Θέσμια τής Εκκλησίας

«Η Συνοδική δομή τής Εκκλησίας είναι απαραίτητος προϋπόθεσις τής συγκροτήσεώς Της, διά τήν σωτηρίαν τών Χριστιανών ίνα ούτω δοξάζηται ο Τριαδικός Θεός.

Τά πάντα εν τή Εκκλησία τελεσιουργούνται υπό τού Αγίου Πνεύματος, τό οποίον όλον συγκροτεί τόν θεσμόν τής Εκκλησίας, συνεργούντων όμως καί τών μελών Αυτής, κατά τό μέτρον τών χαρισμάτων αυτών. Η υπακοή εις τά ιερά θέσμια τής Εκκλησίας είναι απαραίτητος όρος σωτηρίας.

Η Εκκλησία, όπως φαίνεται εις τήν Αγίαν Γραφήν καί τήν Ιεράν Παράδοσιν, είναι Σώμα Χριστού, έχουσα κεφαλήν Αυτής τόν Θεάνθρωπον Χριστόν, καί μέλη τούς πιστούς, κατά τόν λόγον τού Αποστόλου Παύλου "Υμείς δέ εστε σώμα Χριστού καί μέλη εκ μέρους" (Α' Κορ. ιβ', 27). Είναι ευνόητον ότι η μή υπακοή τών Κληρικών, τών μοναχών καί τών λαϊκών εις τήν Εκκλησίαν καί τάς ιεράς Αυτής παραδόσεις, όπως εκφράζονται κυρίως εις τάς αποφάσεις τών Τοπικών καί Οικουμενικών Συνόδων, συνιστά αντισυνοδικόν καί αντιεκκλησιαστικόν τρόπον ζωής, διότι, όπως γνωρίζουν οι άκρω δακτύλω αψάμενοι τού Κανονικού δικαίου, η Εκκλησία λειτουργεί καί εκφράζεται εις πάντα τά επίπεδα Αυτής συνοδικώς καί ιεραρχικώς. ... ...

Η επιτίμησις τών νοσούντων μελών τής Εκκλησίας είναι εκδήλωσις αγάπης καί φιλανθρωπίας διά τήν σωτηρίαν αυτών, όπως μαρτυρεί τό κανονικόν δίκαιον τής Εκκλησίας, καί αποβλέπει εις τήν ενότητα Αυτής.

Η Ιερά Σύνοδος προτρέπει υμάς όπως εν τώ πνεύματι τούτω αποδεχθήτε τάς Αποφάσεις Αυτής καί επιμεληθήτε τά τής σωτηρίας υμών, εν μετανοία, ταπεινώσει, υπακοή καί εκκλησιαστικώ φρονήματι, μή προκαλούντες τόν λαόν ίνα γένησθε άξιοι τού ελέους καί τής φιλανθρωπίας τού Θεού, επαναλαμβάνουσα τούς λόγους τού Αποστόλου Παύλου: "Πείθεσθε τοίς ηγουμένοις υμών καί υπείκετε αυτοί γάρ αγρυπνούσιν υπέρ τών ψυχών υμών ως λόγον αποδώσοντες ίνα γάρ μετά χαράς τούτο ποιώσι καί μή στενάζοντες αλυσιτελές γάρ τούτο" (Εβρ. ιγ', 17) καί ευχομένη ο Θεός τής ειρήνης, ο αναγαγών τόν ποιμένα τών προβάτων τόν μέγαν εν αίματι διαθήκης αιωνίου, τόν Κύριον ημών Ιησούν, καταρτίσαι υμάς εν παντί έργω αγαθώ (Εβρ. ιγ', 20-21)».

(Συνοδική απόφαση, τής 18-9-2011)

  • Προβολές: 1881

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance