτώ σαφώς περιγράφεται, δεν είχεν πρόθεσιν και δόλον ίνα διαστρέψη την δογματικήν αλήθειαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά ένεκεν θεολογικής ανεπαρκείας προέβη εις την εσφαλμένην δογματικώς διατύπωσιν των Ευαγγελικών αληθειών και κατά ταύτα δεν θεμελιώνεται η υποκειμενική υπόστασις του βαρυτάτου κανονικού εγκλήματος της αιρέσεως ως και ότι η μη δημοσία ανάκλησις των κακοδοξιών του κατηγορουμένου κατά την κρίσιν Αυτού δεν οφείλεται εις την διάθεσιν αυτού όπως εμμείνη εις κήρυξιν αιρετικών θέσεων, αλλά εις την προσπάθειάν του να μην ομολογηθή υπ' αυτού και ούτω καταδειχθή τοις πάσι η θεολογική του ανεπάρκεια και η μη εξειδίκευσίς του εις τας λεπτοτάτας και δυσχερείς εννοίας της δογματικής διδασκαλίας της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας…»!!

* * *

Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον

ΑΠΟΦΑΣΙΣ 26/2005

Το Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν δια Πρεσβυτέρους, Διακόνους και Μοναχούς Δικαστήριον της Εκκλησίας της Ελλάδος της 148ης Συνοδικής Περιόδου, συγκείμενον εκ του Προέδρου Αυτού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος και εκ των τεσσάρων Μελών Αυτού Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών: α) Ελασσώνος κ. Βασιλείου, β) Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου και γ) Κερκύρας και Παξών κ. Νεκταρίου και δ) Γλυφάδας κ. Παύλου.

(1. Κατηγορητήριον)

Συνελθόν εις Συνεδρίαν τη 5η, 6η, 11η, και 12η Απριλίου 2005 … ως και τη 28η Ιουλίου 2005 … και 16η Αυγούστου 2005 … εν τω Συνοδικώ Μεγάρω … και τη συνήθει των Συνεδριών Αιθούση … ίνα κρίνη και δικάση τον Ιερομόναχον Σπυρίδωνα Λογοθέτην του Ιωάννου, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κατηγορούμενον επί:

1) αιρέσει,

2) απειθεία, ανυπακοή και καταφρονήσει κατ' εξακολούθησιν του οικείου αυτού Επισκόπου και μη συμμορφώσει του εις προφορικάς και εγγράφους εντολάς Αυτού, επί σειράν ετών και επί των προκατόχων Αυτού,

3) απειθεία, ανυπακοή και καταφρονήσει κατ' εξακολούθησιν των αποφάσεων και εντολών της Ιεράς Συνόδου,

4) αλλοιώσει του ορθοδόξου μοναχισμού, δια συμπήξεως Σωματείων και εμπορικών Εταιρειών (Ε.Π.Ε.) με πρόεδρον και μέλη τους μοναχούς της Μονής και έδραν μάλιστα μιας εξ αυτών (Εταιρειών) την Αθήνα και παράρτημα την εν Ναυπάκτω Μονήν, η οποία εν τη ουσία από επισκοπική Μονή και Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπεται εις παράρτημα αστικής Εταιρείας, άνευ γνώσεως και εγκρίσεως του Επισκόπου αυτού,

5) επικοινωνία μετά των Δημοσίων Υπηρεσιών προς λήψιν επιδοτήσεως πολλών εκατομμυρίων δραχμών, απ' ευθείας και ουχί δια μέσου της Ιεράς Μητροπόλεως, ως επιτάσσει εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου,

6) αποκρύψει εσόδων και εξόδων της Μονής προερχομένων εκ των ως άνω Εταιρειών, Συλλόγων κλπ., και συγχύσει του ταμείου της Ιεράς Μονής ως Ν.Π.Δ.Δ. με τα ταμεία των ανελέγκτων Σωματείων, Εταιρειών και λοιπών Ν.Π.Ι.Δ.

7) αρνήσει κατ' εξακολούθησιν ελέγχου Νομιμότητος των οικονομικών της Ιεράς Μονής, δια της μη υποβολής εις την Ιεράν Μητρόπολιν των οικονομικών στοιχείων (αποδείξεις, παραστατικά, βιβλία ταμείων, κλπ.) κατά την υποβολήν των απολογισμών προς νόμιμον έλεγχον,

8) αρνήσει ελέγχου υπό της Ιεράς Συνόδου και προσφυγή εις το Συμβούλιον της Επικρατείας εναντίον της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου περί ελέγχου των οικονομικών της Ιεράς Μονής, κατόπιν αιτήσεως του οικείου Μητροπολίτου, καθώς και εναντίον της αποφάσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος περί συστάσεως Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως της ΕΚΥΟ,

9) εξυβρίσει και συκοφαντική δυσφημήσει του κυριάρχου αυτού Μητροπολίτου δια παραθέσεως ασυστόλων ψευδών,

10) φατρία και τυρεία εις βάρος του Μητροπολίτου αυτού,

11) υποκινήσει δια συκοφαντικών ισχυρισμών Κληρικών και λαϊκών εις εχθροπάθειαν κατά του οικείου αυτού Μητροπολίτου,

12) σκανδαλισμώ της συνειδήσεως των πιστών,

13) απειθεία και προπετεί καταφρονήσει κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν των αποφάσεων και εντολών του Ποιμενάρχου αυτού, Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου,

14) απειθεία και προπετεί καταφρονήσει κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν των αποφάσεων και εντολών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,

15) αρνήσει κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν ελέγχου νομιμότητος των οικονομικών της Ιεράς Μονής,

16) ύβρει και δεινή συκοφαντία του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου,

17) σκανδαλισμώ της συνειδήσεως των πιστών,

18) αιρετική διδασκαλία και εμμονή εις αυτήν,

19) αποκρύψει εσόδων και εξόδων της Μονής προερχομένων εκ των ως άνω Εταιρειών,
Συλλόγων κλπ., και συγχύσει του ταμείου της Ιεράς Μονής ως Ν.Π.Δ.Δ. με τα ταμεία των ανελέγκτων Σωματείων και Εταιρειών κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν,

20) εξυβρίσει και συκοφαντική δυσφημήσει του κυριάρχου αυτού Μητροπολίτου δια παραθέσεως ασυστόλων ψευδών και αναληθειών κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν,

21) φατρία και τυρεία εις βάρος του Μητροπολίτου αυτού κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν,

22) προσφυγή εις την κοσμικήν Δικαιοσύνην και ειδικώτερον και εις το Σ.τ.Ε, κατά αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου και κατά αποφάσεων του Μητροπολίτου αυτού, κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν,

23) σκανδαλισμώ της συνειδήσεως των πιστών, επί αντικανονικοίς παραπτώμασι σαφώς προβλεπομένοις και ρητώς τιμωρουμένοις υπό των Θείων και Ιερών Κανόνων Α΄ της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου, Α΄ της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου, ΛΘ΄ ΝΕ΄καί ΝΗ΄ των Αγίων Αποστόλων, Η΄ και ΙΗ΄ της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, ΛΔ΄ της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου, Ζ΄ της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, Γ΄ και Δ΄ της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, Θ΄ της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, ΛΗ΄ των Αγίων Αποστόλων, Ε΄ της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, ΚΔ΄ της Συνόδου Αντιοχείας ως και υπό των Γραφικών Λογίων Ματθ. 18, 6-9, Β΄ Ιωάννου 1, 10-11, Εβρ. 13, 14, και συγκεκριμένως ότι δια πλειόνων πράξεων συνιστωσών επανάληψιν του αυτού κανονικού εγκλήματος ετέλεσε τα κάτωθι περιγραφόμενα αδικήματα, και ειδικώτερον: …

… … …

Δικάζον αντιμωλία του κατηγορουμένου νομίμως κληθέντος και προσελθόντος και παραστάντος κατά τας δικασίμους της 5ης, 6ης, 11ης, και 12ης Απριλίου 2005, μετά των συνηγόρων αυτού Πάνου Λαζαράτου… Θεοδώρου Παπαγεωργίου… Γεωργίου Αντωνίου, Θωμά Κουβέλη και Κωνσταντίνας Ζανιά-Πλούμη, ωσαύτως κατά την δικάσιμον της 28ης Ιουλίου 2005, ημέρας Πέμπτης, μετά του συνηγόρου αυτού Θεοδώρου Παπαγεωργίου και μη προσελθόντος και μη παραστάντος καίτοι νομίμως κληθέντος κατά την δικάσιμον της 16ης Αυγούστου 2005 … παραστάντος μόνου του συνηγόρου αυτού Θεοδώρου Παπαγεωργίου δικηγόρου Αθηνών. Ακούσαν του κατηγορουμένου αρξαμένου την απολογίαν αυτού κατά την δικάσιμον της 12ης Απριλίου 2005 και μηδέποτε ολοκληρώσαντος αυτήν υπαιτιότητι του ιδίου, διότι κατά την δικάσιμον της 16ης Αυγούστου της υποθέσεως αυτού, δεν προσήλθεν αδικαιολογήτως κατά την κρίσιν Αυτού, ίνα ολοκληρώση αυτήν, αποχωρήσας ούτω της διαδικασίας ως και του συνηγόρου αυτού Θεοδώρου Παπαγεωργίου, υπερασπίσαντος αυτόν κατά την δικάσιμον της 16ης Αυγούστου 2005.

Λαβόν υπ' όψιν και την εισήγησιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυδάφας κ. Παύλου.

Σκεφθέν κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους.

(2. Αιτιολογικόν)

Επειδή ο κατηγορούμενος δια των εν τω κατηγορητηρίω αναφερομένων κηρυγμάτων, άτινα αποκλίνουν της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας ως εν αυτώ σαφώς περιγράφεται, δεν είχεν πρόθεσιν και δόλον ίνα διαστρέψη την δογματικήν αλήθειαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά ένεκεν θεολογικής ανεπαρκείας προέβη εις την εσφαλμένην δογματικώς διατύπωσιν των Ευαγγελικών αληθειών και κατά ταύτα δεν θεμελιώνεται η υποκειμενική υπόστασις του βαρυτάτου κανονικού εγκλήματος της αιρέσεως ως και ότι η μη δημοσία ανάκλησις των κακοδοξιών του κατηγορουμένου κατά την κρίσιν Αυτού δεν οφείλεται εις την διάθεσιν αυτού όπως εμμείνη εις κήρυξιν αιρετικών θέσεων, αλλά εις την προσπάθειάν του να μην ομολογηθή υπ' αυτού και ούτω καταδειχθή τοις πάσι η θεολογική του ανεπάρκεια και η μη εξειδίκευσίς του εις τας λεπτοτάτας και δυσχερείς εννοίας της δογματικής διδασκαλίας της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας…

