Εἰσαγωγὴ στὴν Ἡμερίδα: Τὸ ἔργο καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη

 τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Μετά τήν τέλεση τού ιερού μνημοσύνου στόν Μητροπολιτικό Ναό τού Αγίου Δημητρίου τής Πόλεώς μας θά τελέσουμε καί τό θεολογικό μνημόσυνο τού μακαριστού καθηγητού καί θεολόγου π. Ιωάννου Ρωμανίδη στήν σημαντική αυτή γιά τήν πόλη μας καί γενικά τήν Εκκλησία επιστημονική Ημερίδα. Τό πρόγραμμα έχει διανεμηθή καί γνωρίζετε τόσο τούς εισηγητές όσο καί τά θέματα πού θά εισηγηθούν καί νομίζω καλύπτουν εν πολλοίς τό θεολογικό έργο καί τήν προσωπικότητα τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη. Οι εισηγητές είναι συνάδελφοι, μαθητές καί φίλοι τού μακαριστού ακαδημαϊκού καί εκκλησιαστικού διδασκάλου.

Τό έργο καί η διδασκαλία τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη: π. Γ. Μεταλληνός, Ναυπάκτου ἱερόθεος, καθ. Ἀν. ΠαπαδόπουλοςΠρίν προχωρήσω στήν έναρξη τής Ημερίδος θά ήθελα νά σάς ενημερώσω ότι ήδη έχω τελειώσει ένα μεγάλο έργο, μέ τίτλο «π. Ιωάννης Ρωμανίδης, κορυφαίος δογματικός θεολόγος τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας», πού έχει πάρει τήν οδό πρός τό τυπογραφείο καί πρόκειται σύντομα νά εκδοθή. Στό έργο αυτό θά παρουσιασθούν διάφορες πλευρές τής θεολογικής προσφοράς τού μακαριστού π. Ιωάννου στά θεολογικά γράμματα, καί καταδεικνύεται η εξέλιξη τής θεολογικής σκέψεώς του. Χωρίζεται σέ τρείς μεγάλες ενότητες.

Στό πρώτο μέρος παρουσιάζεται η σχέση του μέ τόν μεγάλο θεολόγο π. Γεώργιο Φλωρόφσκι, τού οποίου υπήρξε γνήσιος μαθητής. Ο π. Ιωάννης από τήν επιστολογραφία πού θά δημοσιευθή φαίνεται καθαρά ότι ενημέρωνε τόν π. Γεώργιο Φλωρόφσκι γιά όλα καί λειτουργούσε ως υποτακτικός του στήν θεολογική καί ιστορική σκέψη του, επεξέτεινε δέ τίς απόψεις τού π. Γεωργίου Φλωρόφσκι σέ μερικά σημεία, αλλά αποδεικνύεται καί η εμπιστοσύνη καί οι προσδοκίες πού επένδυε ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκι στόν μαθητή του π. Ιωάννη Ρωμανίδη, τόν οποίο θεωρούσε ως γνήσιο διάδοχό του.

Στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου περιλαμβάνονται πέντε κεφάλαια στά οποία φαίνεται όλο τό θεολογικό έργο τού π. Ιωάννη Ρωμανίδη, τί προηγήθηκε τής διδακτορικής του διατριβής με τίτλο «προπατορικό αμάρτημα», τί έγινε κατά τήν κατάθεση αυτής τής διατριβής στήν Θεολογική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί πώς επεξέτεινε τά θέματα αυτά στίς μεταγενέστερες μελέτες πού έκανε στό Πανεπιστήμιο τού Χάρβαντ κάτω από τήν εποπτία τού π. Γεωργίου Φλωρόφσκι. Επί πλέον παρουσιάζεται όλη η θεολογία πού εξέφραζε ο π. Ιωάννης καί η ενότητα πού παρατηρείται στό θεολογικό του έργο.

Στό τρίτο μέρος τού βιβλίου παρατίθεται τό περιεχόμενο τής Ημερίδος πού έγινε στήν Αθήνα τήν 19η Ιανουαρίου τού ε.έ. μέ τήν παρουσίαση τού δίτομου έργου τής «εμπειρικής Δογματικής», τίς ομιλίες πού έγιναν, καθώς επίσης παρατίθενται οι απόψεις Πατριαρχών, Επισκόπων, Θεολόγων καί λαϊκών γιά τό δίτομο αυτό έργο καί γενικά γιά τήν προσωπικότητα καί τήν προσφορά τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη καί δείχνουν ότι πράγματι είναι ο κορυφαίος δογματικός θεολόγος τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας στίς ημέρες μας. Ακόμη παρατίθεται καί η ολοκληρωμένη εργογραφία του.

Η παρούσα Ημερίδα θά φωτίση ακόμη περισσότερο τήν προσωπικότητα καί τό έργο τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη. Θά κάνη αυτό πού δέν έκανε ο ίδιος. Δηλαδή, ο π. Ιωάννης δέν ενδιαφερόταν πολύ γιά τήν προβολή τού έργου του, δέν ενδιαφέρθηκε νά μεταφρασθούν καί νά δημοσιευθούν τά κείμενά του από τήν αγγλική στήν ελληνική γλώσσα. Αυτό τό έκανε η αντιπρύτανις τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δέσπω Λιάλιου, αλλά δέν έχουν ακόμη δημοσιευθή.

Ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης έζησε τά περισσότερα χρόνια στήν Αμερική καί τά λιγότερα στήν Ελλάδα. Έγραψε στήν αγγλική καί στήν ελληνική γλώσσα. Άφησε ένα μεγάλο αδημοσίευτο έργο πού είναι διασκορπισμένο σέ Συνέδρια, σέ Επιτροπές, σέ επιστολές, σέ διάφορα αρχεία καί βέβαια είναι ευρύτατο πεδίο γι’ αυτόν πού θά τά αναζητήση γιά νά τά μελετήση καί νά τά εκδώση. Ήδη εν πολλοίς είναι άγνωστος καί παρεξηγημένος ο π. Ιωάννης. Πιστεύω ότι τό έργο καί η προσωπικότητά του θά αναδειχθή όσο περνά ο καιρός καί θά είναι όχι μόνο ο θεολόγος τού εικοστού αιώνος, αλλά καί ο θεολόγος τού μέλλοντος αιώνος, γιατί είναι πραγματικά ο θεολόγος τής Εκκλησίας, τών Προφητών, τών Αποστόλων καί τών Πατέρων.

Μέ αυτές τίς σκέψεις αρχίζουμε τήν ενδιαφέρουσα αυτήν Ημερίδα.

  • Προβολές: 1966