ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 2. Άπόφαση Περὶ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ τοῦ Νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ της

(Αρ. Πρωτ. 4904/22-8-2011)

Πρός
Τό Υπουργείον Παιδείας,
Διά Βίου Μαθήσεως καί Θρησκευμάτων

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τή Συνεδρία τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τής 19ης Αυγούστου ε.έ., γνωρίζομεν υμίν, ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τή ρηθείση Συνεδρία Αυτής, λαβούσα υπ’ όψιν:

 • α. Τά υπ’ αριθμ. πρωτ. 355/21.7.2011, 386/9.8.2011 καί 403/18.8.2011 έγγραφα τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου.
 • β. Τάς διατάξεις τών άρθρων 39 παρ. 3 τού Ν. 590/ 1977 (Α' 146) καί 2 περ. γ' καί 4 περ. δ' τού Κανονισμού τής Εκκλησίας τής Ελλάδος υπ’ αριθμ. 39/1972 «Περί τών εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών καί τών Ησυχαστηρίων» (Α' 103).
 • γ. Τούς Ιερούς Κανόνας δ' καί η' τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου, λθ' τών Αγίων Αποστόλων, λδ' τής Πενθέκτης Συνόδου.
 • δ. Τό Προεδρικόν Διάταγμα 601/1980 (ΦΕΚ Α' 160) περί ιδρύσεως τής Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου.
 • ε. Τήν κατ’ εξουσιοδότησιν τής Ιεράς Συνόδου τής Ιεραρχίας εκδοθείσαν από 13.12.2001 Απόφασιν τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Συνοδικόν έγγραφον υπ’ αριθμ. 4388/2115/ 19.12.2001) περί τών ενδεικνυομένων μέτρων διά τήν αποκατάστασιν τής νομιμότητος καί τής κανονικής τάξεως εν τή Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου, ήτις μέχρι σήμερον παραμένει ανεκτέλεστος υπό τής Αδελφότητος τής ανωτέρω Ιεράς Μονής, αλλά καί πλειάδα ετέρων Αποφάσεων τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, περί προειδοποιήσεως επιβολής εις βάρος τής Αδελφότητος τής ανωτέρω Ιεράς Μονής διοικητικών καί κανονικών μέτρων (Συνοδικά έγγραφα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3570/2078/22.11.2002, 1634/882/9.5.2003, 2599/1563/ 1.9.2004, 3519/1921/6.9.2007, 4736/2838/19.12.2007, 111/78/ 15.1.2009, 3039/1583/27.8.2009, 3663/2126/30.10.2009).
 • στ. Τήν από 18.6.2010 (Συνοδικόν έγγραφον υπ’ αριθμ. 2584/1331/30.6.2010) καί τήν από 26.8.2010 Απόφασιν τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Συνοδικόν έγγραφον υπ’ αριθμ. 3146/ 1760/27.8.2010), διά τών οποίων αντιστοίχως εδόθη εντολή νομοτύπου καί κανονικής εκλογής Ηγουμενοσυμβουλίου καί δέν εγένοντο δεκταί αι υποβληθείσαι παραιτήσεις τών μελών τού εκλεγέντος Ηγουμενοσυμβουλίου τής Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου.
 • ζ. Τάς αποφάσεις τού Συμβουλίου τής Επικρατείας 685/2011 καί 686/2011, διά τών οποίων εκρίθησαν ως νόμιμοι τόσον η έκπτωσις τού Ιερομονάχου κ. Σπυρίδωνος Λογοθέτου, όσον καί τό επιβληθέν διά τής από 4.9.2007 Αποφάσεως τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου επιτίμιον ακοινωνησίας εις τά εκνόμως εκλεγέντα μέλη τού Ηγουμενοσυμβουλίου τής Ιεράς Μονής Ιερομονάχους κ. Σπυρίδωνα Λογοθέτη, κ. Ιερώνυμον Δελημάρην, κ. Νεκτάριον Γκολιόπουλον, καί τόν γραμματέα τού Ηγουμενοσυμβουλίου κ. Ιγνάτιον Σταυρόπουλον, καθ’ όσον κατά πρόδηλον παραβίασιν τής ως άνω αποφάσεως τού Συνοδικού Δικαστηρίου καί τού άρθρου 39 παρ. 5 εδαφ. 2 τού ν. 590/1977 εξελέγη εκ νέου Ηγουύμενος ο τιμωρηθείς δι’ εκπτώσεως εκ τής Ηγουμενίας Ιερομόναχος κ. Σπυρίδων Λογοθέτης.
 • η. Τό αντικειμενικόν γεγονός ότι από τής εκδόσεως τής αποφάσεως υπ’ αριθμ. 9/2006 τού Δευτεροβαθμίου διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος περί εκπτώσεως τού Ηγουμένου Ιερομονάχου κ. Σπυρίδωνος Λογοθέτου έχουν απευθυνθή υπό τού οικείου Μητροπολίτου καί υπό τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου πρός τήν Ιεράν Μονήν σειρά εγγράφων εντολών περί εκλογής νέου Ηγουμενοσυμβουλίου τής Ιεράς Μονής, τό οποίον παρά τήν απόρριψιν τών κατά τής ανωτέρω αποφάσεως τού Συνοδικού Δικαστηρίου αιτήσεων αναστολής (ΕπΑνΣτΕ 512/2007, 267/2009) καί αιτήσεως ακυρώσεως (ΣτΕ 686/2011) μέχρι σήμερον δέν έχει αναλάβει καθήκοντα. Περαιτέρω, τά δέ εσχάτως εκλεγέντα μέλη τού Ηγουμενοσυμβουλίου απεπειράθησαν νά υποβάλουν παραίτησιν, η οποία δέν εγένετο δεκτή υπό τής Δ.Ι.Σ. (Συνοδ. έγγραφον υπ’ αριθμ. πρωτ. 3146/1760/27.8.2010), άπαντα δέ τά μέλη τού Ηγουμενοσυμβουλίου διαρρήδην ηρνήθησαν τήν τήρησιν τού περιεχομένου τής υπ’ αριθμ. 9/2006 τού Δευτεροβαθμίου διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τής από 13.12.2001 Αποφάσεως τής Δ.Ι.Σ. περί τών ενδεικνυομένων μέτρων αποκαταστάσεως τής κανονικότητος εις τήν εν λόγω Ιεράν Μονήν (Συνοδ. έγγραφον υπ’ αριθμ. πρωτ. 4388/ 2115/19.12.2001)
 • θ. Τό αντικειμενικόν γεγονός ότι ο εκλεγείς Ηγούμενος Ιερομόναχος κ. Ειρηναίος Κουτσογιάννης παραλείπει νά αναλάβη τά καθήκοντα Ηγουμένου παρά τά απευθυνθέντα υπό τού ως άνω Σεβ. Μητροπολίτου έγγραφα, ούτε ασκεί τάς εκ τής θέσεώς του απορρεούσας εξουσίας καί αρμοδιότητας παρά τήν έκδοσιν Αποφάσεως τής Δ.Ι.Σ. περί εγκρίσεως τής εκλογής του (Συνοδ. έγγραφα υπ’ αριθμ. 2584/1331/30.6.2010 καί 3146/1760/27.8.2010), εις δέ τάς Ιεράς Ακολουθίας τής Αδελφότητος τής εν λόγω Ι. Μονής δέν μνημονεύεται ως Ηγούμενος, όθεν τό νομικόν πρόσωπον τής εν λόγω Ιεράς Μονής κατ’ ουσίαν παραμένει από τής εκδόσεως τής ανωτέρω αποφάσεως 9/2006 τού Συνοδικού Δικαστηρίου πνευματικώς καί κανονικώς ακέφαλον καί δέν έχει νόμιμον διοίκησιν, διαχείρισιν καί εκπροσώπησιν ως νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, καί
 • ι. Τό αντικειμενικόν γεγονός ότι επί πολλά έτη η Ιερά Μονή έχει διακόψει τήν αποστολήν βιβλίων καί στοιχείων πρός τήν Ιεράν Μητρόπολιν Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου επί τώ τέλει ασκήσεως οικονομικού ελέγχου καί εγκρίσεως προϋπολογισμών καί απολογισμών της, παραμένει δέ συστηματικώς παραλείπουσα τήν συμμόρφωσίν της πρός τάς εντολάς διαχειριστικού ελέγχου εκδοθείσας κατά τό άρθρον 39 τού ν. 590/1977, παρά τάς αποφάσεις τού Συμβουλίου τής Επικρατείας (ΕπΑνΣτΕ 770/2004), καθ’ άς απερρίφθησαν αι αιτήσεις αναστολής τής Ι. Μονής κατά τών εντολών ελέγχου (υπ’ αριθμ. 323/ 2.6.2003, 344/23.6.2003), επομένως παρατηρείται εκ μέρους τής Ι. Μονής μόνιμος διαμφισβήτησις καί απόρριψις τών κατά τόν Καταστατικόν Χάρτην τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τούς Ι. Κανόνας αρμοδιοτήτων τού επιχωρίου Επισκόπου, ώστε νά παραμένη παντάπασιν ανέλεγκτος υπό τών εκκλησιαστικών αρχών η εν λόγω εκκλησιαστική διαχείρισις.
 • ια. Επί πλέον δέ η εν λόγω Ιερά Μονή διά τών εκνόμως εμφανιζομένων ως δήθεν νομίμων εκπροσώπων της θέτει προσκόμματα εις τό ελεγκτικόν έργον τών ορισθέντων διά τής Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως (Οικονομικών καί Εθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων) υπ’ αριθμ. 1031528/1176-Α/23.5.2005 Οικονομικών Επιθεωρητών τής Οικονομικής Επιθεωρήσεως Δυτικής Ελλάδος κ. Σοφίας Πολυγένη καί κ. Παναγιώτου Παπαϊωάννου, ως συνάγεται τόσον εκ τής από 27.4.2011 εκθέσεως γεγονότων τών εν λόγω Επιθεωρητών, όσον καί ήδη εκ τής από 24.6.2011 καταδικαστικής αποφάσεως τού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ναυπάκτου περί επιβολής ποινής φυλακίσεως τεσσάρων μηνών επί τριετεί αναστολή δι’ απείθειαν κατ’ εξακολούθησιν εις τούς Ιερομονάχους κ. Ιερώνυμον Δελημάρην, κ. Νεκτάριον Γκολιόπουλον καί κ. Ιγνάτιον Σταυρόπουλον,

αποδέχεται καί εγκρίνει,

κατ’ άρθρον 39 παρ. 3 τού ν. 590/1977, τήν από 18.8.2011 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 403/18.8.2011) Πράξιν τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου περί προτάσεως εκδόσεως Προεδρικού Διατάγματος πρός διάλυσιν τού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου τής συσταθείσης, δυνάμει τού π.δ. 601/1980 (ΦΕΚ Α' 160) Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου καί περί συγχωνεύσεώς της μετά τής Ιεράς Μονής Αμπελακιωτίσσης τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου καί καταστάσεώς της ως Μετοχίου τής τελευταίας, καί τήν κοινοποίησιν τής παρούσης Συνοδικής Αποφάσεως, πρός τό Υπουργείον Παιδείας, διά Βίου Μαθήσεως καί Θρησκευμάτών, ώστε νά εκκινήση τήν διαδικασίαν εκδόσεως τού ανακλητικού Προεδρικού Διατάγματος.

Εντολή τής Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς
† Αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης

 • Προβολές: 1691

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance