Οἰκονομικὸς Ἀπολογισμὸς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 1996

Μητροπολιτικού Γραφείου - Μεγάρου

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπέρ Μητρ. Γραφείου 7% 1.384.075
 2. Υπέρ Μητρ. Μεγάρου 2% 395.508
 3. Υπέρ Υπηρ. Κινήσεως - αυτοκίνητο 529.400

Σύνολον εσόδων 2.307.953

ΕΞΟΔΑ    

 1. Για γραφική ύλη 339.780
 2. Για καύσιμα Γραφείων 378.257
 3. Για απόκτηση - επισκευή - συντήρηση αυτοκινήτου 2.290.148
 4. Για καύσιμα αυτοκινήτου 369.510
 5. Λειτουργικά έξοδα Γραφείων 2.492.005
 6. Για εκδηλώσεις Ι. Μητρ. 273.400

Σύνολον εξόδων 6.143.100
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα 2.307.953

Έξοδα 6.143.100

Υπόλοιπον παθητικό -3.835.147 τό οποίο καλύπτεται από δωρεές

Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου - Εράνου Αγάπης - Ταμ. Ευποιΐας Σεβ. Μητροπολίτου

ΕΣΟΔΑ    

Α’ Γεν. Φιλόπτωχον Ταμείον

 1. Υπ. εκ παρελθούσης χρήσεως - έσοδα 1996 2.213.053

Β’ Έρανος Αγάπης

 1. Υπ. εκ παρελθούσης χρήσεως - εισπράξεις - έρανοι 1996 7.064.926

Γ’ Ταμ. Ευποιΐας Μητροπολίτου    

 1. Έσοδα 1996 - Δωρεές 2.288.456

Σύνολον εσόδων 11.566.435

ΕΞΟΔΑ    

 1. Βοηθήματα σε πτωχούς 2.690.152
 2. Δέματα για πτωχούς 598.291
 3. Βοήθημα σε Σέρβους 600.000
 4. Βοήθημα στις Κατασκηνώσεις 1.500.000
 5. Σχολή Βυζ. Μουσικής 99.700
 6. Εκδηλώσεις Ι. Μητροπόλεως 211.070
 7. Πνευματικόν Κέντρον 113.100

Σύνολον Εξόδων 5.812.313
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα 11.566.435

Έξοδα 5.812.313

Υπόλοιπον 5.754.122

Κατασκηνώσεις

ΕΣΟΔΑ    

 1. Εισφορές Ι. Ναών - Δίσκοι 1.968.570
 2. Από Τροφεία Κατασκηνωτριών 565.000
 3. Δωρεές 10.492.995
 4. Επιχορηγήσεις - Κρατ. Λαχεία 3.000.000

Σύνολον εσόδων 16.079.060

ΕΞΟΔΑ    

 1. Εργασίες - αγορές 15.437.998
 2. Λειτουργικά έξοδα 638.081

Σύνολον εξόδων 16.076.079