«Καθήκοντα Νεωκόρων» τής Ενορίας Νεοχωρίου

Ενορία ΝεοχωρίουΔημοσιεύουμε κατωτέρω τό κείμενο πού συνέταξε τό 1933 η Εκκλησιαστική Επιτροπή τής Ενορίας Νεοχωρίου Ναυπακτίας, καθορίζοντας τά καθήκοντα καί τίς υποχρεώσεις τών νεωκόρων τού Ναού. Τό κείμενο βρίσκεται στό αρχείο τού Ιερού Ναού καί μάς τό υπενθύμισε ο κ. Κωνσταντίνος Μάντης. Ως παλαιό κείμενο, έχει ενδιαφέρον, διότι φανερώνει τίς συνθήκες τής εποχής, στό συγκεκριμένο αυτό θέμα τής υπηρεσίας τών νεωκόρων. Τό υπογράφουν ο Ιερέας Χρήστος Μέρμηγκας, ο οποίος ήταν Αρχιμανδρίτης καί Πνευματικός καί είχε μονάσει ένα διάστημα στήν Ιερά Μονή Προυσσού, καί μέλη τής επιτριπής από τά οποία διακρίνονται τά ονόματα Αθ. Πλάκας καί Γ. Γιάνναρης.

*

«Εν Νεοχωρίω τή 1η Οκτωβρίου 1933.

Οι νεωκόροι οι εκάστοτε εν τώ ιερώ Ναώ "Η Κοίμησις τής Θεοτόκου" διοριζόμενοι επί μηνιαία αντιμισθία τών 50 δραχμ. έκαστος, καί προσλαμβανόμενοι εκ τών μαθητών τού σχολείου καί κατά προτίμησιν εξ απόρων οικογενειών δύο τόν αριθμόν αναλαμβάνουσιν τάς κάτωθι υποχρεώσεις.

1) Οφείλουσι νά υπακούωσι εις τά μέλη τής εκάστοτε Ενοριακής Επιτροπείας καί δή εις τόν ιερέα, όστις διευθύνει καί επιβλέπει αυτούς.

2) Υποχρεούνται καθ' έκαστον Σάββατον καί τήν παραμονήν πάσης εορτής νά σκουπίζουν τόν Ι. Ναόν, νά ξεσκονίζουν τάς αγίας εικόνας τόσον τών προσκυνηταρίων όσον καί τού Ι. Τέμπλου, θά ανάβουν τά κανδήλια, καί θά επιλαμβάνωνται τήν κατασκευήν κηρίων καί λαμπάδων τής μιάς δραχμής.

3) Κατά τόν εσπερινόν καί τήν πρωΐαν εκάστης Κυριακής καί πάσης άλλης εορτής καί μόλις ο πρώτος κώδων τού Ναού κτυπήση, υποχρεούνται νά ευρίσκωνται εις τήν εκκλησίαν καθώς επίσης καί καθ' ήν περίστασιν θά γίνεται κηδεία.

4) Υποχρεούνται νά υποβοηθώσιν τόσον τόν ιερέα όσον καί τούς επιτρόπους εις τά καθήκοντά των, τόν μέν πρώτον εις τό διάβασμα, ψάλλειν καί τήν εξυπηρέτησιν εν γένει εντός τού ιερού, τούς δέ δευτέρους εις τήν επίβλεψιν τού παγκαρίου κατά τάς πρωϊνάς ώρας καί τήν διανομήν κηρίων τών μνημοσύνων (υπό τού μεγαλυτέρου κατά τήν ηλικίαν νεωκόρου) καθ' ήν στιγμήν λέγεται τό χερουβικόν ακολουθών τόν επίτροπον, όστις βγάζει τόν δίσκον.

5) Υποχρεούνται οσάκις γίνεται λειτουργία εις τά εξωκκλήσια νά μεταβαίνωσιν εις αυτά τήν προηγουμένην ημέραν πρό τής θείας λειτουργίας διά νά επιλαμβάνωνται τής καθαριότητος αυτών καί πάσης άλλης υπηρεσίας τήν οποίαν ήθελεν ορίσει ο εφημέριος.

6) Κατά τάς ημέρας τών Χριστουγέννων, τού Πάσχα, τής πανηγύρεως τής Παναγίας καί οπότε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης περιοδεύει ενταύθα, υποχρεούνται εις τό γενικόν καθάρισμα τής εκκλησίας ήτοι εις τό σφογκάρισμα δι' αφθόνου ύδατος ολοκλήρου τού ιερού Ναού, ξεσκόνισμα αυτού από αράχνες, πλύσιμο κανδηλίων καί θυμιατών, καθάρισμα στασιδίων καί εμανουαλίων, πλύσιμο ιερών αμφίων καί λοιπών σενδονίων τής Αγίας Τραπέζης καί σιδέρωμα αυτών, υποβοηθούμενοι εις τ' ανωτέρω καί υπό άλλων μελών τής οικογενείας των.

7) Μετά τό τέλος πάσης λειτουργίας υποχρεούνται νά παραμένουν τελευταίοι, διά νά κλείωσι τάς θύρας καί τά παράθυρα τού Ι. Ναού, νά σβύνωσι τά κηρία καί συνάγωσιν αυτά, καί νά κλείωσι καί τά βιβλία τών αναλογίων.

8) Ο είς εκ τών νεωκόρων υποχρεούται νά εξυπηρετή τόν ιερέα, οσάκις ούτος έχει τεσσαρακονταλείτουργον, νά παρακολουθή αυτόν εις τά υψώματα καί εις πάσαν άλλην ιεροτελεστίαν τελουμένην εις οίκον πληρωνόμενος ιδιαιτέρως διά ταύτα υπό τού εφημερίου.

9) Υποχρεούνται επίσης εις τήν εκτέλεσιν πάσης άλλης εργασίας, τήν οποίαν ήθελεν ορίσει ο ιερεύς σχέσιν έχουσαν μέ τόν Ι. Ναόν.

10) Εκτός τών υποχρεώσεών των αυτών οι νεωκόροι πρέπει νά γνωρίζωσιν ότι υπηρετώσιν τόν οίκον τού Θεού καί ως εκ τούτου οφείλουσι νά μή θεωρώσι τήν υπηρεσίαν καί τό καθήκον των ως αγγαρείαν, αλλά ως τό ιερώτερον τών καθηκόντων των εξυπηρετούντες Αυτόν τόν Θεόν.

Η Ενοριακή Επιτροπεία».

  • Προβολές: 5007