Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἁγία μάρτυς Ἀγνή, 21 Ἰανουαρίου

Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Αγία μάρτυς Αγνή, 21 ΙανουαρίουΗ αγία Αγνή ήταν όντως αγνή, καί στήν ψυχή καί στό σώμα. Έζησε τούς πρώτους xριστιανικούς χρόνους. Καταγόταν από τήν Ρώμη καί ήταν γόνος οικογένειας ευγενών. Εκήρυττε τήν πίστη στόν Τριαδικό Θεό μέ ένθεο ζήλο καί χωρίς τόν παραμικρό φόβο, παρά τό ότι ζούσε σέ περίοδο σκληρών διωγμών εναντίον τής Εκκλησίας. Ήταν απερίγραπτη η χαρά της όταν έβλεπε τούς καλοπροαιρέτους νά ασπάζονται τήν αληθινή πίστη. Ο ιεραποστολικός ζήλος της καί τά πνευματικά κατορθώματά της δέν άργησαν νά γίνουν γνωστά μέ αποτέλεσμα νά συλληφθή καί νά οδηγηθή μπροστά στόν ειδωλολάτρη ηγεμόνα, ο οποίος είχε τήν δαιμονική έμπνευση, όταν τήν είδε νά ομολογή μέ παρρησία τήν πίστη της στόν Χριστό, νά τήν κλείση σέ πορνείο γιά νά τήν εξευτελίση.

Αλλά η αγία μέ τήν θεοπειθή προσευχή της προκάλεσε σεισμό στόν χώρο αυτόν καί όσοι τόλμησαν νά τήν πλησιάσουν γιά νά τήν διαφθείρουν έπεσαν κάτω νεκροί. Τότε οι δυστυχισμένες εκείνες γυναίκες πού ζούσαν εκεί τήν έδιωξαν τρομαγμένες καί ο άρχοντας γεμάτος οργή έδωσε εντολή νά τήν κάψουν ζωντανή. Οι στρατιώτες τήν έριξαν στήν φωτιά καί έτσι «ετελειώθη εν πυρί». Η αγνή καί άμωμη ψυχή της πέταξε στά ουράνια σκηνώματα, τό δέ απανθρακωμένο σκήνωμά της τό περισυνέλεξαν ευσεβείς Χριστιανοί καί τό ενταφίασαν μέ μεγάλη ευλάβεια.

Ο βίος καί η πολιτεία της μάς δίνουν τήν αφορμή νά τονίσουμε τά ακόλουθα.

Σέ μιά εποχή σάν τήν δική μας, στήν οποία υπάρχει κρίση αξιών καί προτύπων καί πολλοί ειρωνεύονται εκείνους οι οποίοι επιλέγουν νά ζήσουν μέ αγνότητα καί καθαρότητα, η αγία Αγνή μέ τό φωτεινό παράδειγμά της έρχεται νά προκαλέση σεισμό, γιά νά ταρακουνήση καί νά ξυπνήση υπνώττουσες συνειδήσεις, αλλά καί γιά νά τονώση τό φρόνημα όλων εκείνων οι οποίοι επέλεξαν νά βαδίσουν τήν οδό τής αρετής, ήτοι τής γνήσιας ευαγγελικής ζωής.

Στό Ευχολόγιο τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, μετά τήν ακολουθία τού γάμου, υπάρχει «ευχή επί λύσιν στεφάνων τή ογδόη ημέρα», η οποία αναγινώσκεται από τόν ιερέα ενώπιον τών νεονύμφων τήν όγδοη ημέρα από τήν τέλεση τού μυστηρίου τού γάμου τους ή στό τέλος τού μυστηρίου, ανάλογα μέ τήν τάξη πού ισχύει στίς κατά τόπους Εκκλησίες. Στήν ευχή αυτή λέγονται μεταξύ τών άλλων καί τά εξής: «Kύριε ο Θεός ημών, ο τού ενιαυτού τόν στέφανον ευλογήσας, καί τούς παρόντας στεφάνους επιτίθεσθαι παραδούς τοίς νόμω γάμου συναπτομένοις αλλήλοις, καί μισθόν ώσπερ απονέμων τόν τής σωφροσύνης, ότι αγνοί εις τόν παρά σού νομοθετηθέντα γάμον συνήφθησαν». Αυτό σημαίνει ότι οι νεόνυμφοι έλαβαν τά στεφάνια από τόν Θεό, διά τού ιερέως, ως ανταμοιβή γιά τόν αγώνα τόν οποίο διεξήγαγαν καί γιά τόν κόπο τόν οποίο κατέβαλαν προκειμένου νά διαφυλαχθούν αγνοί μέχρι τήν ώρα τού γάμου. Άλλωστε, σέ όλους τούς αγώνες, οι νικητές είναι εκείνοι πού στεφανώνονται. Βέβαια, η Εκκλησία δείχνει συγκατάβαση καί στεφανώνει όλα τά ανδρόγυνα κατά τήν διάρκεια τού μυστηρίου τού γάμου, αλλά στήν πραγματικότητα τά στεφάνια ανήκουν μόνον στούς νικητές.

Η Εκκλησία μέ τόν τρόπο ζωής πού διδάσκει καί εμπνέει, ήτοι τής αγνότητας καί τής καθαρότητας, έχει σκοπόν νά προφυλάξη τούς ανθρώπους καί ιδιαίτερα τούς νέους από ποικίλους πειρασμούς, πικρίες καί θλίψεις, πού έχουν τήν πηγή τους στήν ζωή τής ακρασίας. Αυτόν τόν τρόπο ζωής εβίωσαν οι Άγιοι, αλλά αγωνίζονται νά βιώσουν καί όλοι εκείνοι οι οποίοι ποθούν τόν προσωπικό τους αγιασμό. Καί σίγουρα, αυτός ο τρόπος ζωής δέν δεσμεύει τήν ανθρώπινη ελευθερία, αλλά αντίθετα τήν διασφαλίζει, αφού αληθινά ελεύθερος είναι αυτός πού κυριαρχεί επάνω στά πάθη του καί όχι εκείνος πού κατεξουσιάζεται από τά πάθη καί επομένως έχει απεμπολήσει τήν ελευθερία του.

Στίς ημέρες μας, τό ποσοστό τών νέων ανθρώπων πού προσέρχονται στόν γάμο μέ τίς κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή μέ αγνότητα καί καθαρότητα, είναι μάλλον μικρό, ωστόσο όμως τό γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό καί παρηγορητικό, επειδή ζούμε σέ μιά εποχή στήν οποία κυριαρχεί η ελευθεριότητα καί η έκλυση τών ηθών. Άλλωστε, σέ κάθε εποχή όσοι επιλέγουν τόν βίο τής αρετής καί τής τελειότητας είναι αυτοί πού διαθέτουν πνευματική ανδρεία καί λεβεντιά. Καί αυτοί είναι πάντοτε οι λίγοι, ωστόσο όμως αποτελούν τήν «μικράν ζύμην», η οποία «όλον τό φύραμα ζημοί».

Όσοι αγαπούν τήν Εκκλησία καί προσπαθούν νά βαδίσουν τήν οδό τών εντολών τού Θεού, αυτοί χαίρονται αληθινά τήν ζωή τους. Βέβαια, η οδός αυτή ονομάζεται στενή καί τεθλιμμένη, αλλά κατά τούς αγίους Πατέρας, οι οποίοι είναι οι αλάνθαστοι ερμηνευτές τής Αγίας Γραφής, ο άνθρωπος τήν αισθάνεται έτσι, επειδή όταν ευρίσκεται στήν αρχή καί τό μέσον τής οδού είναι υποδουλωμένος στά πάθη του καί κυρίως στό καταστροφικό πάθος τής υπερηφάνειας. Όταν, όμως, μέ τήν Χάρη τού Θεού καί τόν προσωπικό του αγώνα κατανικήση τά πάθη του καί αποκτήση ταπείνωση, καί διά τού Αγίου Πνεύματος γνωρίση αληθινά τόν Θεό, τότε η οδός τών θείων εντολών γίνεται ευχάριστη καί προξενεί πνευματική χαρά καί αγαλλίαση. Καί όπως λέγει ο άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής, η ταπείνωση αποκτάται μέ δύο τρόπους. Όταν κανείς ευρίσκεται στήν αρχή καί τό μέσον τής οδού, τότε ταπεινώνεται από τούς λογισμούς καί τίς πτώσεις του στήν αμαρτία καί δοκιμάζει πόνο καί θλίψη. Όταν, όμως, προχωρήση στό τέλος τής οδού, ήτοι όταν ωριμάση πνευματικά καί γευθή τήν θεία γνώση, τότε η ταπείνωση γίνεται γι’ αυτόν τρόπος ζωής καί τού προξενεί μεγάλη χαρά.

Σήμερα, δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ξεχάσει νά χαμογελούν καί δέν χαίρονται αληθινά τήν ζωή τους. Έχουν χάσει τήν ελπίδα τους καί έχουν μαραζώσει, επειδή δέν γνωρίζουν «τήν οδόν τήν απάγουσαν εις τήν ζωήν» ή τήν εγκατέλειψαν καί εγκλωβίστηκαν μέσα στήν φυλακή τών αισθήσεων καί τών αισθησιακών απολαύσεων καί γι’ αυτό δοκιμάζουν απαράκλητο πόνο.

Η έξοδος από αυτήν τήν φυλακή πραγματοποιείται συνήθως μετά από δυνατό εσωτερικό σεισμό, ο οποίος γκρεμίζει όλα τά σαθρά καί παλαιά καί δημιουργεί τίς προϋποθέσεις γιά τήν απόδραση καί τήν βίωση τής «καινής εν Χριστώ ζωής», ήτοι τής αληθινής ελευθερίας, τής τέλειας χαράς καί τής αυθεντικής αγάπης.–

Ετικέτες: ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

  • Προβολές: 2174

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance