Τό έργο τού Επισκόπου

Τό ποιό είναι τό έργο τού Επισκόπου φαίνεται καθαρά στήν όλη θεολογία καί παράδοση τής Εκκλησίας καί συμπυκνώνεται στίς ευχές οι οποίες αναγινώσκονται καί τά όσα γίνονται κατά τήν διάρκεια τού μυστηρίου τής εις Επίσκοπον χειροτονίας.

Συνοπτικά θά μπορούσα νά σάς πώ ότι ο Επίσκοπος είναι εις τύπον καί τόπον τού Χριστού καί διάδοχος τών Αγίων Αποστόλων. Έχοντας αυτήν τήν μεγάλη τιμή, είναι Προεστώς τής ευχαριστιακής συνάξεως, πού σημαίνει συνάζει τούς πιστούς πέριξ τού μυστηρίου τής θείας Ευχαριστίας, τελεί τό μυστήριο τής θείας Ευχαριστίας, διδάσκει καί κατηχεί τό Ποίμνιο πρός νομάς σωτηρίους.

Άλλωστε, η θεία Ευχαριστία είναι τό κέντρο τής εκκλησιαστικής ζωής. Καί φυσικά η θεία Ευχαριστία συνδέεται στενά μέ τήν ορθόδοξη θεολογία καί τήν Εκκλησία καί δέν νοείται τό ένα ανεξάρτητα από τό άλλο.

Επομένως, κέντρο τής όλης διακονίας τού Επισκόπου είναι η θεία Ευχαριστία καί, βεβαίως, αποστολή του η διαφύλαξη τών ορθοδόξων δογμάτων καί τών κανονικών παραδόσεων. Μέσα στά πλαίσια αυτά κατηχεί ορθοδόξως καί εκκλησιαστικώς τόν λαό. Τό δέ κοινωνικό έργο τό οποίο μπορεί νά επιτελέση είναι προέκταση τής θείας Ευχαριστίας καί αναφέρεται στήν θεία Ευχαριστία.

Καί άν ένας Επίσκοπος τελούσε τήν θεία Λειτουργία καί κατηχούσε ορθοδόξως καί εκκλησιαστικώς τό Ποίμνιο, χωρίς νά κάνη κάποιο κοινωνικό έργο, θεωρείται από πλευράς εκκλησιαστικής ότι επέτυχε τό έργο του. Γιά νά θυμηθώ δέ έναν λόγο ενός συγχρόνου θεολόγου, η Εκκλησία δέν σώζει μέ αυτά πού κάνει, αλλά μέ αυτά πού είναι.
Βεβαίως, υπάρχουν μερικοί οι οποίοι μετρούν τό έργο τού Επισκόπου ανάλογα μέ τήν ποσότητα τού κοινωνικού έργου. Φυσικά, δέν πρέπει νά αγνοηθή τό κοινωνικό, κυρίως τό φιλανθρωπικό, έργο, αλλά καί δέν πρέπει νά εξυψωθή σέ βάρος τού βασικού έργου τού Επισκόπου, πού είναι νά είναι Προεστώς τής Ευχαριστιακής συνάξεως καί νά ορθοτομή τόν λόγο τής αληθείας. Όποιος βλέπει τόν Επίσκοπο μέσα από ένα κοινωνικό πρίσμα καί προοπτική, τότε σαφώς αποδεικνύεται στήν πράξη ότι εκκοσμικεύει τόν ρόλο τής Εκκλησίας καί προτεσταντίζει. Διότι οι Προτεστάντες προσπαθούν νά δικαιωθούν ανάλογα μέ τήν ποσοτική καί ποιοτική προσφορά τους στήν κοινωνία.
(Ναυπάκτου Ιεροθέου, Συνέντευξη στόν Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο γιά τήν Εφημερίδα «Ναυπακτιακή», 2005)

  • Προβολές: 2481