Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Άγιος Αμφιλόχιος, Επίσκοπος Ικονίου 23 Νοεμβρίου

Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Άγιος Αμφιλόχιος, Επίσκοπος ΙκονίουΟ άγιος Αμφιλόχιος έζησε τόν 4ο αιώνα μ. Χ. Καταγόταν από τήν Καππαδοκία καί ήταν φίλος τού Μ. Βασιλείου, γεγονός πού πιστοποιείται καί από τίς επιστολές τού Μ. Βασιλείου πρός αυτόν μέ αφορμή διάφορα γεγονότα. Από τίς σημαντικότερες επιστολές τού Μ. Βασιλείου πρός τόν άγιο Αμφιλόχιο είναι εκείνη πού απεστάλη μέ αφορμή τήν χειροτονία τού δευτέρου σέ Επίσκοπο Ικονίου.

Διαβάζοντας κανείς τίς επιστολές τού Μ. Βασιλείου πρός τόν άγιο Αμφιλόχιο μπορεί νά αντιληφθή τό μέγεθος τής προσωπικότητος τού αγίου Αμφιλοχίου, τόν αγώνα του γιά τήν καταπολέμηση τών αιρέσεων καί τήν διαφύλαξη τής Ορθοδόξου πίστεως, τόν σεβασμό καί τήν αγάπη του πρός τόν Μ. Βασίλειο, καθώς επίσης καί τήν μεγάλη αγάπη τού Μ. Βασιλείου πρός αυτόν. Έλαβε μέρος στήν Β' Οικουμενική Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη όπου διακρίθηκε γιά τήν οξύνειά του καί τίς εύστοχες τοποθετήσεις του. Μέ τό κύρος πού είχε παρενέβαινε καί έδινε λύση σέ διάφορα προβλήματα πού προέκυπταν καί σέ άλλες Τοπικές Εκκλησίες καί έτσι διασφάλιζε τήν μεταξύ τους ειρήνη, καθώς καί τήν ενότητα τού ορθοδόξου πληρώματος.

Συνέταξε αρκετούς λόγους σχετικούς μέ τήν Ορθόδοξη πίστη. Εκοιμήθη ειρηνικά τό έτος 394, δηλαδή 50 χρόνια μετά τήν χειροτονία του σέ Επίσκοπο.

Ο βίος καί η πολιτεία του μάς δίνουν τήν αφορμή νά τονίσουμε τά ακόλουθα:

Πρώτον. Ο άγιος Αμφιλόχιος απέφευγε τήν χειροτονία από μεγάλη ταπείνωση καί βαθύ σεβασμό στό ύψιστο αυτό λειτούργημα. Αλλά ο Θεός ο οποίος κατευθύνει τήν ιστορία, αλλά καί τήν πορεία τής ζωής όλων εκείνων οι οποίοι τόν αγαπούν καί στηρίζουν τήν ελπίδα τους σέ Αυτόν, οδήγησε τά βήματά του στό ιερό Θυσιατήριο -χωρίς βέβαια νά παραβιάση τήν ελευθερία του- καί μάλιστα τόν αξίωσε τής υψίστης τιμής τής Αρχιερωσύνης. Καί όπως τονίζει ο Μ. Βασίλειος, απευθυνόμενος στόν άγιο Αμφιλόχιο, έτσι συμβαίνει πάντοτε μέ τούς ανθρώπους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν νά γίνεται στήν ζωή τους τό θελημα τού Θεού. Δηλαδή, κατευθύνονται από τόν Θεό τά βήματά τους «εις πάν έργον αγαθόν». Γράφει: «Ευλογητός ο Θεός, ο οποίος τώρα εσαγήνευσε καί σέ μέ τά αναπόφευκτα δίκτυα τής χάριτος, ενώ όπως λέγεις ο ίδιος προσπαθούσες νά αποφύγης όχι εμάς, αλλά τήν κλήση στό αξίωμα πού υποπτευόσουν ότι ενεργείτο δι’ ημών... Λέγε λοιπόν καί σύ τό τού μακαρίου Δαβίδ "Πού πορευθώ από τού Πνεύματός σου; Καί από τού προσώπου σου πού φύγω;". Διότι τέτοια θαύματα πραγματοποιεί ο φιλάνθρωπος Δεσπότης μας. "Όνοι χάνονται", γιά νά δοθή βασιλεύς στόν Ισραήλ. Αλλά εκείνος μέν, (ο Σαούλ) αφού ήταν Ισραηλίτης, εδόθη στόν Ισραήλ εσένα, όμως, δέν σέ κατέχει η γή πού σέ ανέθρεψε καί σέ ανεβίβασε σέ τόσο ύψος αρετής, αλλά βλέπει τήν γείτονά της νά σεμνύνεται γιά τό στόλισμά της». Τού απευθύνει δέ καί τίς παρακάτω συμβουλές: «Ανδρίζου καί ίσχυε καί προπορεύου τού λαού, τόν οποίο ενεπιστεύθη ο Ύψιστος στά χέρια σου. Καί ωσάν νοήμων πλοίαρχος νά ανέρχεσαι μέ τήν νοημοσύνη σου υψηλότερα από κάθε τρικυμία πού σηκώνουν οι αιρετικοί άνεμοι καί νά διαφυλάσσης τό πλοίο αβύθιστο στά αλμυρά καί πικρά κύματα τής κακοδοξίας».

Στήν συνέχεια, μάλιστα, κάνει καί τήν διάκριση μεταξύ αιρέσεως, σχίσματος καί παρασυναγωγής. Γράφει: «Οι παλαιοί... άλλες από τίς πλάνες ονόμασαν αιρέσεις, άλλες δέ σχίσματα καί άλλες παρασυναγωγές. Αιρέσεις μέν τίς ομάδες πού συγκροτούν οι τελείως αποκομμένοι καί αποξενωμένοι κατ’ αυτήν ταύτην τήν πίστη», τών οποίων η διαφωνία «ανάγεται κατ’ ευθείαν στήν πίστη στόν Θεό. Σχίσματα δέ τίς ομάδες τίς οποίες αποτελούν εκείνοι πού απεμακρύνθησαν γιά αίτια εκκλησιαστικά καί γιά ζητήματα πού μπορούν νά διευθετηθούν μέ προσπάθεια αλληλοκατανοήσεως. Παρασυναγωγές, τέλος, ονόμασαν τίς συνάξεις πού πραγματοποιούνται από ανυπότακτους πρεσβυτέρους ή επισκόπους καί από απαίδευτους λαϊκούς». Καί ολοκληρώνει τίς συμβουλές του, ο Μ. Βασίλειος, μέ τά εξής: «Νά μή άγεσαι από τίς πονηρές συνήθειες, αλλά τά κακώς κείμενα νά τά μεταστρέφης πρός τό χρήσιμο μέ τήν σοφία πού σού δόθηκε από τόν Θεό. Διότι ο Θεός σέ απέστειλεν όχι γιά νά ακολουθής άλλους, αλλά γιά νά οδηγής εσύ ο ίδιος τούς σωζομένους».

Δεύτερον. Τίς περισσότερες επιστολές του πρός τόν άγιο Αμφιλόχιο, ο Μ. Βασίλειος, τίς περατώνει μέ τήν ευχή νά είναι (ο άγιος Αμφιλόχιος) υγιής καί χαρούμενος. Γράφει: «Είθε νά είσαι δυνατός καί χαρούμενος εν Κυρίω» ή «εύχομαι μέ τήν Χάρη τού Κυρίου νά διαφυλαχθής δι’ εμέ καί τήν Εκκλησία τού Θεού υγιής καί χαρούμενος» κ.ο.κ. Αυτή η ευχή είναι πολύ σημαντική γιά όλους, κυρίως, όμως, γιά τούς Πνευματικούς Πατέρες, αλλά καί τούς ηγέτες γενικότερα, οι οποίοι έχουν τεράστιες ευθύνες καί αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά καί σοβαρά προβλήματα. Επομένως, είναι σημαντικό τό νά έχουν σωματική καί πνευματική υγεία, γιατί έτσι θά μπορούν νά αντέχουν στά δύσκολα. Επίσης, είναι σημαντικό καί τό νά έχουν εσωτερική ειρήνη καί χαρά, επειδή έτσι θά ειρηνεύουν, θά χαροποιούν καί θά δημιουργούν καλή διάθεση σέ όλους εκείνους οι οποίοι τούς πλησιάζουν ή ευρίσκονται δίπλα τους. Ο άγιος Σεραφείμ τού Σαρώφ συμβούλευε τήν ηγουμένη τής Ιεράς Μονής τού Ντιβέγιεβο νά έχη χαρούμενη διάθεση ενώπιον τών αδελφών τής Ιεράς Μονής. Τήν προέτρεπε, μάλιστα, νά υποδέχεται τίς αδελφές, πού έρχονται κουρασμένες από τά χωράφια, ήρεμη καί χαμογελαστή. Καί τήν παρακαλούσε νά κάθεται μαζί τους όταν τρώνε, έστω κι άν δέν πεινά. Επειδή, όπως τής έλεγε, «όταν εσύ κάθεσαι μαζί τους καί τούς μιλάς ευγενικά θά παίρνουν κουράγιο καί θά τρώνε χαρούμενα καί μέ καλή διάθεση... η χαρά δέν είναι αμαρτία Μάτουσκα».

Η αληθινή χαρά, όμως, είναι εσωτερική υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι δέν συνδέεται μέ εξωτερικά γεγονότα, αλλά αναβλύζει μέσα από τήν καρδιά. Μέσα από τήν καρδιά εκείνη η οποία είναι γεμάτη από Άγιο Πνεύμα, καί γι’ αυτό (η αληθινή χαρά) δέν φυγαδεύεται από τίς καθημερινές δυσκολίες καί τούς ποικιλώνυμους πειρασμούς, αλλά εξακολουθεί νά υπάρχη καί στίς πιό αντίξοες συνθήκες, καί στά πιό λυπηρά γεγονότα τής ζωής.

Μακάρι η ευχή τού Μ. Βασιλείου, «είθε νά είσαι δυνατός καί χαρούμενος εν Κυρίω», νά βρή τήν εφαρμογή της καί σέ όλους εμάς.

Ετικέτες: ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

  • Προβολές: 2243

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance