• Αρχική
  • Τεῦχος 154 - Μάϊος 2009
  • Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως - Εγκύκλιος του μακαριστού Χριστοφόρου: Μέριμνα για την φτώχεια και την διαφάνεια

Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως - Εγκύκλιος του μακαριστού Χριστοφόρου: Μέριμνα για την φτώχεια και την διαφάνεια

Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως δημοσιεύουμε μια εγκύκλιο του μακαριστού Χριστοφόρου

Βρισκόμαστε στην εποχή της Αμερικανικής βοήθειας.

Μέριμνα για την φτώχεια και την διαφάνειαΗ Ελλάδα αγωνίζεται να σταθή στα πόδια της. Στην πτωχή εκείνη Ελλάδα η δικαιοσύνη και η διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτες από τον Ναυπάκτου Χριστοφόρο. Τα τρόφιμα εκείνης της βοήθειας δε επαρκούν «δια τας δραματικώς δυστυχούσας οικογενείας», που είναι σύμφωνα με τον Δεσπότη 20.000 σε όλο το ποίμνιό του. Η διανομή όμως γίνεται με το πνεύμα της ελεημοσύνης «των πτωχών προς τους πτωχοτέρους».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α` 1955   -  ΔΙΑΝΟΜΑΙ

Εν Ναυπάκτω τη 29 Ιανουαρίου 1955

Προς: Τον Ιερόν Κλήρον της Ιεράς ημών Μητροπόλεως

  1. Έχοντες υπ’ όψει τας κατά το λήξαν έτος κοινοποιηθείσας υμίν εγκυκλίους μας περί διανομών γενικώς και ειδικώτερον περί των διανομών των δεμάτων τροφίμων Αμερικανικής Κυβερνήσεως, τας οποίας πρέπει να έχητε πάντοτε υπ’ όψει σας δια τας παραλαβάς, προωθήσεις και διανομάς, καθώς και δια την συγκέντρωσιν και υποβολήν πάντων των σχετικών στοιχείων (καταστάσεων απόρων, καταστάσεων διανομών, αποδείξεων παραλαβής αποστελλομένων δεμάτων τροφίμων η άλλων ειδών, αποδείξεων πληρωμών, χωριστών λογαριασμών κλπ. απάντων υπογεγραμμένων και μετά έλεγχον θεωρημένων κλπ.), θέτομεν υπ‘ όψει σας και τα κατωτέρω προς γνώσιν και συμμόρφωσίν σας, ήτοι:
  2. Αι διανομαί των αποστελλομένων ειδών και ιδία των δεμάτων της Αμερικανικής Κυβερνήσεως θα γίνωνται κατά την κρίσιν σας κατ’ αναλογίαν των απόρων άλφα κατηγορίας εκ των καταλόγων των Ενοριακών Επιτροπών του Υπουργείου Προνοίας.
  3. Ο Δήμος Παρακαμπυλίων θα περιλαμβάνεται εις τον Νομόν Ευρυτανίας και θα εφοδιάζεται δια του παν. Αρχιερατικού Επιτρόπου Ευρυτανίας εκ Καρπενησίου.
  4. Αι λόγω δυσχερειών παραλειπόμεναι εκ μιας διανομής Ενορίαι θα περιλαμβάνωνται πρώται εις την επομένην τοιαύτην, δεδομένου όντος, ότι κατά την υπ’ αριθ. 151/17-1-1955 Εγκύκλιον της Συνοδικής Επιτροπής Αλληλοβοηθείας και Σχέσεων μετά των Ξένων Εκκλησιών «εκτός της σημερινής Χριστουγεννιάτικης εκτάκτου βοηθείας εις δέματα τροφίμων θα ακολουθήσουν και κανονικαί περιοδικαί διανομαί τροφίμων», και συνεπώς και οι μη λαμβάνοντες εκ των άλφα κατηγορίας απόρων κατά την μίαν διανομήν θα λαμβάνουν κατά την επομένην διανομήν.
  5. Αι παραλαβαί, προωθήσεις και διανομαί θα γίνωνται ταχύτατα, και μετά το πέρας αυτών αμέσως να μας ειδοποιήτε και τηλεγραφικώς ούτω: «εις ενορίαν τάδε διανομή επερατώθη-υπογραφή».
  6. Πάντα τα στοιχεία παραλαβής, προωθήσεως, διανομής, πληρωμών, καταστάσεων, χωριστών λογαριασμών κλπ. κατά σχετικάς εγκυκλίους μας άπαντα μετά έλεγχον θεωρημένα και δεόντως υπογεγραμμένα παρ’ υμών θα υποβάλλωνται ημίν ταχύτατα εν πλήρει τάξει και καθαριότητι δια τα περαιτέρω.

Από ετών δι’ εκθέσεων, υπομνημάτων και εκκλήσεών μας κατ’ επανάληψιν δεν επαύσαμεν να δίδωμεν εις Αρμοδίους Εσωτερικού και Εξωτερικού την εκ των δοκιμασιών και συμφορών, και των εκ της εγκαταλείψεως αναγκών, πτωχείας και δυστυχίας εικόνα του ανέκαθεν περιφρονημνένου και αδικουμένου υπερόχου και πρώτου εις τας θυσίας Λαού της Ιεράς ημών Μητροπόλεως Ναυπακτίας και Ευρυτανίας, εχούσης ουχί απλώς απόρους άλφα κατηγορίας αλλά και δραματικώς δυστυχούσας οικογενείας περίπου είκοσι χιλιάδας, και όμως παρά πάντα ταύτα η εκ μέρους αυτών περιφρόνησις και αδικία δεν έπαυσεν, αφού και από αυτά ακόμη τα σημερινά δέματα της Αμερικανικής Κυβερνήσεως, τα ειδικώς δια τοιαύτην δυστυχίαν προοριζόμενα, δυστυχίαν την οποίαν ως ημείς ουδέν άλλο μέρος της Ελλάδος έχει, μόλις τα επτά χιλιάδας δέματα εδέησε να μας αποστείλουν!!! Διεμαρτυρήθημεν πάντοτε δια την επιδεικνυομένην ταύτην προς τον Ευρυτανικόν, Ναυπακτιακόν και Παρακαμπυλίων Λαόν σκληρότητα, περιφρόνησιν και αδικίαν ταύτην, όπως και δια τα ανεπαρκέστατα ταύτα δέματα, τα οποία ολίγον έλειψε και να μη τα δεχθώμεν καν, αλλ’ όμως σκεφθέντες την περιβάλλουσαν ημάς απέραντον και απερίγραπτον τραγικήν δυστυχίαν των Πνευματικών μας Τέκνων ηναγκάσθημεν να δεχθώμεν και αυτά τα ελάχιστα και ανεπαρκέστατα, με την πεποίθησιν, ότι οι ευγενείς και μεγαλόψυχοι και καρτερικοί αγνοί Χριστιανοί και Έλληνες Ευρυτάνες, Ναυπάκτιοι και Παρακαμπύλιοι αναμεταξύ των θα θυσιάζουν υπέρ των δυστυχεστέρων αδελφών των το εαυτόν δίκαιον, και ούτω αι διανομαί θα γίνωνται όχι μόνον χωρίς να αιτιώνται τους αιδεσιμωτάτους Εφημερίους των, αλλά τουναντίον δια της εν κατανοήσει που οφείλεται η αδικία υποχωρητικότητός των θα βοηθούν και άλλως πως θα διευκολύνουν αυτούς, ώστε αι διανομαί να γίνωνται και ως ελεημοσύνη των πτωχών προς τους πτωχοτέρους, αν και σχεδόν τα 99 τοις εκατό της Ιεράς μας Μητροπόλεως είναι άποροι, γυμνητεύοντες, πεινώντες και δυστυχούντες. Δια τούτο παρακαλούμεν, όπως και απ’ Εκκλησίας και παντού οι αιδεσ. Ιερείς μας γνωστοποιούν ταύτα και μάλιστα και ως πατρικήν μας έτι παραίνεσιν και ποιμαντορικήν μας εγκύκλιον αναγινώσκουν τα ανωτέρω δια την εν αγάπη και ομονοία συνεργασίαν και αλληλοβοήθειαν όλων των αγαπητών Πνευματικών μας Τέκνων.

Ο Μητροπολίτης Ναυπακτίας και Ευρυτανίας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  • Προβολές: 2327