Κύριο Θέμα: Μετά από μακροχρόνια ανυπακοή, Καθοριστικές αποφάσεις τής Ιεράς Συνόδου γιά τήν Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως

Τήν 1 Σεπτεμβρίου ε.έ. η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου διεβίβασε στήν Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος δύο έγγραφα-αποφάσεις τής Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος πού είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας ανυπακοής καί ανταρσίας τής Ιεράς Μονής όχι μόνον πρός τούς κατά καιρούς Μητροπολίτας τής Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, αλλά καί πρός τήν Ιεραρχία, τίς κατά καιρούς Διαρκείς Ι. Συνόδους (Δ.Ι.Σ.) καί τήν Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη.

Τό πρώτο έγγραφο αναφέρεται στήν ποινή τής ακοινωνησίας πού επεκτάθηκε σέ όλη τήν Αδελφότητα, πέρα από τήν ποινή τής ακοινωνησίας πού είχε επιβληθή σέ τέσσερεις Ιερομονάχους της τόν Σεπτέμβριο τού 2007. Τό έγγραφο αυτό αναφέρεται στούς λόγους πού οδήγησαν τήν Ιερά Σύνοδο στήν σημαντική αυτή απόφαση τής επιτιμήσεως ολόκληρης τής Αδελφότητος, όπως τήν είχε προειδοποιήσει πρίν ένα χρόνο, ήτοι τόν Αύγουστο 2010. Οι μέχρι τώρα ενέργειες τής Ιεράς Μονής αμφισβητούσαν στήν πράξη τό συνοδικό καί ιεραρχικό πολίτευμα τής Εκκλησίας καί τήν απόφαση τού Δευτεροβαθμίου Συνοδικού Δικαστήριου πού εξεδόθη τό 2006 καί από τότε η Ιερά Μονή παρέμενε ακέφαλη. Όπως αναφέρεται στό έγγραφο αυτό, η Ιερά Σύνοδος κατέληξε σέ αυτήν τήν απόφαση, αφού «επί δεκατρία έτη η Ιερά Σύνοδος υπέμεινε φιλανθρώπως καί συνεβούλευε φιλαδέλφως, μέ Αποφάσεις Αυτής, διά τήν διόρθωσιν τών κακώς εχόντων εν τή Ιερά υμών Μονή». Καί παρατηρεί ότι «η πολυχρόνιος αύτη φιλανθρωπία εξελαμβάνετο ως αδυναμία καί ούτω πως υπονομεύοντο τά κανονικά θέσμια τής Εκκλησίας».

Νά σημειωθή ότι τό επιτίμιο τής ακοινωνησίας, σύμφωνα μέ τήν από 4-9-2007 Συνοδική Απόφαση, έχει ως αποτέλεσμα οι μέν Ιερείς καί οι Διάκονοι τής Ιεράς Μονής νά στερούνται τής δυνατότητος νά τελέσουν ή νά συμμετέχουν στήν θεία Λειτουργία καί σέ οποιοδήποτε άλλο Μυστήριο ή Ακολουθία, όλοι δέ οι αδελφοί τής Μονής, Ιερομόναχοι, Ιεροδιάκονοι ή απλοί μοναχοί, στερούνται τής δυνατότητος νά μετέχουν τού Μυστηρίου τής θείας Ευχαριστίας. Όσοι δέ, Κληρικοί ή λαϊκοί, «συμπράττουν», «εκκλησιαστικώς τε καί λειτουργικώς», μέ τούς επιτιμηθέντες, «υπόκεινται εις τό αυτό επιτίμιον, κατά τήν θεμελιώδη κανονικήν αρχήν "ο ακοινωνήτω κοινωνών ακοινώνητος έσται"».

Τό δεύτερο έγγραφο, πού απευθύνεται στό Υπουργείο Παιδείας καί κοινοποιείται στήν Ιερά Μητρόπολη καί δι' αυτής καί στήν Ιερά Μονή, αναφέρεται στήν απόφαση τής Ιεράς Συνόδου «περί προτάσεως εκδόσεως Προεδρικού Διατάγματος πρός διάλυσιν τού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου τής συσταθείσης, δυνάμει τού π.δ. 601/1980 (ΦΕΚ Α' 160) Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου καί περί συγχωνεύσεώς της μετά τής Ιεράς Μονής Αμπελακιωτίσσης τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου καί καταστάσεώς της ως Μετοχίου τής τελευταίας». Στό έγγραφο αυτό αιτιολογείται μέ ένδεκα (11) θέσεις η σοβαρή αυτή απόφαση τής Ιεράς Συνόδου, ύστερα από πλειάδα αποφάσεών Της, οι οποίες δέν τηρήθηκαν, ενώ οι αντιεκκλησιαστικές ενέργειες τής Ιεράς Μονής επιβεβαιώθηκαν αντικειμενικώς από τήν εκκλησιαστική καί τήν πολιτική Δικαιοσύνη, ιδιαιτέρως δέ από τό Συμβούλιο τής Επικρατείας, στό οποίο πολλάκις προσέφευγε η ίδια η Ιερά Μονή.

Όπως φαίνεται στίς κατά καιρούς αποφάσεις τής Ιεράς Συνόδου, η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως διαφέρει σαφέστατα από άλλες Ιερές Μονές τής Εκκλησίας μας, διότι περιβάλλεται από δύο Σωματεία πού έχουν τήν ίδια επωνυμία μέ τήν Ιερά Μονή καί μέλη τους είναι Ιερομόναχοι καί μοναχοί τής Ιεράς Μονής, από μιά εμπορική εταιρεία (ΕΠΕ), πού επίσης μέλη της είναι Ιερομόναχοι, καί από δύο Συλλόγους λαϊκών, «ως ασπίδα αυτοπροστασίας του», όπως είχε επισημάνει καί ο μακαριστός π. Θεόκλητος Διονυσιάτης σέ ανοικτή επιστολή του. Συγχρόνως, στήν Ιερά Μονή λειτουργούν άνευ ευλογίας τού Μητροπολίτου, Ραδιοφωνικός Σταθμός, κλπ. στό δέ μετόχι τής Ιεράς Μονής λειτουργούν Κατασκηνώσεις αγοριών καί κοριτσιών. Πρόκειται γιά Ιερά Μονή πού αλλοίωσε τόν μοναχισμό, όπως έχει αποφασίσει τό Συνοδικό Δικαστήριο, καί λειτουργεί ακτιβιστικώς.

Όσοι μοναχοί εκφράζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο γιά τίς εξελίξεις αυτές, καλόν θά είναι νά πληροφορηθούν τά προφητικά λόγια τού μακαριστού Ναυπακτίου λογίου Αγιορείτου Μοναχού π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, ο οποίος είχε επισημάνει όλα τά προβλήματα τής Ιεράς Μονής σέ τρείς επιστολές του, μία πρός τόν τότε Ηγούμενο π. Σπυρίδωνα καί δύο ανοικτές πρός τούς Ναυπακτίους «πατριώτες» του. Γιά παράδειγμα, στήν πρώτη ανοικτή επιστολή του, πού εστάλη τόν Αύγουστο 2003, πρίν οκτώ ολόκληρα χρόνια, ο π. Θεόκλητος κατέληγε:

«Εάν κάναμε έναν απολογισμόν τής όσης ζημίας έχει προκαλέσει τό ίδρυμα τού π. Σπυρίδωνος -όχι τού Θεού- θά καταλήγαμε στήν ευχήν ότι θά ήταν προτιμώτερο νά μήν υπήρχεν. Ο σατανάς μεθοδεύει έτσι καί τά ιερά ακόμη πράγματα ώστε νά προωθή στήν Εκκλησίαν όργανά του καί νά συνεργή στό κτίσιμο μοναστηρίων, ώστε νά τρυγά οφέλη, πράγμα, φαινομενικώς αντιφατικόν.

Τελειώνοντας, ως Ναυπάκτιος, σέ κάποιο μέτρον, θά συνιστούσα στούς καλούς συντοπίτες μου νά άρουν τήν προσωπικήν προστασίαν των, όχι στίς Ορθόδοξες Μονές, αλλά στούς εμπαθεστάτους κληρικούς, πού ανερριχήθησαν σέ ηγουμενικά αξιώματα, ως εφαλτήρια ικανοποιήσεως μωροφιλοδοξιών μέ αποτέλεσμα νά σκανδαλίζουν τίς ψυχές καί νά βλασφημήται ο Θεός, ώστε νά μή γίνονται συνυπεύθυνοι».

Η Ιερά Μητρόπολη ελπίζει ότι, έστω καί τήν τελευταία στιγμή, οι μέχρι τώρα υπεύθυνοι τής Ιεράς Μονής θά ανανήψουν, θά αντιληφθούν τά εκκλησιαστικά λάθη τά οποία έπραξαν, θά συναισθανθούν τόν διχασμό τόν οποίον προκάλεσαν στό ποίμνιο τής τοπικής Εκκλησίας, σχεδόν από τής ιδρύσεως τής Ιεράς Μονής, καί θά αναλογισθούν τά προβλήματα πού δημιούργησαν σέ όλους τούς Μητροπολίτες –ο νύν Μητροπολίτης Ναυπάκτου ήδη μέ τήν ενθρόνισή του τό 1995 βρήκε μιά τεταμένη κατάσταση– καί θά ζητήσουν τό έλεος καί τήν ευσπλαχνία τού Θεού μέ τήν διόρθωση τών κακώς κειμένων. Είναι χαρακτηριστικός ο επίλογος τού πρώτου εγγράφου τής Ιεράς Συνόδου:

«Η επιτίμησις τών νοσούντων μελών τής Εκκλησίας είναι εκδήλωσις αγάπης καί φιλανθρωπίας διά τήν σωτηρίαν αυτών, όπως μαρτυρεί τό κανονικόν δίκαιον τής Εκκλησίας, καί αποβλέπει εις τήν ενότητα Αυτής. Η Ιερά Σύνοδος προτρέπει υμάς όπως εν τώ πνεύματι τούτω αποδεχθήτε τάς Αποφάσεις Αυτής καί επιμεληθήτε τά τής σωτηρίας υμών, εν μετανοία, ταπεινώσει, υπακοή καί εκκλησιαστικώ φρονήματι, μή προκαλούντες τόν λαόν ίνα γένησθε άξιοι τού ελέους καί τής φιλανθρωπίας τού Θεού, επαναλαμβάνουσα τούς λόγους τού Αποστόλου Παύλου: "Πείθεσθε τοίς ηγουμένοις υμών καί υπείκετε αυτοί γάρ αγρυπνούσιν υπέρ τών ψυχών υμών ως λόγον αποδώσοντες ίνα γάρ μετά χαράς τούτο ποιώσι καί μή στενάζοντες αλυσιτελές γάρ τούτο" (Εβρ. ιγ', 17) καί ευχομένη ο Θεός τής ειρήνης, ο αναγαγών τόν ποιμένα τών προβάτων τόν μέγαν εν αίματι διαθήκης αιωνίου, τόν Κύριον ημών Ιησούν, καταρτίσαι υμάς εν παντί έργω αγαθώ (Εβρ. ιγ', 20-21)».

Επί πλέον η Ιερά Μητρόπολη ελπίζει ότι οι έως τώρα αυτόκλητοι ή ετερόκλητοι υπερασπιστές τών εκκλησιαστικών σφαλμάτων τής Ιεράς Μονής θά καταλάβουν, επί τέλους, τά λάθη τους καί θά σταματήσουν ενέργειες οι οποίες προκαλούν τήν δικαιοσύνη τού Θεού, αλλά καί τήν ανοχή τού λαού.

Εκ τής Ιεράς Μητροπόλεως

Επί τού πιεστηρίου:
Ήδη έχουμε κάποιες νέες εξελίξεις πρός τήν κατεύθυνση τής εκκλησιαστικής επίλυσης τού θέματος, πράγμα τό οποίο ευχόμαστε ολοκαρδίως.

  • Προβολές: 1962

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance