Γράφτηκε στις .

Πληροφορίες γιὰ τὰ cookies

Πληροφορίες

Θεωροῦμε σημαντικὸ νὰ γνωρίζετε ποιὰ εἶναι τὰ cookies ποὺ χρησιμοποιούνται στὴν ἱστοσελίδα μας καὶ μὲ ποιὸ τρόπο αὐτὰ χρησιμοποιούνται. Στόχος μας εἶναι ἡ σωστὴ ἐνημέρωση καὶ προστασία ἀλλὰ καὶ ἡ καλύτερη ἐμπειρία ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη σας στὴν ἰστοσελίδα μας. Ἔτσι χρησιμοποιούμε cookies γιὰ τὴν καλύτερη δυνατὴ λειτουργία της, τὴ σωστὴ περιήγηση καὶ τὴ μετακίνηση στὶς σελίδες. Ἐπίσης, τὰ cookies χρησιμοποιούνται γιὰ νὰ ἀναλύσουμε πώς οἱ ἐπισκέπτες χρησιμοποιοῦν τὸν ἱστότοπό μας καὶ πώς περιηγούνται.

Ὅλες οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέγονται ἀπὸ αὐτὰ τὰ cookies εἶναι ἀνώνυμες καὶ χρησιμοποιούνται μόνο γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴ δομὴ καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἱστοτόπου μας. Τὰ cookies ἀποθηκεύονται στὸν ὑπολογιστή σας καὶ μποροῦν νὰ ἀφαιρεθοῦν ἀνὰ πάσα στιγμὴ ἀπὸ ἐσᾶς. Σὲ κάθε Browser (περιηγητή) εἴτε στὶς Ρυθμίσεις εἴτε στὸ Ἀπόρρητο καὶ ἀσφάλεια μπορεῖτε νὰ βρεῖτε τὸ ἱστορικὸ πλοήγησης σας ὅπου μπορεῖτε καὶ νὰ διαγράψετε. Μετὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν cookies εἶναι πιθανὸ νὰ χρειαστεῖ νὰ ἐπαναφέρετε τὶς προτιμήσεις σας ἤ νὰ συνδεθεῖτε ξανά. Τὰ cookies εἶναι ἀπόλυτα ἀσφαλή καὶ δὲν ἀποθηκεύουν διευθύνσεις email ἤ ἀριθμούς τηλεφώνου.

Κατηγορίες

Ἀπολύτως ἀπαραίτητα Cookies

Αὐτά τὰ cookies εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σωστὴ λειτουργία τῆς ἰστοσελίδας μας ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἔχεις τὴ δυνατότητα νὰ περιηγηθεῖς σ’ αὐτὴ καὶ νὰ χρησιμοποιεῖς τὶς δυνατότητες της.

Cookies ἐπιδόσεων

Αὐτὰ τὰ cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸ πώς οἱ ἐπισκέπτες χρησιμοποιοῦν τὴν ἰστοσελίδα, γιὰ παράδειγμα ποὶες σελίδες ἐπισκέπτονται πιὸ συχνά. Αὐτὰ τὰ cookies δὲν συλλέγουν πληροφορίες ποὺ προσδιορίζουν τὸν ἐπισκέπτη. Ὅλες οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέγουν αὐτὰ τὰ cookies εἶναι συγκεντρωτικές καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἀνώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο γιὰ νὰ τὴ βελτίωση τοῦ τρόπου λειτουργίας μιᾶς ἰστοσελίδας.