Γεωργίου Γαλανόπουλου: Ἡ ἀνατολὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Ναυπακτία

του Γεωργίου Γαλανόπουλου, Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η προσφώνηση του κ. Γαλανόπουλου προς τον Σεβασμιώτατο, μετά το πέρας της Αρχιερατικής θείας Λειτουργίας στην Αράχωβα Ναυπακτίας, στις 13 Αυγούστου ε.ε.

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, Μητροπολίτα της ιστορικής και λαμπροτάτης Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεε, τω όντι Πανιερώτατε και Αγιοπνευματεμφορούμενε επ’ αληθεία.

Σας υποδεχόμεθα στο όμορφο και φιλόξενο χωριό μας και δη στον κατάμεστο ενοριακό Ναό του πολιούχου μας Αγίου Νικολάου, με αισθήματα ειλικρινούς χαράς και ανυποκρίτου αγάπης και σας δηλούμεν τον προσήκοντα σεβασμόν και τιμήν, αναγνωρίζοντες το βάρος των ευθυνών και το πολυσχιδές πνευματικόν και φιλανθρωπικόν έργον, όπερ θεαρέστως, πατρικώς και φιλαδέλφως επιτελείτε εις την παλαίφατον Μητρόπολίν μας. Εν μέσω πλήθους υποχρεώσεων δεν μας αφήνετε ορφανούς και δεν μας ξεχνάτε. Έρχεσθε και εφέτος εις την ιστορικήν Αράχωβαν, το μεγάλο αποδεδειγμένως θρησκευτικόν κέντρον της ορεινής Ναυπακτίας πάλαι τε και άχρι σήμερον, δια να ιερουργήσετε την αναίμακτον θυσίαν και να μας ομιλήσετε προς καταρτισμόν λόγους σωτηρίας. Η παρουσία σας και πάλιν συμπίπτει με την τέλεσιν υπό του Συλλόγου Αραχωβιτών του ετησίου μνημοσύνου των πεσόντων Αραχωβιτών, υπέρ πίστεως και πατρίδος. Φθάνετε εις τας εσχατιάς της Ναυπακτίας ως Ιεραπόστολος με θερμουργόν ζήλον και αυταπάρνησιν, με αληθές πραγματικόν ενδιαφέρον δια το ποίμνιόν Σας. Μετά δύο ημέρες θα εορτάσωμεν «το Πάσχα του καλοκαιριού», την μεγάλην θρησκευτικήν πανήγυριν της ενδόξου εις ουρανούς Μεταστάσεως της Μητρός του Θεού ημών, της μητρός απάντων των Χριστιανών, προστάτιδος και μεσίτριας του Γένους μας, της Παναγίας μας.

Ως διάδοχος και συνεχιστής του Αποστολικού έργου και κηρύγματος, ίνα κυριολεκτήσω, έρχεσθε και πάλιν πλησίον μας, ουχί εις έναν τυχαίον τόπον. Πριν από δύο Κυριακές, εις το θεολογικόν Κυριακάτικο κήρυγμά Σας, μεστόν πάντοτε σοφίας και υψηλών νοημάτων, λίαν εποικοδομητικό και ψυχωφελές, προβάλατε το έργο των πέντε εκ των Εβδομήκοντα τότε τιμωμένων Αποστόλων. Ο άγιος τούτος τόπος στον οποίον λειτουργείτε και κηρύττετε, εδέχθη έναν εκ των Εβδομήκοντα Αποστόλων, πριν από 1950 περίπου έτη. Το έτος 52 μ.Χ. ο άγιος Απόστολος Ηρωδίων, Ταρσεύς τω γένει και συγγενής του Αποστόλου Παύλου, όπως αναγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων και στις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εχειροτονήθη από τον Πρωτοκορυφαίον των Αποστόλων, τον Πέτρον, Επίσκοπος, ίνα διαποιμάνη την Επισκοπήν Νέων Πατρών, την σημερινήν Υπάτην, χώραν της αρχαίας φυλής του λαού των Αινιάνων, της ομόρου Φθιώτιδος. Τότε τα απομεμακρυσμένα και ορεινά μέρη μας, εν μέσω ορμητικωτάτων ποταμών και δυσπροσίτων ορέων επικοινωνούσαν με τα εύφορα μέρη της Φθιώτιδος δια ατραπών και προς τα εκεί είχον ευκολωτέραν και συντομωτέραν πρόσβασιν. Από τον εδώ αρχαίον δρόμον πέρασαν και οι Δωριείς και έφθασαν εις την Ναύπακτον, δια να περάσουν απέναντι εις την Πελοπόννησον.

