Skip to main content

Ι΄ Ἱερατικὸ Συνέδριο

Πραγματοποιήθηκε στὶς 26 καὶ 27 Σεπτεμβρίου στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὸ Ι΄ Ἱερατικὸ Συνέδριο μὲ γενικὸ θέμα «Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας».

Ι΄ Ιερατικό Συνέδριο

Τὴν Δευτέρα  τὸ ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἡ Σύναξη Πρεσβυτερῶν καὶ τὴν Τρίτη 27 ἡ Σύναξη Ἱερέων ὡς ἑξῆς:

Τὸ πρωΐ τελέσθηκε ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, στὸ τέλος τῆς ὁποίας διαβάσθηκε τὸ μνημόσυνο γιὰ τοὺς Ἱερεῖς ποὺ κοιμήθηκαν κατὰ τὸ περασμένο ἔτος, τοὺς ἀειμνήστους Ἱερεῖς Σταῦρο Σταυρόπουλο, Νικόλαο Καλογερῆ καὶ Δημήτριο Ἰωακείμ.

Στὴν ἀρχὴ τοῦ Συνεδρίου, ὁ συνταξιοῦχος Ἱεροκῆρυξ Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιος Βαζούρας ἀπηύθυνε ἐκ μέρους τῶν Ἱερέων προσφώνηση πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀρχιερωσύνης.

Μεταξὺ ἄλλων ὁ π. Ἀντώνιος εἶπε:

«Ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν ἱερατικῶν μου καθηκόντων ἐπὶ δωδεκαετία ἐν τῇ Μητροπόλει ταύτη, ὁμολογῶ ὅτι δὲν ἐγνώρισα αὐστηροὺς καὶ ἀκατανοήτους προϊσταμένους Ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς μὲ φόβο Θεοῦ, ἀγάπη καὶ ἀλληλοκατανόησιν.

Ἡ ἀρχιερατική σας διακονία, Σεβασμιώτατε, εἰς ἐμὲ προσωπικῶς καὶ εἰς τοὺς ὑγιῶς καὶ ὀρθοδόξως σκεπτομένους Ἱερεῖς καὶ Ποίμνιόν Σᾶς θὰ μείνη βαθιὰ χαραγμένη εἰς τὴν μνήμην μας. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λησμονηθῇ ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀγάπη Σᾶς καὶ ἐνδιαφέρον Σᾶς διὰ τὴν πνευματικὴν πρόοδον τοῦ Ἱερατείου καὶ τοῦ Ποιμνίου Σᾶς...».

Τὸ Συνέδριο ἄρχισε μὲ εἰσήγηση ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη κ. Ἰερόθεο μὲ θέμα: «Τὸ Ἱεραρχικὸ Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας», ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπο Παστρωμά, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης, μὲ θέμα: «Ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία», καὶ ἀπὸ τὸν Πρώτ. π. Ἰωάννη Δένδια μὲ θέμα: «Θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ στοιχεῖα στὶς Ἐνορίες τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας καὶ τοῦ Ἁγίου Βλασίου», διάλειμμα καὶ συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων. Ἀκολούθησε γεῦμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Τὸ ἀπόγευμα μετὰ τὴν προσφορὰ καφέ, ἔγινε ἡ εἰσήγηση ἀπὸ τὸν Πρωτοπρ. π. Ἰωάννη Σπυρόπουλο μὲ θέμα: «Θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ στὶς Ἐνορίες τῆς πόλεως» καὶ ἀκολούθησε συζήτηση ἐπὶ τῆς εἰσηγήσεως, καθὼς καὶ ἐπὶ ἄλλων λειτουργικῶν καὶ διοικητικῶν θεμάτων.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν εἰσήγησή του ἀναφέρθηκε στὴν διάρθρωση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς παράγοντες ποὺ συνέβαλαν στὴν διάρθρωση αὐτή, ὅπως διαμορφώθηκε ἤδη ἀπὸ τοὺς πρώτους μεταποστολικοὺς χρόνους, ὅταν ἡ μέριμνα τῶν Ἐκκλησιῶν «μεταβιβάσθηκε» ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους στοὺς Ἐπισκόπους, καὶ ἀργότερα μὲ τὴν υἱοθέτηση τῆς διοικητικῆς δομῆς τῆς Ρωμαϊκῆς – Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, καὶ τὴν δημιουργία τοῦ Μητροπολιτικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ συστήματος. Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱεραρχία, στὸν ὁρισμὸ τῆς σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη, στὸν σκοπὸ τῆς Ἱεραρχίας καὶ τὸν τρόπο ἐπίτευξής του.

Ὁ π. Πολύκαρπος στὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησή του μίλησε γιὰ τὸν θεσμὸ τοῦ Ἐπισκόπου, τοὺς Κληρικοὺς καὶ τὴν συνεργασία τους μετὰ τοῦ Ἐπισκόπου ἀλλὰ καὶ μεταξύ τους, ὥστε νὰ διασώζεται ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ εἰρήνη στὴν Τοπικὴ Ἐκκλησία, γιὰ τὴν ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν καλλιέργεια φιλακόλουθου πνεύματος στοὺς λαϊκούς. Εἶπε μεταξὺ ἄλλων ὅτι πῶς νὰ ἐμπνεύσουν τὸ φιλακόλουθο πνεῦμα οἱ Ἱερεῖς, ὅταν κατέχονται ἀπὸ τὸ σύνδρομο τοῦ ὠρολογιοῦ ἀντὶ τοῦ Ὡρολογίου (βιβλίου τῆς Ἐκκλησίας), ἢ ὅταν διαβάζουν τὶς εὐχὲς τόσο γρήγορα, ποὺ οὔτε οἱ βυζαντινοὶ ταχυγράφοι δὲν θὰ προλάβαιναν νὰ τὶς καταγράψουν.

Ὁ π. Ἰωάννης Δένδιας ἐξέθεσε τὴν πλούσια ἐμπειρία του, τὴν ὁποία ἐπέκτησε ὡς Ἱερεὺς καὶ θεολόγος κατὰ τὴν ποιμαντικὴ διακονία στὴν ὀρεινὴ καὶ φθίνουσα ἐπαρχία τοῦ Ἁγίου Βλασίου, σημειώνοντας ὅ,τι εὐλογημένο συναντᾶ ὁ ποιμένας ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἀρνητικὸ προσπαθεῖ νὰ τοῦ ἀνακόψη τὸν ζῆλο καὶ νὰ τὸν ἀποτρέψη ἀπὸ τὴν ἱερατικὴ προσφορά.

Τέλος, ὁ π. Ἰωάννης Σπυρόπουλος ἀναφέρθηκε σὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ συνιστοῦν τὴν θετικὴ πλευρὰ τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς καὶ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν θεία Λειτουργία, τὴν λατρευτικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωή, τὴν προσφορὰ λόγου καὶ ἀγάπης, τὴν ὁμόνοια, κλπ., καθὼς ἐπίσης ἀναφέρθηκε καὶ σὲ ὅσα ἀρνητικὰ στοιχεῖα συναντοῦν, τὰ ὁποῖα πληγώνουν τοὺς Ποιμένας καὶ ἀποδιώχνουν τὸ Ποίμνιο.

Οἱ τρεῖς αὐτὲς ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις θὰ δημοσιευθοῦν σὲ προσεχῆ τεύχη τῆς Ε.Π.

Μετὰ τὸ πέρας τῶν εἰσηγήσεων ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις καὶ τοποθετήσεις τῶν Ἱερέων καὶ μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, ἀφοῦ τὰ ὅσα ἐλέχθησαν ἀφοροῦσαν τὴν ὅλη ἱερατική τους διακονία καὶ πολιτεία καὶ ἦταν βγαλμένες ἀπὸ τὴν πεῖρα τους.

Ὁ Μητροπολίτης συνοψίζοντας ἐπικέντρωσε τὴν προσοχὴ τῶν Ἱερέων σὲ ὁρισμένα βασικὰ σημεῖα τῶν εἰσηγήσεων καὶ ἐπίσης ζήτησε νὰ δώσουν μεγάλη σημασία στὰ ἑξῆς σημεῖα: –Νὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν μέσα στὰ πλαίσια τῆς Παραδόσεώς μας γιὰ νὰ αὐξήσουν τὸ ἐκκλησίασμα. –Νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν εὕρεση ὑποψηφίων Ἱερέων. –Νὰ δείχνουν ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ ἰδιαίτερη φροντίδα καὶ γιὰ τοὺς νέους ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς γέροντας. –Νὰ ἀναπτύξουν ἀκόμη περισσότερο τὶς σχέσεις μεταξύ τους καὶ μὲ τὸν Ἐπίσκοπο, ὥστε νὰ βασιλεύη ἡ πνευματικὴ εἰρήνη, ἑνότητα καὶ ἀγάπη στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία.

Γενικὰ τὸ Ἱερατικό μας Συνέδριο ἦταν ἐποικοδομητικό, ἐξελίχθηκε μέσα σὲ ἱεροπρεπῆ ἀτμόσφαιρα καὶ ἔδωσε στοὺς Ἱερεῖς πολλὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ὠφέλιμα στοιχεῖα.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2506