ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 1. Ἀπόφαση Περὶ ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ σὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς Μονῆς

(Αρ. Πρωτ. 4905/22-8-2011)

Πρός
Τήν Αδελφότητα τής Ιεράς Μονής
Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Ναυπάκτου
(Διά τής Ι.Μ.Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου)

Οσιώτατοι Πατέρες,

Η Συνοδική δομή τής Εκκλησίας είναι απαραίτητος προϋπόθεσις τής συγκροτήσεώς Της, διά τήν σωτηρίαν τών Χριστιανών ίνα ούτω δοξάζηται ο Τριαδικός Θεός. Τά πάντα εν τή Εκκλησία τελεσιουργούνται υπό τού Αγίου Πνεύματος, τό οποίον όλον συγκροτεί τόν θεσμόν τής Εκκλησίας, συνεργούντων όμως καί τών μελών Αυτής, κατά τό μέτρον τών χαρισμάτων αυτών. Η υπακοή εις τά ιερά θέσμια τής Εκκλησίας είναι απαραίτητος όρος σωτηρίας.

Η Εκκλησία, όπως φαίνεται εις τήν Αγίαν Γραφήν καί τήν Ιεράν Παράδοσιν, είναι Σώμα Χριστού, έχουσα κεφαλήν Αυτής τόν Θεάνθρωπον Χριστόν καί μέλη τούς πιστούς, κατά τόν λόγον τού Αποστόλου Παύλου "Υμείς δέ εστε σώμα Χριστού καί μέλη εκ μέρους" (Α' Κορ. ιβ', 27). Είναι ευνόητον ότι η μή υπακοή τών Κληρικών, τών μοναχών καί τών λαϊκών εις τήν Εκκλησίαν καί τάς ιεράς Αυτής παραδόσεις, όπως εκφράζονται κυρίως εις τάς αποφάσεις τών Τοπικών καί Οικουμενικών Συνόδων, συνιστά αντισυνοδικόν καί αντιεκκλησιαστικόν τρόπον ζωής, διότι, όπως γνωρίζουν οι άκρω δακτύλω αψάμενοι τού Κανονικού δικαίου, η Εκκλησία λειτουργεί καί εκφράζεται εις πάντα τά επίπεδα Αυτής συνοδικώς καί ιεραρχικώς. Τό πολίτευμα τής Εκκλησίας χαρακτηρίζεται ως "ιεραρχικώς συνοδικόν" ή "συνοδικώς ιεραρχικόν". Ο Επίσκοπος κατέχει σημαντικήν θέσιν εις τήν τοπικήν Εκκλησίαν, όπως διαγορεύει ο λη' Αποστολικός Κανών: "πάντων τών εκκλησιαστικών πραγμάτων ο Επίσκοπος εχέτω τήν φροντίδα, καί διοικείτω αυτά, ως τού Θεού εφορώντος". Κατά δέ τόν λδ' Αποστολικόν Κανόνα η τοπική Εκκλησία διοικείται συνοδικώς από τούς Επισκόπους εκάστου έθνους, υπό τήν προεδρίαν τού Πρώτου, διότι "ούτω ομόνοια έσται, καί δοξασθήσεται ο Θεός διά Κυρίου, εν Αγίω Πνεύματι ο Πατήρ καί ο Υιός καί τό άγιον Πνεύμα".

Κατά τόν η' Κανόνα τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου "οι Κληρικοί τών πτωχείων καί μοναστηρίων καί μαρτυρίων, υπό τήν εξουσίαν τών εν εκάστη πόλει Επισκόπων, κατά τήν τών αγίων Πατέρων παράδοσιν, διαμενέτωσαν, καί μή κατά αυθάδειαν αφηνιάτωσαν τού ιδίου Επισκόπου". Εν τή Εκκλησία υφίσταται ιεράρχησις τών χαρισμάτων καί εκάστη "τάξις" υπακούει εις τήν ανωτέραν, όπως προβλέπει ο τρόπος μνημονεύσεως τών Κληρικών κατά τήν τέλεσιν τής θείας Λειτουργίας. Ούτω έκαστον μέλος τό οποίον υπερβαίνει τά δοθέντα εις αυτό χαρίσματα καί τάς αρμοδιότητάς του εν τή Εκκλησία, υπονομεύει τούς εκκλησιαστικούς θεσμούς καί επισωρεύει άνθρακας επί τής κεφαλής αυτού. Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος αποφαίνεται: "Ο τιμών επίσκοπον υπό θεού τετίμηται ο λάθρα επισκόπου τι πράσσων τώ διαβόλω λατρεύει".

Ταύτα γνούσα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος παρακολουθεί από πολλών ετών μετά βαθείας λύπης τόν μακροχρόνιον καί αντιεκκλησιαστικόν τρόπον συμπεριφοράς τών μελών τής υμετέρας Μονής, ου μόνον πρός τόν Επίσκοπον αυτής, ο οποίος επιμελείται τά τής ενότητος τού ποιμνίου, αλλά καί πρός σύνολην τήν Εκκλησίαν, μή αποδεχομένων εν τή πράξει τάς Αποφάσεις τής Ιεραρχίας καί τής κατά καιρούς Διαρκούς Ιεράς Συνόδου καί ούτω ολίγον κατ' ολίγον πορεύεται εις επικινδύνους ατραπούς. Επί δεκατρία έτη η Ιερά Σύνοδος υπέμεινε φιλανθρώπως καί συνεβούλευε φιλαδέλφως, μέ Αποφάσεις Αυτής, διά τήν διόρθωσιν τών κακώς εχόντων εν τή Ιερά υμών Μονή. Παρατηρούσα, όμως, ότι η πολυχρόνιος αύτη φιλανθρωπία εξελαμβάνετο ως αδυναμία καί ούτω πως υπενομεύοντο τά κανονικά θέσμια τής Εκκλησίας, εν τή Συνεδρία Αυτής τής 18ης Αυγούστου ε.έ., διεξελθούσα τό υπ' αριθμ. πρωτ. 386/9.8.2011 έγγραφον τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, δι' ού αναφέρονται γεγονότα, εξ ών προκύπτει ότι η υμετέρα Αδελφότης συνεχίζει νά τελή εν ανταρσία καί απειθεία πρός τήν Ιεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, μή αποδεχομένη καί καταστρατηγούσα τάς διά τών υπ' αριθμ. πρωτ. 2584/1331/30.6.2010 καί 3146/1760/27.8.2010 Συνοδικών εγγράφων δοθείσας εντολάς, λαβούσα, περαιτέρω, υπ' όψιν ότι:

α) Από τής εκδόσεως τής αποφάσεως υπ' αριθμ. 9/2006 τού Δευτεροβαθμίου διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος περί εκπτώσεως τού Ηγουμένου Ιερομονάχου κ. Σπυρίδωνος Λογοθέτου έχει απευθυνθή υπό τού ως άνω Μητροπολίτου καί υπό τής Δ.Ι.Σ. πρός τήν Ιεράν Μονήν σειρά εγγράφων εντολών περί εκλογής νέου Ηγουμενοσυμβουλίου τής Ιεράς Μονής, τό οποίον παρά τήν απόρριψιν τών κατά τής ανωτέρω αποφάσεως τού Συνοδικού Δικαστηρίου αιτήσεων αναστολής (ΕπΑνΣτΕ 512/2007, 267/2009) καί αιτήσεως ακυρώσεως (ΣτΕ 686/2011) μέχρι σήμερον δέν έχει αναλάβει καθήκοντα. Περαιτέρω δέ, τά μέν εσχάτως εκλεγέντα μέλη τού Ηγουμενοσυμβουλίου απεπειράθησαν νά υποβάλουν παραίτησιν, η οποία δέν εγένετο δεκτή υπό τής Δ.Ι.Σ. (Συνοδ. έγγραφον υπ' αριθμ. πρωτ. 3146/1760/27.8.2010), άπαντα δέ τά μέλη τού Ηγουμενοσυμβουλίου διαρρήδην ηρνήθησαν τήν τήρησιν τού περιεχομένου τής υπ' αριθμ. 9/2006 τού Δευτεροβαθμίου διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τής από 13.12.2001 Αποφάσεως τής Δ.Ι.Σ. περί τών ενδεικνυομένων μέτρων αποκαταστάσεως τής κανονικότητος εις τήν παρ' υμίν Ιεράν Μονήν (Συνοδ. έγγραφον υπ' αριθμ. πρωτ. 4388/2115/19.12.2001),

β) Ο εκλεγείς Ηγούμενος Ιερομόναχος κ. Ειρηναίος Κουτσογιάννης παραλείπει νά αναλάβη τά καθήκοντα Ηγουμένου παρά τά απευθυνθέντα υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου, ούτε ασκεί τάς εκ τής θέσεώς του απορρεούσας εξουσίας καί αρμοδιότητας παρά τήν έκδοσιν Αποφάσεως τής Δ.Ι.Σ. περί εγκρίσεως τής εκλογής του (Συνοδ. έγγραφα υπ' αριθμ. 2584/1331/30.6.2010 καί 3146/1760/27.8.2010), εις δέ τάς Ιεράς Ακολουθίας τής Αδελφότητος τής εν λόγω Ι. Μονής δέν μνημονεύεται ως Ηγούμενος, όθεν τό νομικόν πρόσωπον τής εν λόγω Ιεράς Μονής κατ' ουσίαν παραμένει από τής εκδόσεως τής ανωτέρω αποφάσεως 9/2006 τού Συνοδικού Δικαστηρίου πνευματικώς καί κανονικώς ακέφαλον καί δέν έχει νόμιμον διοίκησιν, διαχείρισιν καί εκπροσώπησιν ως νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, καί

γ) Η παρ' υμίν Ιερά Μονή δέν συνεμορφώθη έως σήμερον πρός τάς εντολάς τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου περί διενεργείας διαχειριστικού ελέγχου καί περί παραδόσεως βιβλίων καί στοιχείων εις τήν Ιεράν Μητρόπολιν Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου, ώστε νά παραμένη παντάπασιν ανέλεγκτος υπό τών εκκλησιαστικών αρχών η εν λόγω εκκλησιαστική διαχείρισις, επί πλέον δέ η παρ' υμίν Ιερά Μονή, διά τών εκνόμως εμφανιζομένων ως δήθεν νομίμων εκπροσώπων αυτής, θέτει προσκόμματα εις τό ελεγκτικόν έργον τών ορισθέντων διά τής Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως (Οικονομικών καί Εθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων) υπ' αριθμ. 1031528/1176-Α/23.5.2005 Οικονομικών Επιθεωρητών τής Οικονομικής Επιθεωρήσεως Δυτικής Ελλάδος κ. Σοφίας Πολυγένη καί κ. Παναγιώτου Παπαϊωάννου, ως συνάγεται τόσον εκ τής από 27.4.2011 εκθέσεως γεγονότων τών εν λόγω Επιθεωρητών, όσον ήδη εκ τής από 24.6.2011 καταδικαστικής αποφάσεως τού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ναυπάκτου περί επιβολής ποινής φυλακίσεως τεσσάρων μηνών επί τριετεί αναστολή δι' απείθειαν κατ' εξακολούθησιν εις τούς Ιερομονάχους κ. Ιερώνυμον Δελημάρην, κ. Νεκτάριον Γκολιόπουλον καί κ. Ιγνάτιον Σταυρόπουλον,

απεφάσισεν

διά τούς ανωτέρω καθ' έκαστον αυτοτελείς λόγους, τήν επιβολήν τού επιτιμίου τής ακοινωνησίας (αποκοπής εκ τής εκκλησιαστικής κοινωνίας) υπό τό διαληφθέν περιεχόμενον εν τή από 4.9.2007 Αποφάσει Αυτής καί εις τά λοιπά (πέραν τών ήδη επιτιμηθέντων διά τής από 4.9.2007 Αποφάσεως τής Δ.Ι.Σ. Ιερομονάχων) μέλη τής Αδελφότητος τής Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου.
Οσιώτατοι Πατέρες,

Η επιτίμησις τών νοσούντων μελών τής Εκκλησίας είναι εκδήλωσις αγάπης καί φιλανθρωπίας διά τήν σωτηρίαν αυτών, όπως μαρτυρεί τό κανονικόν δίκαιον τής Εκκλησίας, καί αποβλέπει εις τήν ενότητα Αυτής. Η Ιερά Σύνοδος προτρέπει υμάς όπως εν τώ πνεύματι τούτω αποδεχθήτε τάς Αποφάσεις Αυτής καί επιμεληθήτε τά τής σωτηρίας υμών, εν μετανοία, ταπεινώσει, υπακοή καί εκκλησιαστικώ φρονήματι, μή προκαλούντες τόν λαόν ίνα γένησθε άξιοι τού ελέους καί τής φιλανθρωπίας τού Θεού, επαναλαμβάνουσα τούς λόγους τού Αποστόλου Παύλου: "Πείθεσθε τοίς ηγουμένοις υμών καί υπείκετε αυτοί γάρ αγρυπνούσιν υπέρ τών ψυχών υμών ως λόγον αποδώσοντες ίνα γάρ μετά χαράς τούτο ποιώσι καί μή στενάζοντες αλυσιτελές γάρ τούτο" (Εβρ. ιγ', 17) καί ευχομένη ο Θεός τής ειρήνης, ο αναγαγών τόν ποιμένα τών προβάτων τόν μέγαν εν αίματι διαθήκης αιωνίου, τόν Κύριον ημών Ιησούν, καταρτίσαι υμάς εν παντί έργω αγαθώ (Εβρ. ιγ', 20-21).

Εντολή τής Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς
Αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης

  • Προβολές: 1780

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance