Skip to main content

Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Προφήτης Αββακούμ 2 Δεκεμβρίου

Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα


Προφήτης Αββακούμ Ο Προφήτης Αββακούμ ήταν γιός τού Σαφάτ καί καταγόταν από τήν φυλή τού Συμεών. Τό όνομά του σημαίνει θερμός εναγκαλισμός. Ήταν σύγχρονος τού Προφήτη Ιερεμία καί η δράση του χρονολογείται μεταξύ τών ετών 650 καί 672 π.Χ. Έδρασε στήν Ιερουσαλήμ τήν περίοδο κατά τήν οποία οι Βαβυλώνιοι, μετά τήν νίκη τους επί τών Αιγυπτίων στήν Χαρκερίμ, επέκτειναν τήν κυριαρχία τους στήν Παλαιστίνη. Tό βιβλίο του αποτελείται από τρία κεφάλαια καί διακρίνεται γιά τήν αξιόλογη λογοτεχνική του χάρη. Τό πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει διάλογο τού Προφήτη μέ τόν Θεό, μέσα από τόν οποίο ο Προφήτης προσπαθεί νά εξιχνιάση τόν τρόπο μέ τόν οποίο ο Θεός κατευθύνει τήν ιστορία. Στό δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει η απάντηση τού Θεού ότι τό δίκαιο θά υπερισχύση καί ότι ο δίκαιος άνθρωπος θά ζήση χάρη στήν εμπιστοσύνη του στόν Θεό. Στό τρίτο καί τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνεται δοξολογία τού Προφήτη γιά τόν τελικό θρίαμβο τού Θεού.

Ο Προφήτης Αββακούμ προφήτευσε ότι ο Υιός καί Λόγος τού Θεού θά σαρκωθή από τήν Παρθένον Μαρία, τήν οποία περιέγραψε ως «κατάσκιον όρος», από τό οποίο «έλαμψεν ημίν ο τών απάντων Θεός, σαρκός ομοιώματι». Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ομιλώντας γιά τήν Παναγία, μέ αφορμή τήν εορτή τής Κοιμήσεώς της, θά αναφωνήση: «Χαίρε τό κατάσκιο παρθενικό όρος από τό οποίο εμφανίσθηκε ο άγιος τού Ισραήλ, κατά τόν θεόφωνο Αββακούμ». Επίσης, ο Προφήτης Αββακούμ περιέγραψε τούς Αποστόλους ως ίππους οι οποίοι ετάραξαν τά αλμυρά ύδατα τής αγνωσίας καί μέ τά δόγματα τής ευσεβείας οδήγησαν τούς λαούς στήν γνώση τού Θεού. «Ως ίππους εώρακας τούς ιερούς μαθητάς, θαλάσσας ταράσσοντας, τής αγνωσίας σαφώς, καί πλάνην βυθίζοντας, δόγμασιν ευσεβείας...» (Κοντάκιον τής εορτής τού Προφήτου Αββακούμ).

Τά τέλη τής ζωής του ήσαν ειρηνικά.

Ο βίος καί η πολιτεία του μάς δίνουν τήν αφορμή νά τονίσουμε τά ακόλουθα:
Μετά τήν πτώση τών Πρωτοπλάστων στήν αμαρτία διασαλεύθηκαν οι σχέσεις τών ανθρώπων μέ τόν Θεό, αλλά καί μεταξύ τους, μέ αποτέλεσμα νά αδική ο «ισχυρότερος» τόν «ασθενέστερο» καί νά αναγκάζονται πολλές φορές οι αδικούμενοι νά καταφεύγουν στά δικαστήρια. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις κατά τίς οποίες κάποιοι δικαστές δέν αποδίδουν τό δίκαιο, επειδή λαμβάνουν δώρα καί γι’ αυτό μεροληπτούν υπέρ τών «ισχυρών». Τήν συμπεριφορά αυτή τών αδίκων δικαστών, πού υπήρχε καί τότε, τήν καυτηριάζει ο Προφήτης Αββακούμ μέ αυστηρότητα, αλλά καί μέ πόνο. Απευθυνόμενος στόν Θεό τού λέει μέ παράπονο: «Γιατί, Κύριε, επέτρεψες νά βλέπω κακοποιήσεις, ταλαιπωρία καί ασέβεια; Ιδού, ότι πολλές φορές ενώπιόν μου διεξάγεται δίκη καί ο δικαστής λαμβάνει δώρα, δωροδοκείται. Γι’ αυτό ο νόμος σου έχει πλέον απορριφθή, οι δίκες δέν διεξάγονται όπως πρέπει, ο ασεβής καταδυναστεύει τόν δίκαιο. Εξ αιτίας αυτής τής διεφθαρμένης καταστάσεως η δικαστική απόφαση είναι διεστραμμένη».

Ο Προφήτης Αββακούμ θίγει ένα μεγάλο θέμα, όπως είναι αυτό τής αποδόσεως δικαιοσύνης εκ μέρους τών δικαστών, καί λυπάται γιά τήν διαστροφή κάποιων δικαστών, αλλά παράλληλα πονά καί σπλαχνίζεται όλους εκείνους οι οποίοι αδικούνται, γι’ αυτό καί παρακαλεί τόν Θεό, τόν δίκαιο Κριτή, νά αποδώση αυτός τό δίκαιο. Διαβάζοντας κανείς προσεκτικά τά όσα λέγει ο Προφήτης γιά τούς δικαστές εκείνους οποίοι είναι υποδουλωμένοι στό πάθος τής φιλαργυρίας καί γι’ αυτό χρηματίζονται καί δέν αποδίδουν τό δίκαιο, αντιλαμβάνεται ότι η εποχή εκείνη έχει πολλά κοινά σημεία μέ τήν δική μας εποχή. Πράγματι, καί στίς ημέρες μας συμβαίνουν παρόμοια τραγικά γεγονότα καί πολλοί άνθρωποι υποφέρουν, αυτοί καί οι οικογένειές τους, εξ αιτίας αδίκων αποφάσεων κάποιων δικαστών. Βέβαια, αυτό δέν σημαίνει ότι δέν υπάρχουν καί δικαστές οι οποίοι έχουν φόβο Θεού καί προσπαθούν νά αποδώσουν τό δίκαιο, αλλά δέν μπορεί κανείς νά αρνηθή καί τήν τραγική πραγματικότητα, κυρίως όταν γνωρίζη πρόσωπα καί πράγματα καί περιπτώσεις κατά τίς οποίες αθώοι άνθρωποι υπέφεραν καί υποφέρουν εξ αιτίας αδίκων αποφάσεων «κριτών αδίκων». Γι’ αυτό καί ο Προφήτης απευθύνεται σέ όλους εκείνους τούς καταφρονητές τού δικαίου καί τούς μεταφέρει τά λόγια τού Θεού, τά οποία είναι τά εξής: «Παρατηρήσατε μέ προσοχή εσείς οι καταφρονητές τού δικαίου καί τής δικαιοσύνης. Κυττάξατε καί θαυμάσατε εξαιρετικά γεγονότα τής δυνάμεώς μου καί αφανισθήτε, διότι εγώ κατά τίς ημέρες αυτές, πού ζήτε, θά πραγματοποιήσω τό έργο, τό οποίο εάν κανείς σάς τό διηγηθή, δέν θά τό πιστεύσετε». Στήν συνέχεια, όμως, απευθύνεται καί στούς αδικουμένους καί τούς παρηγορεί λέγοντάς τους ότι ο Θεός τούς αγαπά καί θά επέμβη στόν κατάλληλο καιρό, τόν οποίο Εκείνος θά κρίνη, καί θά αποδώση δικαιοσύνη. Γι’ αυτό καί ο Προφήτης τόν ευχαριστεί καί τόν δοξολογεί, καί τελειώνει τήν δοξολογία του μέ τά παρακάτω λόγια: «Εγώ, όμως, θά αγάλλομαι», όσες θλίψεις καί άν μέ βρούν καί όσους πειρασμούς καί άν αντιμετωπίσω, επειδή «ελπίζω στόν Κύριο. Θά γεμίση μέ χαρά η καρδιά μου γιά τόν σωτήρα μου Θεό». Καί συνεχίζει: «Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου. Αυτός θά στερεώση διά παντός τά πόδια μου στίς δίκαιες πορείες μου. Θά μέ αναβιβάση υψηλά, ώστε, ψάλλοντας ευγνώμονα δοξολογία πρός Αυτόν, νά νικήσω».

Ένα από τά πολλά μηνύματα πού στέλλει σέ όλους μας ο Προφήτης Αββακούμ είναι καί τό ότι ο Θεός είναι προστάτης τών αδικουμένων. Όποιος αδικείται, συκοφαντείται, διώκεται καί υποφέρει, επειδή παραμένει πιστός στόν Θεό τών Πατέρων Του καί δέν παραβιάζει τό θέλημα τού Θεού, αλλά καί τήν συνείδησή του, αυτός στήν πραγματικότητα είναι μακάριος, αφού θά ευεργετηθή από τόν Θεό, θά γεμίση από τήν Χάρη Του, θά χαρή αληθινά καί θά λάβη ουράνια παρηγοριά. Άλλωστε, αυτό τό είπε καί ο Ίδιος ο Χριστός, ο Οποίος μακάρισε όλους εκείνους πού υβρίζονται, διώκονται, κακολογούνται καί συκοφαντούνται γιά τό όνομά Του, καί τούς είπε ότι πρέπει νά χαίρονται, διότι θά απολαύσουν τά ουράνια αγαθά, τά οποία είναι ασυγκρίτως ανώτερα καί γλυκύτερα από όλα τά καλά τού πρόσκαιρου αυτού βίου.

Οι αντιξοότητες καί οι δυσκολίες τής παρούσης ζωής ωριμάζουν τόν άνθρωπο, όταν τίς υπομένη ευχαριστιακά καί δοξολογικά, καί κυρίως όταν στηρίζη τήν ελπίδα του όχι στούς ισχυρούς τής γής, οι οποίοι έρχονται καί παρέρχονται, αλλά στόν Χριστό, τόν δίκαιο Κριτή.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

  • Προβολές: 3257