Η περί τον Εύηνον ποταμόν αμφιθεατρική Αιτωλική καλλίπολις ημών, αγνώστου τότε ονομασίας, αλλά πολυπληθής, με 4.000 ψυχάς περίπου, κατόπιν προσκλήσεως εδέχθη την επίσκεψιν του αγίου Αποστόλου Ηρωδίωνος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τότε το έργο των Αποστόλων και Ευαγγελιστών δεν ήτο στατικόν εις την επισκοπήν των μόνον, όπου είχον ταχθή, αλλά δυναμικόν και κηρυκτικόν εν μέσω πολλών κινδύνων εις τον υπό Ρωμαϊκήν κατοχήν ειδωλολατρικόν κόσμον. Ο άγιος Απόστολος Ηρωδίων, ήλθεν πεζή, διανύσας εις μίαν ημέραν απόστασιν 50 χιλιομέτρων εις την κώμην ημών, όπως ζωηρώς διασώζει η παράδοσις και ο αείμνηστος χωριανός μας δάσκαλος Γεώργιος Μποσινάκος εις τα συγγράμματά του κατέγραψεν, κατήχησεν και εβάπτισεν αρχικώς περί τους δέκα Χριστιανούς, ιδρύσας ούτω την πρώτην κατ’ οίκον εκκλησίαν λάθρα, υπό μορφήν δηλαδή κατακόμβης, ως εξελίχθησαν μετέπειτα στα χρόνια των διωγμών και εθεμελίωσεν τον πρώτον ναόν των Ταξιαρχών εις την κτηματικήν περιφέρειαν του Παλαιοχωρίου. Οι βαπτισθέντες τον εφιλοξένησαν αβραμιαίως, διότι οι εδώ αρχαίοι πρόγονοί μας παρά την πενίαν των ετίμων τον Ξένιον Δίαν, και το έργον του το συνέχισαν οι μαθηταί και διάδοχοί του, μεταξύ των οποίων επίλεκτον θέσιν κατείχεν ο Επίσκοπος Παυσιανός, οι οποίοι πολλάκις επεσκέφθησαν τον τόπον μας και οι Χριστιανοί επληθύνθησαν σταδιακώς. Έτσι ανέτειλεν πολύ ενωρίς το φως του Χριστιανισμού στην Ναυπακτία, από τον πρώτο αιώνα μ. Χ. Οι επόμενοι ιδρυθέντες ναοί ήταν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Αγίου Νικολάου, του Προφήτου Ηλιού, του Οσίου Συμεών του Στυλίτου και άλλοι οκτώ. Σήμερον στην Αράχωβα έχομεν πολλά παρεκκλήσια και εξωκκλήσια, μετόχια πάλαι Μονών και την ιδιαιτέραν ευλογίαν των πρεσβειών και της προστασίας της Παναγίας μας και άλλων πολλών αγίων, εξαιρέτως δε του πολιούχου μας Αγίου Νικολάου. Λειτουργούνται δε πολλές φορές το έτος από τον φιλακόλουθο π. Γαβριήλ, ο οποίος μοχθεί δια τον ατομικόν του εξαγιασμόν, αλλά και δια τον αγιασμόν του λαού του Θεού.

Προανέφερα όλα τα ανωτέρω δια να γνωρίσητε και πεισθήτε Σεβασμιώτατε, καυχώμενος εν Κυρίω, ότι η ιστορική μας Μητρόπολις, την οποίαν διεποίμαναν μεγάλα εκκλησιαστικά αναστήματα, είναι Αποστολική, αφού από ένα ορεινό τμήμα της, το σημερινό Παλαιοχώρι Αράχωβας, διήλθεν, εκήρυξεν, εβάπτισεν και έπηξεν οίκον Θεού ένας Απόστολος, ο Άγιος Ηρωδίων, ο οποίος τιμάται την 28ην Μαρτίου και την 4ην Ιανουαρίου κατά την Σύναξιν των Εβδομήκοντα Αγίων Αποστόλων, εμαρτύρησεν δε εις την Υπάτην, ολίγα έτη αργότερον, αρχικώς τυμπανισθείς, είτα λιθοβοληθείς και θανών δια ξίφους, αγρίως σφαγιασθείς.

Αλλά και το έτος 1762 διήλθεν και επετέλεσεν ψυχοσωστικόν έργον, αλλά και προφητικόν, ο συντοπίτης μας, Ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εις τον ενταύθα ιερόν Ναόν, γεγονός σπουδαιοτάτης σημασίας, δια τον οποίον Θεού θέλοντος εις το εγγύς μέλλον λεπτομερώς θα αναφερθώμεν, ώστε να έχητε, Σεβασμιώτατε, και έναν επιπρόσθετον λόγον να μας ξαναέλθετε. Τοιαύτης Αποστολικής Μητροπόλεως άξιος Ποιμενάρχης έχετε κατασταθή, την οποίαν θεοφιλώς διαποιμαίνετε, με σύνεσιν και σοφίαν επί έτη ένδεκα και μήνα έναν άχρι τούδε. Συγχωρέστε με, αλλά θα το είπω, προσκρούων εις την μετριοφροσύνην Σας. Το ότι έχετε ήδη εκδώσει 102 συγγράμματα θεολογικά και άλλα βιβλία και συνεχίζετε ακάματα το συγγραφικόν Σας έργον, πολλά εκ των οποίων έχουν μεταφρασθή σε 15 γλώσσες του κόσμου, Σας καθιστά επαξίως όχι έναν απλώς κατά τίτλον Μητροπολίτην μιας πάμπτωχης Μητροπόλεως, μικράς μεν εις πληθυσμόν, υπερμεγίστης δε εις ιστορίαν, αλλά έναν ονομαστόν και αναγνωρισμένον έξοχον ρήτορα και έναν σπουδαίον εκκλησιαστικόν άνδρα, ακραιφνή θεολόγον και πολυγραφότατον συγγραφέα. Όχι μόνον αυτά, αλλά και η εν Χριστώ διαγωγή και βιοτή Σας, με συνετό χριστιανικό ήθος, απλόν τρόπο λιτής ζωής και βαθειά σκέψη, με ταπεινόν φρόνημα και ζηλευτή αξιομίμητη πνευματική και κοινωνική δράση, μας πλημμυρίζουν χαρά και καμάρι δια τον Επίσκοπόν μας. Όταν μάλιστα από τα υψηλά βουνά και τα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας επισκοπείτε, παρατηρείτε πιο καλά, πιο καθαρά, πιο ξάστερα και αντλείτε και ζωτικάς δυνάμεις από την φύση και τον απλό λαό της, τον οποίον διαποιμαίνετε. Από εδώ ψηλά, όπως θα έλεγε και ο Μακρυγιάννης, ο αγνός, τίμιος και φιλόπατρις ήρωας του 1821, βλέπετε καλύτερα και πιο μακριά, και άλλος λόγος και κίνητρο να μας επισκέπτεσθε συχνά.

Και αύθις, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, Σας ευχαριστούμεν θερμώς και ευγνωμόνως δια την ενταύθα παρουσίαν Σας, διερμηνεύων και τα αισθήματα του εκκλησιάσματος, ιδιαιτέρως δε του πατρός Γαβριήλ, όστις εκτελεί άψογα και άριστα όλα τα θρησκευτικά του καθήκοντα, πανθομολογουμένως, και Σας παρακαλούμεν να προσεύχησθε και δι’ ημάς, διότι έχομεν ανάγκην από τας Αρχιερατικάς ευχάς και την ευλογίαν Σας.

Η ταπεινότης μου θα Σας ευχηθώ, προτρέπων προς ευφημίαν Σας τους πιστούς, γηγενείς και παρεπιδημούντας, με έναν πρωτότυπον τρόπον, με ένα προσευχής Μεγαλυνάριον, έχον ούτως: «Δεύτε ευφημήσωμεν οι πιστοί, άσμασιν ενθέοις Ιερόθεον τον σεπτόν, πόλεως Ναυπάκτου σοφόν Μητροπολίτην, αιτούμενοι Κυρίω, δώη τα κρείττονα». Αμήν!–

  • Προβολές: 1819

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance