Skip to main content

Επιστολές Πατριαρχών καί Αρχιεπισκόπων γιά τήν «Εμπειρική Δογματική»

Η πρώτη έκδοση τών δύο τόμων τού βιβλίου τού Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου «Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τίς προφορικές παραδόσεις τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη» εξαντλήθηκε σέ λίγους μήνες καί ήδη κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση τού Α' τόμου καί έπεται καί τού Β' τόμου.

Εν τώ μεταξύ πολλές είναι οι ευχαριστήριες επιστολές πού έλαβε ο συγγραφέας, μέ πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Εξαίρεται η μεγάλη αξία τού π. Ιωάννου, τής διδασκαλίας του καί τής συγγραφής τού βιβλίου υπό τού Σεβασμιωτάτου.

Η Εφημερίδα μας δημοσιεύει στό παρόν τεύχος τίς χαρακτηριστικές επιστολές Πατριαρχών καί τών Αρχιεπισκόπων Ελλάδος, Κύπρου καί Κρήτης.

 

* * *

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητος κύριε Ιερόθεε, χάρις είη τή υμετέρα Ιερότητι καί ειρήνη παρά Θεού.

Πολλή εις ποσότητα καί λαμπρά εις ποιότητα τυγχάνει η συγγραφική παραγωγή τού οξυγράφου καλάμου τής υμετέρας αγαπητής ημίν Ιερότητος, διό καί κατ' επανάληψιν έσχομεν τήν ευκαιρίαν νά εκφράσωμεν αυτή εγκάρδια συγχαρητήρια καί ολόθυμον Πατριαρχικήν ευαρέσκειαν. Αλλά καί πάλιν εχαρίσατε εις τήν ορθόδοξον θεολογικήν γραμματείαν σπουδαιότατα έργα, τά οποία καί καλύπτουν τά καίρια. Μετά πολλής χαράς ελάβομεν αμφοτέρους τούς τόμους τής "Εμπειρικής Δογματικής τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας-κατά τάς προφορικάς παραδόσεις τού π. Ιωάννη Ρωμανίδη", τούς οποίους είχετε τήν ευγένειαν νά αποστείλητε ημίν, ομού μετά τού τόμου "Λόγοι καί Διάλογοι", εφ' οίς πάσιν ευχαριστούμεν θερμότατα. Ήτο λυπηρόν τό ότι η Δογματική διδασκαλία τού αειμνήστου π. Ιωάννου Ρωμανίδου, η οποία έταμε νέας, καί εν ταυτώ παραδοσιακάς-πατερικάς, οδούς εις τήν σύγχρονον Ορθόδοξον Θεολογίαν, είχε παραμείνει επί μακρόν εις πανεπιστημιακάς μόνον προχείρους σημειώσεις, τουτέστιν εν γωνία καί παραβύστω, μέ αποτέλεσμα τό ευρύτερον εκκλησιαστικόν σώμα νά τήν αγνοή. Μέ τήν σπουδαίαν κριτικήν καί συνθετικήν ικανότητα, η οποία πάντοτε σάς διακρίνει, επετύχετε νά αποδώσητε άριστα τήν σκέψιν καί τόν λόγον τού αειμνήστου Θεολόγου τού κ' αιώνος, ο οποίος, τέκνον υπάρχων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήντλει πνευματικούς χυμούς από τάς υγιείς ρίζας τής σεβασμίας καί αγιοτόκου Καππαδοκίας εξ ής κατήγετο καί ηδυνήθη νά διακρίνη καί νά διακηρύξη τήν αλήθειαν ότι η αληθής Θεολογία δέν είναι ούτε ηθικισμός ούτε σχολαστικισμός ακαδημαϊκός, αλλ' εμπειρία καθάρσεως, φωτισμού καί θεώσεως.

Συγχαίροντες, όθεν, ολοκαρδίως επί τή -καί αισθητικώς αψόγω-εκδόσει, τόσον τής "Εμπειρικής Δογματικής.....", όσον καί τών "Λόγων καί Διαλόγων", επικαλούμεθα επί τήν υμετέραν φιλόπονον Ιερότητα πλουσίαν τήν ενίσχυσιν παρά τού Πατρός τών Φώτων Θεού ίνα συνεχίση επί μακρόν τήν καλλίκαρπον αυτής θεολογικήν παραγωγήν καί αρχιερατικήν διακονίαν, επ' αγαθώ τών Θεολογικών γραμμάτων καί τού πιστευθέντος αυτή λογικού τού Χριστού ποιμνίου.

βια Μαρτίου κγ

+ Ο Κωνσταντινουπόλεως αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Βαρθολομαίος

* * *

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου, αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητος, κύριε Ιερόθεε, χάρις καί έλεος εφ' υμάς παρά τού Παναγάθου Θεού.

Έλαβα τό ευγενώς αποσταλέν πόνημά σας, υπό τόν τίτλο "Εμπειρικής Δογματικής τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, κατά τίς προφορικές παραδόσεις τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη", τό οποίο καταδεικνύει τήν εγνωσμένη ευαισθησία σας περί τήν δογματική ορθόδοξη διδασκαλία καί τούς γνήσιους εκφραστές αυτής στόν σύγχρονο κόσμο, ένας τών οποίων υπήρξε καί ο αείμνηστος θεολόγος π. Ιωάννης Ρωμανίδης καί σάς ευχαριστώ θερμώς.

Ευχόμενος εγκαρδίως όπως ο Νηπιάσας Κύριος σάς χαρίζη έτη μήκιστα, υγεία αμφιθαλή καί δύναμη αδιάπτωτη στήν επιτέλεση τής πολυσχιδούς αρχιερατικής σας διακονίας, διατελώ μετ' εγκαρδίων ευχών καί Πατριαρχικών ευλογιών.

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

+ ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β'

Εν τή Μεγάλη Πόλει

τής Αλεξανδρείας

τή 15η Δεκεμβρίου 2010

* * *

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τώ Ιερωτάτω Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέω, αγαπητώ εν Χριστώ αδελφώ καί συλλειτουργώ τής Ημών Μετριότητος, ασπασμόν άγιον εν Χριστώ Ιησού.

Μετά χαράς μεγάλης παρελάβομεν τόν φιλοπόνως παρά τής Υμετέρας λίαν αγαπητής καί περισπουδάστου Ημίν Ιερότητος εκδοθέντα καί φιλοφρόνως Ημίν αποσταλέντα Β' τόμον τού έργου "Εμπειρική Δογματική" συμφώνως πρός τάς παραδόσεις τού μακαριστού καί σεβαστού τήν μνήμην καθηγητού π. Ιωάννου Ρωμανίδου, τόν οποίον καί Ημείς προσωπικώς εγνωρίζομεν καί συνανεστράφημεν.

Έν έργον, ως τό τοιούτον, δέν δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ήδη διεξήλθομεν αλλ' ότι διεξερχόμεθα καί μέλλομεν συχνάκις διεξέρχεσθαι ως πολύτιμον βοήθημα τού ποιμαντικού Ημών έργου, καθ' ότι τούτό εστι καρπός εμπνεύσεως τού Αγίου Πνεύματος επί ιερέα ευλαβή, πιστόν διάκονον τού θυσιαστηρίου, σοφόν διδάσκαλον καί εμβριθή μελετητήν τής Ρωμαιορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως.

Ενθέρμως συγχαίροντες αυτή επί τοιούτω θεολογικώ επιτεύγματι, ευχόμεθα επ' αυτήν πλουσίαν τήν άνωθεν ενίσχυσιν διά τήν συνέχισιν τής πολυπτύχου Ορθοδόξου συγγραφικής αυτής δημιουργίας πρός οικοδομήν καί όφελος καί σωτηρίαν ουχί μόνον τού εμπεπιστευμένου ευσεβούς ποιμνίου τής Μητροπόλεως αυτής αλλά καί τών πολλών αναγνωστών τών έργων αυτής.

Επί τούτοις, ασπαζόμενοι αυτήν από τού Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι αγίω, διατελούμεν.

Εν τή Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ βια Ιανουαρίου ιε.

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός,

+ Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ'

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

* * *

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου, κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΝ

Σεβασμιώτατε,

Ευχαριστούμεν διά τήν προσφοράν τού Β' τόμου τού έργου "Εμπειρική Δογματική", τού περιλαμβάνοντος τάς παραδόσεις τού αοιδίμου καθηγητού π. Ιωάννου Ρωμανίδου. Αναμφιβόλως τό έργον τού καθηγητού Ρωμανίδου παρουσιάζει εξαιρετικήν αξίαν διά τάς επί Ορθοδόξω Δογματική σπουδάς. Τό γεγονός αυτό τυγχάνει πανορθοδόξου αναγνωρίσεως.

Έχοντες υπ' όψιν τόσον τήν σπουδαιότητα τού προαναφερθέντος πονήματος τής Υμετέρας Σεβασμιότητος, όσον καί τήν ανάγκην όπως καθηγηταί καί επί Θεολογία φοιτηταί γνωρίσωσιν τούτο, παρακαλούμεν Αυτήν ίνα παραχωρήση Ημίν τήν άδειαν τής μεταγλωττίσεως τής "Εμπειρικής Δογματικής" εις τήν ρουμανικήν διάλεκτον καί τής εκτυπώσεως αυτής υπό τού Εκδοτικού Οίκου τού Βιβλικού καί Ιεραποστολικού Ινστιτούτου.

Τό εν λόγω βιβλίον θέλει αποτελείν επιπρόσθετον μαρτυρίαν περί τού γεγονότος ότι η Ορθόδοξος διδασκαλία ου συνιστά απλώς συλλογή αφηρημένων αποφθεγμάτων, αλλά βίωμα εν κοινωνία μετά τού Θεού διά τής προσευχής τής Εκκλησίας.

Μετ' εξιδιασμένης τιμής καί τής εν Χριστώ τώ Θεώ αγάπης,

+ ΔΑΝΙΗΛ

Ο Πατριάρχης τής Ρουμανίας

* * *

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σεβασμιώτατον

Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου

κ. Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε Άγιε Αδελφέ,

Μετ' ιδιαιτέρας ευχαριστήσεως ελάβομεν τόν άρτι εκδοθέντα καί προφρόνως αποσταλέντα υπό τής Υμετέρας αγαπητής Σεβασμιότητος Α' Τόμον, φέροντα τόν τίτλον «ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΜΑΝΙΔΗ».

Εκφράζομεν, προσέτι, τήν βαθείαν ικανοποίησιν ημών εκ τής ευχαρίστου αγγελίας τής εκδόσεως, λίαν συντόμως, καί τού Β' Τόμου τού έργου.

Περιττεύει, νομίζομεν, νά αναφερθώμεν εις τήν σημασίαν τού πονήματος τούτου τής Υμετέρας αγαπητής Σεβασμιότητος. Περιοριζόμεθα, όθεν, ίνα υπογραμμίσωμεν μόνον τήν επιτυχώς καταβληθείσαν υπ' Αυτής προσπάθειαν παρουσιάσεως τής δογματικής διδασκαλίας τής Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, εστηριγμένης εις τήν πνευματικήν εμπειρίαν, ήν είχον οι Προφήται, οι Απόστολοι καί οι Πατέρες, καί ως ανέλυε ταύτην, εν ταίς παραδόσεσι αυτού, ο αείμνηστος π. Ιωάννης Ρωμανίδης.

Θερμώς ευχαριστούντές τε τή Υμετέρα αγαπητή Σεβασμιότητι διά τήν πρόφρονα αποστολήν τού Α' Τόμου καί συγχαίροντες Αυτή καί διά τήν ως άνω νέαν συγγραφικήν προσφοράν Αυτής, δεόμεθα τού Κυρίου, ίνα ευλογή τό Αρχιερατικόν Αυτής έργον καί επιστέφη πλήρει επιτυχία τάς ενεργείας Αυτής υπέρ τού πεπιστευμένου Αυτή ποιμνίου τής Εκκλησίας.

Μετά τής εν Κυρίω αγάπης

+ Ο Κύπρου Χρυσόστομος

Εν τή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

τή 7η Δεκεμβρίου 2010.

* * *

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σεβασμιώτατον

Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου

κ.κ. Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε καί αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ,

Έλαβα τό πόνημά σας μέ τόν τίτλο "Εμπειρική δογματική, Τόμος Δεύτερος" καί σάς ευχαριστώ γιά τήν ευγενική αποστολή.

Σάς συγχαίρω, διότι αντιμετωπίζετε συνολικά τό έργο τού μακαριστού π. Ιωάννη Ρωμανίδη, επιλέγετε εύστοχα τά αποσπάσματα καί διότι κοπιάσατε γιά τήν μεταξύ τους σύνδεση.

Χαίρομαι μέ κάθε νέο σας έργο, τό οποίο έρχεται νά προστεθεί στήν ήδη σημαντική συγγραφική σας δραστηριότητα καί ιδιαίτερα μέ τό συγκεκριμένο, πού στοχεύει νά προβάλλει τό πνεύμα τής θεολογίας τού μακαριστού π. Ιωάννου Ρωμανίδη. Ενός ανθρώπου πού συνέβαλε αποφασιστικά από τή δική του πλευρά στήν ανάδειξη τής αιχμαλωσίας τής Ορθόδοξης Θεολογίας, στή διάσωση καί ανάδειξη βασικών θεολογικών αληθειών, τό έργο τού οποίου γίνεται αναπνοή τής Εκκλησίας.

Σέ μία εποχή πού διακρίνεται γιά τήν σύγχυσή της, τό συγκεκριμένο βιβλίο είθε νά συμβάλλει αποφασιστικά στό θεολογικό μας αναβαπτισμό.

Μετά πολλής τής εν Χριστώ αγάπης.

+ Ο Αθηνών Ιερώνυμος

* * *

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρός

Τόν Σεβασμιώτατον

Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου

Κύριον Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε,

Έχω λάβει μέ έκπληξη καί πολλή χαρά τό γράμμα καί τό νέο βιβλίο Σας "Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, κατά τίς προφορικές παραδόσεις τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη".

Προσωπικώς χαίρω καί συμφωνώ μέ όσα γράφετε εις τήν φιλάδελφη Επιστολή Σας.

Δόξα τώ Θεώ πού έχετε τήν διάθεση, τήν δύναμη καί τά χαρίσματα νά κάνετε τέτοια θαυμαστά ανοίγματα εις τόν χώρο τής Θεολογίας καί τών Γραμμάτων.

Προσωπικώς καμαρώνω τήν πορεία καί τήν προσφορά Σας εις τήν Θεολογία.

Ολοψύχως εύχομαι νά υγιαίνετε καί νά συνεχίζετε τήν ευλογημένην πορεία καί τήν προσφορά Σας.

Σάς ευχαριστούμε καί είμαστε μαζύ Σας.

...

Ευχαριστώ καί γιά τά δύο. Σάς συγχαίρω καί συμφωνώ μαζύ Σας μέ τήν θέση πού γράφετε, ότι τό "ουσιαστικώτερο έργο τών Ποιμένων, ειδικά τών Επισκόπων, είναι, τό πώς τό δόγμα θά γίνει βίωμα καί πώς η προσωπική βιοτή θά εμπνέεται από τά δόγματα τής Εκκλησίας".

Σύμφωνα μέ τήν θέση αυτή, τήν τόσο σπουδαία, τό βιβλίο γίνεται ακόμη πιό σπουδαίο καί πολύτιμο.

...

Μέ πολλήν εν Κυρίω αγάπην

+ Ο Κρήτης Ειρηναίος.

  • Προβολές: 2508