Γράφτηκε στις .

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Το πρωτείο του δασκάλου - Ο άνθρωπος δάσκαλος

Το πρωτείο του δασκάλου


Ο δάσκαλος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της εκπαίδευσης. Αυτό –το αυτονόητο– έδειξε μια μεγάλη έρευνα της εταιρείας συμβούλων McKinsey, η οποία πραγματοποιήθηκε τα έτη 2000 έως 2007. Σκοπός της έρευνας, σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία (φ. 7ης Απριλίου 2008), που δημοσιεύει σχετικό ρεπορτάζ, ήταν να εντοπίση τους παράγοντες εκείνους που παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η έρευνα αυτή απ' ο,τι φαίνεται είχε ως «προεπινοούμενο» στόχο τον κλονισμό κάποιων καθιερωμένων απόψεων, τις οποίες ήθελε –και απ' ο,τι φαίνεται πέτυχε– να αποδείξη μύθους. Μια τέτοια «αποκαθηλωμένη» άποψη είναι ότι τα ολιγομελή τμήματα είναι αποδοτικότερα από τα πολυμελή. Και μια άλλη, ότι η απόδοση της εκπαίδευσης είναι συνάρτηση των δημόσιων εκπαιδευτικών δαπανών.

Είναι γεγονός, βέβαια, ότι πίσω από αυτές τις δύο απόψεις, (ολιγομελή τμήματα-αύξηση εκπαιδευτικών δαπανών) κρύβονται μερικές πολύ πρακτικές επιδιώξεις, στενά συνδικαλιστικής τάξεως. Για παράδειγμα, τα ολιγομελή τμήματα είναι επιθυμητά γιατί αυξάνουν τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών, οπότε θα απορροφούν αδιόριστους καθηγητές και δασκάλους, λύνοντας σε κάποιο βαθμό ένα κοινωνικό πρόβλημα. Η αύξηση, επίσης, των εκπαιδευτικών δαπανών σημαίνει και την ανάλογη αύξηση των μισθών του εκπαιδευτικού προσωπικού, που είναι ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα του κλάδου τους. Είναι φανερό ότι σε αυτά τα ζητήματα η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης μοιάζει να παίζη ένα ρόλο πειστικού προσχήματος. Αυτά τα προσχήματα, λοιπόν, θέλει να ανατρέψη η έρευνα της McKinsey επιβεβαιώνοντας στατιστικά κάποια αυτονόητα πράγματα. Ότι, δηλαδή, ο προικισμένος εκπαιδευτικός έχει οπωσδήποτε καλά αποτελέσματα στην εργασία του, ενώ ο ανεπαρκής, όσα χρήματα και να του δώσης, όσα βοηθητικά μέσα και να του προσφέρης, δεν θα μπορέση να έχη ποτέ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Αυτή η αυτονόητη αλήθεια, όμως, δεν σημαίνει ότι οι προικισμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπη να εξαντλούνται σε πολυμελή τμήματα και ότι θα πρέπη να στερούνται από δαπάνες για την εκπαίδευση με τις οποίες θα μπορούσαν να εμπλουτίζουν –και να ευκολύνουν– την διδασκαλία τους με υποστηρικτικά τεχνικά μέσα.

Αυτό το τελευταίο σημειώνεται γιατί η έρευνα της McKinsey στηρίζεται και σε μελέτες του ΟΟΣΑ, ο οποίος δεν ευχαριστιέται γενικώς με τις αυξήσεις των δημοσίων δαπανών...

Ο άνθρωπος δάσκαλος

Ο δάσκαλος λειτουργεί ως φορέας και μεταδότης παραδόσεων• ανθρώπινων, λαϊκών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων, αλλά ακόμη και της μιας ιεράς παραδόσεως –όταν ζη μέσα στο ρεύμα της– η οποία μεταδίδει την ζωή της Εκκλησίας.

Ο μεταδότης της παραδόσεως (γενικά των παραδόσεων) είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν μπορεί να αντικατασταθή με CD η DVD, ηλεκτρονικές οθόνες και πληκτρολόγια. Όλα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήση, όμως, δεν θα τον αντικαταστήσουν.

Όσο και να προχωρήση η τεχνολογία, ο άνθρωπος δεν θα πάψη να έχη ανάγκη από άνθρωπο δάσκαλο, για να προχωρήση στα πεδία της γνώσης και της εμπειρίας, της ανθρώπινης, αλλά και της θείας.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