Τό Γενέσιον τού Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου

τού Γεωργίου Γαλανοπούλου, Αναγνώστου-Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω

Στίς 24 Ιουνίου η Εκκλησία μας εορτάζει τήν Γέννησιν τού Βαπτιστού τού Χριστού, τού Ιωάννου τού Προδρόμου, (Γενέσιον, πλέον ορθή καί δόκιμος εκκλησιαστικώς λέξις, καί Γενέθλιον έχουν τήν αυτή έννοια τής ελεύσεως τό πρώτον εις τόν κόσμον, ήτοι τής Γεννήσεως ενός σημαντικού καί μεγάλου προσώπου εις τήν ιστορία, πέριξ τού οποίου συνετελέσθησαν σημαντικά γεγονότα), τού μεγαλυτέρου τών Προφητών, όπως ο ίδιος ο Ιησούς τόν μεμαρτύρηκε, μία γέννηση πού προξένησε άφατη χαρά στόν κόσμο καί είναι αντιστρόφως ανάλογη μέ τόν αποτροπιασμό, πού επίσης μετέδωσε η λυπηρή είδηση τού αδίκου θανάτου του.

ο Τίμιος Πρόδρομος καί Βαπτιστής ΙωάννηςΟ Ιωάννης ήταν υιός τού Αρχιερέως καί Προφήτου Ζαχαρίου καί τής στείρας Ελισάβετ, καί εγεννήθη διά θείας επαγγελίας καί υποσχέσεως, καθώς ο Πανοικτίρμων Θεός άκουσε τίς θερμές προσευχές τους. Οι προσευχές τών γονέων, πού ποιούν τό Άγιον Θέλημα τού Θεού, όταν έχουν άγια αιτήματα, εισακούονται από τόν Πανάγαθο Θεό. Όλοι μας γνωρίζουμε τό περιστατικό τής αφωνίας τού ιερατεύοντος πατρός του Ζαχαρίου, τήν ώρα τού θυμιάματος, καί τό ότι μήν μπορώντας νά μιλήση καί νά δώση τό όνομα στό νεογέννητο παιδί του, έγραψε σέ πινακίδιο τό όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ.

Η Εκκλησία μας τιμά μόνον τά Γενέθλια τού Χριστού, τής Θεομήτορος καί Παναγίας μας καί τού Προδρόμου Ιωάννου καί ουδένα πέραν αυτών τών τριών. Εις όλους τούς Αγίους σημαντική καί κορυφαία στιγμή τής ζωής τους είναι η ώρα τού θανάτου, οσιακώς ή μαρτυρικώς, οπότε καί τιμάται πανιέρως η μνήμη εκάστου εξ αυτών.

Ο Βαπτιστής Ιωάννης υπήρξε όντως μέγας Προφήτης, ο τελευταίος τών Προφητών, όπου έλαβαν πέρας οι περί τού προσώπου τού Κυρίου Προφητείες τής Παλαιάς Διαθήκης, καί Πρόδρομος τού Χριστού, τέλειος καί αυστηρότατος Ασκητής καί Εγκρατευτής, Παρθένος τοίς πάσι, ζών ώσπερ ένσαρκος Άγγελος, Δίκαιος εις τούς λόγους του καί εις τά παραγγέλματά του, σωστός Απόστολος καί αληθής Ευαγγελιστής, κηρύσσων εις τούς λαούς βάπτισμα μετανοίας καί τέλος σφράγισε τήν αγία του Ζωή καί μέ τόν στέφανο τού μαρτυρίου, αποτμηθείσης τής κεφαλής του, ως Μάρτυς. Εις τήν Εκκλησία εορτάζομε τήν σύλληψή του, τό γενέθλιό του, τήν μνήμη του κατά τήν αποτομή τής τιμίας Κεφαλής του, τίς τρείς ευρέσεις αυτής, τήν Σύναξή του τήν επομένη τών Θεοφανείων, όπου υπούργησε τό μέγα μυστήριο τής Βαπτίσεως τού Χριστού - μέ τόν Οποίον, κατά τό ανθρώπινον, ήταν δεύτερος εξάδελφος, αφού συγγένειαν πρώτης εξαδέλφης είχαν οι μητέρες τους- καί εις τόν εορταστικό εβδομαδιαίο κύκλο η ημέρα Τρίτη είναι αφιερωμένη εις τόν Τίμιο Πρόδρομο.

Τά επτά γράμματα (στοιχεία) τού ονόματος ΙΩΑΝΝΗΣ, καί ο αριθμός επτά, ιδιαίτερα σεβαστός καί μυστικός εις τούς αρχαίους Έλληνας, είναι ιερός καί συχνά αναφέρεται εις τήν Αγία Γραφή, ερμηνεύονται από τούς Πατέρας καί δηλώνουν όσα ευλαβώς καί πάντως λίαν περιληπτικώς αναφέρω.

Τό Ι. Είναι ο αριθμός δέκα (Ι) καί δηλοί τό δέκατον (εκπεσόν) τάγμα τού εωσφόρου, τό οποίον αναπληρούν οι Μοναχοί, καί ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο αρχηγός τού Τάγματος Αυτού, τό οποίο πρέπει νά μιμούνται κατά πάντα. Τά λοιπά εννέα τάγματα είναι: Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Αρχαί, Κυριότητες, Θρόνοι, Εξουσίαι, Δυνάμεις, Χερουβείμ καί Σεραφείμ. Έτσι ο Ιωάννης μέ τήν ισάγγελη πραγματική βιοτή του αντικαθιστά τό δέκατο Τάγμα καί προετοιμάζει τόν δρόμο γιά τόν ερχομό τού Μεσία, προπορευόμενος Αυτού.

Τό Ω. Κατά τούς γραμματικούς αποτελείται από δύο όμικρον, πού συντίθενται εις τό Ω. Έτσι προεικονίζεται ο Ιησούς Χριστός από τίς δύο φύσεις του, τήν θεία καί τήν ανθρωπίνη, πού ασυγχύτως ενούνται καί μάλιστα τά δύο όμικρον είναι δύο σφαιροειδείς κύκλοι, χωρίς αρχή καί τέλος, όπως όντως είναι καί ο Θεάνθρωπος Κύριος, άναρχος καί ατελεύτητος.

Τό ΑΝ καί τό έτερον Ν. Ενώ προηγείται ο Πρόδρομος (Ι) καί ακολουθεί η πρώτη παρουσία στή γή τού Χριστού (Ω), έπεται τό ΑΝ, πού δηλοί Ανάστασις. Αλλά τίνος Ανάστασις; Τού ετέρου Ν, πού δηλοί νεκρών, κατά τό αναφερόμενο εις τό Σύμβολο τής Πίστεως, Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, ήτοι τό έτερον Ν συμβολίζει τήν δευτέρα παρουσία τού Κυρίου, όπου μέλλουν νά αναστηθούν οι νεκροί.

Τό Η. Τό γράμμα Ήτα τού Αλφαβήτου είναι ο αριθμός οκτώ, πού σημαίνει τόν όγδοο αριθμό. Ο όγδοος αριθμός δηλοί τόν όγδοο αιώνα τής μακαρίας καί ατελευτήτου ζωής τής Βασιλείας τού Θεού καί έτσι μετά τό Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, τερματίζουμε τό Πιστεύω μέ τό ακροτελεύτιο άρθρο, Καί ζωήν τού μέλλοντος αιώνος.

Τό Σ. Είναι ο αριθμός διακόσια, όπως οι αρχαίοι μετρούν τά γράμματα τού Αλφαβήτου καί αποτελείται από δύο εκατοντάδες. Ο εκατοστός αριθμός εις τήν Αγία Γραφή είναι ο τέλειος αριθμός καί ο δίς εκατοστός, ο υπερτέλειος. Έτσι, ο υπερτέλειος αυτός αριθμός φανερώνει τό υπερτέλειο, τό απέραντο καί τό ατελεύτητο τής αιωνίου καί μακαρίας ζωής.

Επομένως, όταν επικαλούμαστε μέ πίστη καί ευλάβεια τό άγιο Όνομα τού Τιμίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου, πού είναι ο επτάφωτος λύχνος τής Τρισηλίου Θεότητος, παρακαλούμε καί προσκαλούμε τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή μας Χριστό, τόν δρόμο τού Οποίου προετοίμασε ο Πρόδρομος, αποσταλείς ως Άγγελος πρό προσώπου του, νά μάς χαρίση τήν Ανάσταση τής νεκρής από τήν αμαρτία ψυχής μας, διά τού λουτρού τής μετανοίας καί εξομολογήσεως καί νά μάς αξιώση τής ζωής τού μέλλοντος αιώνος, δηλαδή τής μακαρίας, ουρανίου καί ατελευτήτου Βασιλείας Του.

"Ταίς τού Σού Προδρόμου καί Βαπτιστού Αγίαις πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον καί σώσον ημάς. Αμήν".

  • Προβολές: 2373