Επειδή τα πραγματικά περιστατικά τα στοιχειοθετούντα και θεμελιώνοντα τας κανονικάς κατηγορίας υπό στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 του κατηγορητηρίου πλήρως και σαφώς αποδεικνύονται εκ των αποκειμένων τη δικογραφία μαρτυρικών καταθέσεων και εγγράφων λοιπών στοιχείων και ειδικώτερον ότι προσαπτομένη υπό στοιχείων (2) κανονική κατηγορία επί απειθεία, ανυπακοή και καταφρονήσει κατ' εξακολούθησιν του οικείου αυτού Επισκόπου και μη συμμορφώσει του εις προσφορικάς και εγγράφους εντολάς Αυτού, επί σειράν ετών και επί των προκατόχων Αυτού, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 κανονικής διώξεως, ως και η προσαπτομένη υπό στοιχείων (13) κανονική κατηγορία επί απειθεία και προπετεί καταφρονήσει κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν των αποφάσεων και εντολών του Ποιμενάρχου αυτού, Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 367/23-6-2003 κανονικής διώξεως, και ειδικώτερον ότι …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείων (3) κανονική κατηγορία επί απειθεία, ανυπακοή και καταφρονήσει κατ' εξακολούθησιν των αποφάσεων και εντολών της Ιεράς Συνόδου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-82001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και η υπό στοιχείον (14) κανονική κατηγορία επί απειθεία και προπετεί καταφρονήσει κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν των αποφάσεων και εντολών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δυνάμει της υπ' αριθμ. 367/23-6-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως, και συγκεκριμένως ότι, εν γνώσει του και εκ προθέσεως και κατ' εξακολούθησιν και κατά συρροήν επέδειξεν απείθειαν, ανυπακοήν και καταφρόνησιν των αποφάσεων και εντολών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της Προϊσταμένης Εκκλησιαστικής Αρχής απάντων των Κληρικών και λαϊκών μελών Αυτής και ειδικώτερον ότι …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείων (4) κανονική κατηγορία επί αλλοιώσει του ορθοδόξου μοναχισμού, δια συμπήξεως Σωματείων και εμπορικών Εταιρειών (Ε.Π.Ε.) με πρόεδρον και μέλη τους μοναχούς της Μονής και έδραν μάλιστα μιας εξ αυτών (Εταιρειών) την Αθήνα και παράρτημα την εν Ναυπάκτω Μονήν, η οποία εν τη ουσία από επισκοπική Μονή και Ν.Π.Δ.Δ., μετατρέπεται εις παράρτημα αστικής Εταιρείας, άνευ γνώσεως και εγκρίσεως του Επισκόπου αυτού, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και ειδικώτερον ότι εκ προθέσεως διότι ως θεολόγος κληρικός γνωρίζει καλώς ότι ο μοναχισμός της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας τυγχάνει δημιουργικός αγών υπερβάσεως της κτιστής φύσεως και τρόπος κοινωνίας και ενώσεως μετά του ακτίστου Θεού και κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνας Γ΄,Δ΄ και Ζ΄ της Αγίας Τετάρτης Οικ. Συνόδου η ενασχόλησις με κοσμικά έργα και κοσμικάς μεθόδους αλλοιώνει τον υπερβατικόν χαρακτήρα του μονήρους και μοναδικού πολιτεύματος και θέτει εις άμεσον κίνδυνον πνευματικής καταπτώσεως τους ελευθέρως και αβιάστως ενώπιον Θεού και της Αγιωτάτης Αυτού Εκκλησίας ομολογήσαντας ότι απαρνούνται τας μεθοδείας του κόσμου τούτου και την εν γένει προσπάθειαν αυτού ως τεθνηκότες ενσυνειδήτως τω κοσμικώ βίω, συνέστησε μετά των υπ' αυτού καθοδηγουμένων μελών της μοναχικής του Αδελφότητος, ούς και παρέσυρεν εν τη ειρημένη αποκλίσει από του ορθοδόξου μοναχικού πολιτεύματος, εισάγων κοσμικάς αντιλήψεις και μεθοδεύσεις εν ταις καρδίαις αυτών, ενώ ώφειλεν όπως ως απλανής οδηγός τους κατευθύνη εις την μετά του Θεού κοινωνίαν δια της υπερβάσεως των αντινομιών της πεπτωκυΐας ανθρωπίνης φύσεως με γνώμονα και βακτηρίαν τους Θείους και Ιερούς Κανόνας της Αγιωτάτης του Χριστού Εκκλησίας, δια της συμπήξεως δίχα γνώσεως, κανονικής αδείας, ευλογίας και συγκαταθέσεως της Προϊσταμένης του Εκκλησιαστικής Αρχής, των κάτωθι Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου - Σωματείων διεπομένων ουχί υπό των Θείων και Ιερών Κανόνων της Αγιωτάτης Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας αλλά υπό διατάξεων του Αστικού Δικαίου και ειδικώτερον …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (5) κανονική κατηγορία επί επικοινωνία μετά των Δημοσίων Υπηρεσιών προς λήψιν επιδοτήσεως πολλών εκατομυρίων δραχμών, απ' ευθείας και ουχί δια μέσου της Ιεράς Μητροπόλεως, ως επιτάσσει εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και ειδικώτερον ότι …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (6) κανονική κατηγορία επί αποκρύψει εσόδων και εξόδων της Μονής προερχομένων εκ των ως άνω Εταιρειών, Συλλόγων κλπ., και συγχύσει του ταμείου της Ιεράς Μονής ως Ν.Π.Δ.Δ. με τα ταμεία των ανελέγκτων Σωματείων, Εταιρειών και λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και η υπό στοιχείον (19) κανονική κατηγορία επί αποκρύψει εσόδων και εξόδων της Μονής προερχομένων εκ των ως άνω Εταιρειών, Συλλόγων κλπ., και συγχύσει του ταμείου της Ιεράς Μονής ως Ν.Π.Δ.Δ με τα ταμεία των ανελέγκτων Σωματείων και Εταιρειών κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν, δυνάμει της υπ' αριθμ. 639/23-10-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως και ειδικώτερον ότι …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (7) κανονική κατηγορία επί αρνήσει κατ' εξακολούθησιν ελέγχου Νομιμότητος των οικονομικών της Ιεράς Μονής, δια της μη υποβολής εις την Ιεράν Μητρόπολιν των οικονομικών στοιχείων (αποδείξεις, παραστατικά, βιβλία ταμείων, κλπ.) κατά την υποβολήν των απολογισμών προς νόμιμον έλεγχον, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και η υπό στοιχείον (15), επί αρνήσει κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν ελέγχου νομιμότητος των οικονομικών της Ιεράς Μονής δυνάμει της υπ' αριθμ. 367/23-6-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως και ειδικώτερον ότι …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (8) κανονική κατηγορία επί αρνήσει ελέγχου υπό της Ιεράς Συνόδου και προσφυγή εις το Συμβούλιον της Επικρατείας εναντίον της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου περί ελέγχου των οικονομικών της Ιεράς Μονής, κατόπιν αιτήσεως του οικείου Μητροπολίτου, καθώς και εναντίον της αποφάσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος περί συστάσεως Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως της ΕΚΥΟ, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και η υπό στοιχείον (15), επί αρνήσει κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν ελέγχου νομιμότητος των οικονομικών της Ιεράς Μονής δυνάμει της υπ' αριθμ. 367/23-6-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως και ειδικώτερον ότι …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (9) κανονική κατηγορία επί εξυβρίσει και συκοφαντική δυσφημήσει του κυριάρχου αυτού Μητροπολίτου δια παραθέσεως ασυστόλων ψευδών, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και η υπό στοιχείον (20), επί εξυβρίσει και συκοφαντική δυσφημήσει του κυριάρχου αυτού Μητροπολίτου δια παραθέσεως ασυστόλων ψευδών και αναληθειών κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν, δυνάμει της υπ' αριθμ. 639/23-10-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως, και συγκεκριμένως ότι εκ προθέσεως και εκ δόλου γνωρίζων ως θεολόγος κληρικός και Ιεροκήρυξ ότι κατά το Θείον και Ιερόν Δίκαιον της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας και τον Ευαγγελικόν Νόμον η εξύβρισις και η συκοφαντική αναφορά αναληθών ισχυρισμών εις βάρος οιουδήτινος προσώπου τιμωρούνται υπό του Αιωνίου και Αδεκάστου Θεού δια της κρίσεως εν τη «γεέννη του πυρός» (Ματθ. ε, 22-23) και ότι επιβαρυντική περίπτωσις τυγχάνει η εξύβρισις και συκοφαντική δυσφήμισις υπό Πρεσβυτέρου του Ποιμενάρχου αυτού Μητροπολίτου, ως σαφώς και πλήρως προβλέπει ο ΝΕ' (55ος) Κανών των Αγίων Αποστόλων, δια πολλών φράσεων, λέξεων και ισχυρισμών κατά συρροήν και κατ’ εξακολούθησιν εξυβριστικώς ανεφέρθη εις το πρόσωπον του Σεβ. Ποιμενάρχου αυτού Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου και διέδωσε εις τρίτους συκοφαντικούς ισχυρισμούς επιδιώκων την τρώσιν της ηθικής και Αρχιερατικής προσωπικότητος και την μείωσιν της τιμής και υπολήψεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου αυτού παρουσιάζων Αυτόν ως ενεργούντα εκ ποταπών κινήτρων, εξ ιδιοτελείας και εμπαθείας και ως αδικοπραγούντα εις βάρος του ηθικώς δέοντος, του Δικαίου, των μοναχικών θεσμίων και του ιεραποστολικού έργου, και ειδικώτερον …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (10) κανονική κατηγορία επί φατρία και τυρεία εις βάρος του Μητροπολίτου αυτού, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και η υπό στοιχείον (21) επί φατρία και τυρεία εις βάρος του Μητροπολίτου αυτού κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν, δυνάμει της υπ' αριθμ. 639/23-10-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως και συγκεκριμένως ότι, Καθηγούμενος τυγχάνων της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου και Πρόεδρος του Ηγουμενοσυμβουλίου Αυτής από της ανιδρύσεως ταύτης το έτος 1980 και Πνευματικός Πατήρ της εν Αυτή μοναχικής Αδελφότητος αποτελουμένης εξ Ιερομονάχων και Μοναχών και πνευματικός οδηγός Αυτής ενώ ως θεολόγος κληρικός και Ιεροκήρυξ της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας γνωρίζει καλώς ότι κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνας ΙΗ' της Δ' Οικουμενικής Συνόδου και ΛΔ' της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου: «Εί τινες τοίνυν κληρικοί, ή μονάζοντες, ευρεθείεν συνομνύμενοι, ή φατριάζοντες, ή κατασκευάς τυρεύοντες επισκόποις, ή συγκληρικοίς, εκπιπτέτωσαν πάντη του οικείου βαθμού», υπεκίνησεν και ενορχήστρωσεν τα μέλη της μοναχικής του αδελφότητος και υπ' αυτού καθοδηγούμενα πνευματικώς και ειδικώτερον τους Ιερομονάχους Ιερώνυμον Δελημάρην, Νεκτάριον Γκολιόπουλον, Συμεών Τσιρώνην, Ιγνάτιον Σταυρόπουλον, Ειρηναίον Κουτσογιάννην, Δαμασκηνόν Βασιλόπουλον, Ρωμανόν Κατραούραν, Θεολόγον Μακρήν, Χερουβείμ Σακκούλην, Πολύκαρπον Θεοφάνην, τους Ιεροδιακόνους Νικόδημον Ανταλλόπουλον, Χρυσόστομον Τρομπούκην, Ιουστίνον Καρανικόλαν, Παλαμάν Δημητρέλην και τους Μοναχούς Χριστοφόρον Γιαννόπουλον, Κοσμάν Κόκκαλην, Τιμόθεον Σμπούκην, Πρόδρομον Ασημακόπουλον, Σπυρίδωνα Μανέταν, Ιερόθεον Κεφάλαν και Ευγένιον Σκουζήν ίνα συμπήξωσιν φατρίαν συνομνύμενοι εις βάρος του Σεβασμ. Ποιμενάρχου αυτών και Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου πλήσσοντες κατά συρροήν και κατ’ εξακολούθησιν το Αρχιερατικόν κύρος και την προσωπικότητα του κυριάρχου αυτών Μητροπολίτου δια των εν τοις ύπερθεν αναλυτικώς εκτεθέντων και περιγραφέντων και προσαπτομένων αυτώ πραγματικών περιστατικών και γεγονότων έτι δε και των δι’ εγγράφων του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής του στοιχειοθετουμένων άτινα και υπογράφονται εξ ονόματος αυτού υπό του ιδίου και έχοντα την στήριξιν και την κάλυψιν και αποδοχήν των ανωτέρω φατριαζόντων και τας ως άνω κατασκευάς εις βάρος του Μητροπολίτου αυτών τυρευόντων και εξονομαζομένων ως άνω μελών της μοναχικής του αδελφότητος.

Τα ως άνω εκτιθέμενα θεμελιώνονται πλήρως και σαφώς …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (11) κανονική κατηγορία επί υποκινήσει δια συκοφαντικών ισχυρισμών Κληρικών και λαϊκών εις εχθροπάθειαν κατά του οικείου αυτού Μητροπολίτου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και συγκεκριμένως ότι, διαδίδων τα εν τοις ύπερθεν εκτιθεμένοις περιστατικοίς αναφερόμενα υπεκίνησεν κληρικούς και λαϊκούς εις εχθροπάθειαν κατά του οικείου αυτών Ποιμενάρχου, του Σεβασμ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, διαδίδων συκοφαντικούς και αναληθείς ισχυρισμούς εις βάρος Αυτού …

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (16) κανονική κατηγορία επί ύβρει και δεινή συκοφαντία του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 367/23-6-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως και συγκεκριμένως ότι, εις την υπ’ αριθμ. 64/26-5-2003 επιστολήν του προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλον απαντών εις το υπ’ αριθμ. 1634/882/9-5-2003 έγγραφον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς αυτόν, υπογραφόμενον υπό του Μακαριωτάτου Προέδρου Αυτής Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου και του τότε Αρχιγραμματέως Αυτής Επισκόπου Σαλώνων και νυν Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, δημοσιευθείσαν εν τη τοπική εφημερίδι της Ναυπάκτου ΕΜΠΡΟΣ της Παρασκευής 6ης-6-2003, εξεφράσθη εξυβριστικώς δια το Σεπτόν πρόσωπον του Μακαριωτάτου Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου και με δεινούς συκοφαντικούς ισχυρισμούς αναφέρων ότι δήθεν

… … …

και ούτω ενεφάνισεν τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον ως άδικον κριτήν, όστις μονομερώς και εις βάρος της αληθείας και της δικαιοσύνης κρίνει και αναφέρεται εις τα γεγονότα της Εκκλησίας και έτι περισσότερον ότι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος των Διοικητικών Σωμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλεν έγγραφον της Ιεράς Συνόδου, το οποίον αποτελεί πανομοιότυπον των δημοσιευμάτων του Σεβ. Ποιμενάρχου αυτού εις τας εφημερίδας και ως κοινόν εκβιαστήν όστις ασκεί μάλιστα ψυχολογικήν βίαν και απειλήν δια να επιτύχη την απόκρυψιν της αληθείας, η οποία αλήθεια είναι η δήθεν εισπρακτική βουλιμία του Σεβ. Ποιμενάρχου αυτού εις βάρος της Ιεράς Μονής του και δια της δημοσιεύσεως εις τον τοπικόν τύπον των ως άνω εξυβριστικών και συκοφαντικών ισχυρισμών του εις βάρος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και Προέδρου των Διοικητικών Σωμάτων της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος διέδωσεν τούτους ενώπιον των αναγνωστών της ειρημένης εφημερίδος, εκ προθέσεως, όπως πλήξη και τρώση το πανθομολογούμενον ηθικόν κύρος, ευθυκρισίαν, δικαιοκρισίαν, αντικειμενικότητα του Προκαθημένου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, εις δε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44/6-4-2003 επιστολήν του προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλον εξυβριστικώς ανεφέρθη δι' Αυτόν, αναφέρων προς Αυτόν ότι:

… … …

εξυβρίζων ούτω απαραδέκτως τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον και Πρόεδρον των Διοικητικών Σωμάτων της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας ότι δήθεν ο τρόπος συμπεριφοράς του είναι να επιβάλη και να ασκή ψυχολογικήν και πνευματικήν βίαν εις τους διαποιμαινομένους υπ’ Αυτού και εις το πλήρωμα της Εκκλησίας,

… …

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (22) κανονική κατηγορία επί προσφυγή εις την κοσμικήν Δικαιοσύνην και ειδικώτερον και εις το Σ.τ.Ε, κατά αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου και κατά αποφάσεων του Μητροπολίτου αυτού, κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν, δυνάμει της υπ' αριθμ. 639/23-10-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως και συγκεκριμένως ότι, η υπ' αυτόν Ιερά Μονή κατέφυγεν πλειστάκις ενώπιον της κοσμικής Δικαιοσύνης ήτοι ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά αποφάσεων του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου αυτού και κατά αποφάσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, και συγκεκριμένως …

… …

(όλα τα ανωτέρω) πλήρως σαφώς και εμπεριστατωμένως αποδεικνύονται τόσον από την ουσιαστικήν άρνησιν απολογίας του κατηγορουμένου ενώπιον Αυτού, όσον και ενώπιον του ορισθέντος Ανακριτού και του παραπέμψαντος αυτόν Επισκοπικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, όσον και εκ της μη αντικρούσεως των εν τοις ύπερθεν προσαπτομένων εις αυτόν, ως και εκ των μαρτυρικών καταθέσεων:

……… ………. ……….

ως και εκ των ύπερθεν αναφερομένων κειμένων και αποδεικτικών εγγράφων.

Επειδή η προσαπτομένη υπό στοιχείον (12) κανονική κατηγορία επί σκανδαλισμώ της συνειδήσεως των πιστών, δυνάμει της υπ' αριθμ. 514/24-8-2001 Υμετέρας κανονικής διώξεως και υπό στοιχείον (17) κανονική κατηγορία επί σκανδαλισμώ της συνειδήσεως των πιστών, δυνάμει της υπ' αριθμ. 367/23-6-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως, και υπό στοιχείον (23) κανονική κατηγορία ωσαύτως επί σκανδαλισμώ της συνειδήσεως των πιστών, δυνάμει της υπ' αριθμ. 639/23-10-2003 Υμετέρας κανονικής διώξεως, και συγκεκριμένως ότι δια πάντων των ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και περιγραφέντων άτινα ικανά εξ αυτών εδημοσιοποιήθησαν ως αναφέρεται εν τοις ύπερθεν προεκάλεσεν τον σκανδαλισμόν της συνειδήσεως των πιστών εμφανίζων εν τω σώματι της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας δι’ έργων και λόγων απόκλισιν από την Ευαγγελικήν και δογματικήν αλήθειαν και σχάσιν εκ του οικείου αυτού κυριάρχου και Ποιμενάρχου Μητροπολίτου του, πλήρως σαφώς και εμπεριστατωμένως αποδεικνύονται τόσον από την ουσιαστικήν άρνησιν απολογίας του κατηγορουμένου ενώπιον Αυτού, όσον και ενώπιον του ορισθέντος Ανακριτού και του παραπέμψαντος αυτόν Επισκοπικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, όσον και εκ της μη αντικρούσεως των εν τοις ύπερθεν προσαπτομένων εις αυτόν, ως και εκ των μαρτυρικών καταθέσεων:

……… ………. ……….

ως και εκ των ύπερθεν αναφερομένων κειμένων και αποδεικτικών εγγράφων.

Επειδή, τα παραπτώματα του Κατηγορουμένου σαφώς προβλέπονται και ρητώς τιμωρούνται υπό των Θείων και Ιερών Κανόνων, και δη υπό τών: ………. ………

(3. Διατακτικόν)

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

1ον Κηρύσσει ομοφώνως αθώον τον κατηγορούμενον Ιερομόναχον Σπυρίδωνα Λογοθέτην του Ιωάννου, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, των υπό στοιχεία 1 και 18 κατηγοριών, ήτοι των κατηγοριών επί αιρέσει και αιρετική διδασκαλία και εμμονή εις αυτήν ……..

2ον Κηρύσσει κατά πλειοψηφίαν ένοχον τον κατηγορούμενον … των υπό στοιχεία 7 και 15 κατηγοριών ήτοι των κατηγοριών επί αρνήσει κατ' εξακολούθησιν ελέγχου νομιμότητος των οικονομικών της Ιεράς Μονής, δια της μη υποβολής εις την Ιεράν Μητρόπολιν των οικονομικών στοιχείων ……. ενός εκ των Μελών Αυτού μειοψηφούντος και κρίνοντος ότι ένεκεν αμφιβολιών δέον όπως απαλλαγή ο κατηγορούμενος εκ των ως είρηται κατηγοριών.

3ον Κηρύσσει κατά πλειοψηφίαν ένοχον τον κατηγορούμενον … των υπό στοιχεία 10 και 21 κατηγοριών ήτοι των κατηγοριών επί φατρία και τυρεία εις βάρος του Μητροπολίτου αυτού και φατρία και τυρεία εις βάρος του Μητροπολίτου αυτού κατά συρροήν και καθ' υποτροπήν ………. ενός εκ των Μελών Αυτού μειοψηφούντος και κρίνοντος ότι ο κατηγορούμενος δέον όπως κηρυχθή αθώος των ειρημένων κατηγοριών.

4ον. Κηρύσσει ομοφώνως ένοχον τον κατηγορούμενον … των υπό στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 και 23 κανονικών κατηγοριών ήτοι των κατηγοριών επί … … … και συγκεκριμένως ότι: δια πλειόνων πράξεων συνιστωσών επανάληψιν του αυτού κανονικού εγκλήματος ετέλεσε τα κάτωθι περιγραφόμενα αδικήματα, και ειδικώτερον: ……… ………. ………..

5ον Παμψηφεί επιβάλλει εις αυτόν την ποινήν της εκπτώσεως εκ της θέσεως του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, ενός εκ των Μελών Αυτού μειοψηφούντος και κρίνοντος ότι πρέπει να επιβληθή σωρευτικώς μετά της εκπτώσεως εκ της θέσεως του Ηγουμένου, η ποινή της εκπτώσεως εκ του οφφικίου του Αρχιμανδρίτου ό, παρά την απόφασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, δι' ής του αφηρέθη, ο κατηγορούμενος αυθαιρέτως οικειοποιείται και η ποινή της τριμήνου αργίας από πάσης Ιεροπραξίας.

6ον. Καταδικάζει εις βάρος του κατηγορουμένου και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου την εκ τριακοσίων ευρώ (300€) δικαστικήν δαπάνην.

Εκρίθη και απεφασίσθη εν ταις διασκέψεσι της 16ης, 17ης, και 27ης Αυγούστου 2005 και εδημοσιεύθη τη 27η Αυγούστου, ημέρα Σαββάτω και ώρα 11η πρωϊνή.

Ο Πρόεδρος του Πρωτοβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου: Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων

Τα Μέλη: Ο Ελασσώνος Βασίλειος, Ο Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, Ο Κερκύρας και Παξών Νεκτάριος, Ο Γλυφάδας Παύλος,

Ο Γραμματεύς: Αρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης

  • Προβολές: 2061