Θεία Πρόνοια

Είναι πολύ σημαντικό γιά τόν άνθρωπο νά αισθάνεται αυτήν τήν Πρόνοια τού Θεού στήν φύση, τήν ιστορία καί σέ όλη τήν προσωπική ζωή του. Αυτή η αίσθηση είναι έκφραση τής υπαρχούσης στόν άνθρωπο πνευματικής υγείας. Γιατί μόνον ο υγιής μπορεί νά διακρίνη τήν υπάρχουσα σέ όλα τά γεγονότα τής ζωής του άκτιστη Πρόνοια τού Θεού. Συνήθως, όταν έχουμε διάφορες δοκιμασίες στήν ζωή, νομίζουμε ότι ο Θεός μάς εγκατέλειψε, ότι δέν φροντίζει γιά μάς, δέν προνοεί γιά τήν ζωή μας καί τήν σωτηρία μας. Αυτό δέν είναι σωστό. Γιατί καί τότε, στούς μεγάλους πειρασμούς, ο Θεός διευθύνει τήν ζωή μας μέ τήν άκτιστη Πρόνοιά Του.

Κατά τόν αββά Δωρόθεο, ο μοναχός καί γενικά ο Χριστιανός πρέπει νά προετοιμάζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ευρεθή σέ πειρασμούς νά μή ξενίζεται ούτε νά ταράσσεται, "πιστεύων ότι ουδέν άνευ τής προνοίας τού Θεού γίνεται". Γιατί, όπου υπάρχει Πρόνοια τού Θεού "καλόν εστι καί εις ωφέλειαν ψυχής τό γινόμενον", αφού ο Θεός κάνει τά πάντα γιά τό δικό μας συμφέρον "καί αγαπών ημάς καί φειδόμενος ημών". ...

Μόνον άν ο Θεός επιτρέψη, μπορεί νά συμβή κάτι κακό στόν άνθρωπο. Όσοι δέ εγκαταλείπουν τελείως τόν εαυτό τους στόν Θεό αισθάνονται ότι ο Θεός δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον καί στοργή. Γι' αυτό λέγει ο όσιος Ισαάκ: "ο αεί κοιταζόμενος εν φροντίδι τού Θεού, τούτον ταμειούχον εκτήσατο. Καί ο επιθυμών αυτού τά θελήματα, τούς επουρανίους αγγέλους έξει οδηγούς".

Ταμειούχος τού πιστού ανθρώπου είναι ο Θεός καί ο πιστός άνθρωπος έχει συναντιλήπτορα τόν Θεό στήν ζωή του. Αυτό είναι σύμφωνο μέ τόν λόγο τού Χριστού: "Ζητείτε δέ πρώτον τήν βασιλείαν τού Θεού καί τήν δικαιοσύνην αυτού, καί ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν" (Ματθ. στ`, 33).

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, "Η Ιατρική εν Πνεύματι Επιστήμη")

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2347