Ενιαύσιο 2009: Ο πρόλογος τού Μητροπολίτου στό νέο βιβλίο τής σειράς Ενιαύσια

Μέσα στήν κοινωνία μας διακινούνται πολλά ρεύματα, θρησκευτικά, ιδεολογικά, κοινωνικά, πολιτικά κ.ά., μέ τά οποία η Εκκλησία έρχεται σέ επαφή καί επικοινωνία, επειδή ζή καί εργάζεται σέ μιά συγκεκριμένη κοινωνία, σέ έναν ορισμένο χρόνο καί τόπο.

Είναι επόμενο νά αναπτύσσεται ένας διάλογος μεταξύ τής Εκκλησίας καί τής ιστορίας, πού απαρτίζεται από τά ρεύματα αυτά. Η Εκκλησία πάντοτε διαλέγεται μέ τήν κοινωνία καί τήν ιστορία, προσέχοντας, όμως, νά μή χάση τόν πυρήνα τής Παραδόσεώς της.

Η Παράδοση είναι η αποκεκαλυμμένη πίστη, πού αποβλέπει στήν σωτηρία-θέωση τού ανθρώπου καί τόν αγιασμό τής κτίσεως. Αυτός ο τρόπος τής σωτηρίας πού επιτυγχάνεται μέσα στήν Εκκλησία, τό ένδοξο Σώμα τού Χριστού, δέν αλλοιώνεται, δέν εκκοσμικεύεται ποτέ γιατί, άν γίνη κάτι τέτοιο, θά θεωρηθή προδοσία τής πίστεως, κοινωνικοποίηση τού Ευαγγελίου καί τής εκκλησιαστικής ζωής.

Όμως, η Εκκλησία, έχοντας αυτήν τήν αποκεκαλυμμένη πίστη, τήν Ορθόδοξη Παράδοση, έρχεται σέ διάλογο μέ τίς άλλες παραδόσεις, προσπαθώντας νά τίς γονιμοποιήση καί νά τίς εντάξη στήν δική της αναγεννητική προοπτική.

Στήν πραγματικότητα έρχεται σέ διάλογο μέ τόν σύγχρονο άνθρωπο καί προσπαθεί νά τόν ενημερώση κατ’ αρχάς, ύστερα νά τόν εντάξη στόν εκκλησιαστικό «χώρο» καί νά νοηματοδοτήση τήν ζωή του.

Μέσα σέ αυτό τό πλαίσιο εντάσσω καί τά άρθρα πού γράφω κατά καιρούς καί δημοσιεύονται σέ διάφορες εφημερίδες καί περιοδικά, ευρείας κυκλοφορίας, όπως καί τίς συνεντεύξεις καί τίς διάφορες ποιμαντικές «οδοιπορίες» μου. Μέ συνέχει η αγωνία τών συγχρόνων ανθρώπων καί οι αναζητήσεις τους. Πρόκειται γιά μιά προσπάθεια πού έγινε καί κατά τό έτος 2009 καί τήν εναποθέτω στήν κρίση τής ιστορίας καί, κυρίως, στήν κρίση τού Θεού, τόν Οποίο παρακαλώ νά είναι φιλάνθρωπος μαζί μου, νά γίνη ίλεως γιά τυχόν αποτυχίες μου καί νά διορθώση τά ενδεχόμενα λάθη μου.

Έγραφα στήν Ναύπακτο τήν 31η Δεκεμβρίου τού έτους 2009, Παραμονή τής Πρωτοχρονιάς, εορτή τής οσίας Μελάνης καί τού οσίου Ζωτικού τού Ορφανοτρόφου.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2129