«Ένα λιμάνι γιά τούς γέροντες»

«... Απέναντι αυτών, οι οποίοι ευρίσκονται εις τήν δύσιν τής επιγείου ζωής, οι νεώτεροι έχομεν καθήκοντα. Αυτοί είναι Γονείς μας. Είναι ευεργέται μας. Ο Άγιος Θεός παραγγέλλει "από προσώπου πολιού εξαναστήση καί τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου". Έχομεν υποχρέωσιν στοιχειώδη νά περιθάλπωμεν τούς Γέροντας καί νά απαλύνωμεν τόν πόνον αυτών. ...

Δυστυχώς, εις ολόκληρον τήν Μητροπολιτικήν Περιφέρειαν ημών δέν υπάρχει Γηροκομείον, τό οποίον είναι τόσον απαραίτητον. Ο Κύριος εφώτισε τό ... καί τούτο απεφάσισε τήν ίδρυσιν Γηροκομείου ...

Πρός αποπεράτωσιν τού Κτηρίου καί εκπλήρωσιν τών προϋποθέσεων λειτουργίας τού Γηροκομείου, απαιτείται ουχί μικρόν χρηματικόν ποσόν.

Όθεν προτρεπόμεθα πατρικώς καί παρακαλούμεν, όπως πάντες συνδράμωμεν πρός ενίσχυσιν τού Γηροκομείου. Η μικρά προσφορά τών πτωχών καί η γενναία εισφορά τών ευπόρων θά συντελέσουν, ώστε ταχέως νά λειτουργήση τό απολύτως απαραίτητον διά τήν Περιφέρειάν μας, Γηροκομείον.

Δέν είναι δύσκολον νά αρχίση η λειτουργία τού Γηροκομείου λίαν συντόμως. Αρκεί νά θέλωμεν καί αμέσως θά αποκτήση η Περιοχή μας τό Άσυλον τών Γερόντων.

Οραματιζόμεθα νά κατασκευασθή ... "είς λιμήν τών τού βίου πλωτήρων", έν λιμάνι διά τούς κουρασμένους γέροντας. Εκεί θά αναπαύωνται εκ τών κόπων τής ζωής. Θά ευρίσκουν τά απαραίτητα πρός άνετον συντήρησίν των. Εκεί, ... θά λαμβάνουν τό εισιτήριον διά τήν αιωνιότητα. Θά φεύγουν εντεύθεν εν Μετανοία καί εξομολογήσει, εφωδιασμένοι μέ τό Φάρμακον τής Αθανασίας.

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Οι Γέροντες είναι συμπαθείς. Οι Γέροντες είναι άξιοι σεβασμού καί ευγνωμοσύνης. Μή λησμονώμεν τούς Γέροντας. Μή λησμονώμεν, ότι, εάν ο Κύριος επιτρέψη, θά γηράσωμεν καί ημείς. Ο Σοφός Σειράχ συμβουλεύει "μή ατιμάσης άνθρωπον εν γήρα αυτού καί γάρ εξ ημών γηράσκουσιν"».

Ευχόμενοι, όπως τό ταχύτερον τελέσωμεν πανηγυρικώς τά Εγκαίνια τού Γηροκομείου ...».

(Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης καί Αλμωπίας κυρού Καλλινίκου, Έκφραση Ποιμαντικής Ευθύνης - Εγκύκλιοι)

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2453