Τις γαρ ουρανόν εκλόνησε τη των Αγγέλων τεχθείς υμνωδία;

Τις γαρ ουρανόν εκλόνησε τη των Αγγέλων τεχθείς υμνωδία;

Τις άστρον ανέτειλε και θεολόγους τους αστρολόγους ανέδειξε μόνους;

Τις υπ' Αγγέλων εκ κοιλίας προσηγόρευται Κύριος;

Τις το τοιούτο και προ τόκου κεχρημάτικεν όνομα;…

Τις υπάρχων εν μήτρα παρά των εν μήτρα σέβας εδέξατο;

Τις εκ Περσίδος εις προσκύνησιν είλκυσε μάγους;

Αληθώς γαρ τούτων την πίστιν θαυμάσαι καλόν, ότι σπήλαιον και πτωχείαν ιδόντες πολλήν ουκ εδίστασαν· έμαθον γαρ εν Πνεύματι ότι δι' ημάς επτώχευσε πλούσιος ων…

  • Προβολές: 2158