Skip to main content

Γεγονός καὶ Σχόλιο: Ἐπέτειος κινητοῦ τηλεφώνου

Ἡ ζωή μας γέμισε ἀπὸ ἐπετείους, προσωπικές, κοινωνικές, ἐθνικές. Ἡ ἀνάμνηση εἶναι ἕνα γεγονὸς ποῦ συνδέεται μὲ τὴν ἱστορία, ἡ ὁποία γιὰ τὰ θετικὰ γεγονότα δίνει χαρά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἀρνητικὰ γεγονότα προξενεῖ πεῖρα καὶ γνώση.

Ἡ 3η Ἀπριλίου εἶναι μιὰ ἡμέρα ποῦ γιὰ πρώτη φορὰ λειτούργησε τὸ κινητὸ τηλέφωνο. Πληροφορούμαστε ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα: «Σαράντα ὁλόκληρα χρόνια πέρασαν ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποῦ κυκλοφόρησε τὸ πρῶτο κινητὸ τηλέφωνο! Ἦταν 3 Ἀπριλίου 1973 ὅταν ὁ Μάρτιν Κοῦπερ μηχανικὸς τῆς Μοτορόλα τηλεφώνησε σὲ ἑταιρεία τηλεφωνίας καὶ ἀνεκοίνωσε ὅτι καλεῖ ἀπὸ "πραγματικὸ κινητὸ τηλέφωνο"! Τὰ πρῶτα κινητὰ ἦταν πολὺ μεγαλύτερα, βαρύτερα, ἔμοιαζαν μὲ ἀκουστικὸ μὲ πλῆκτρα καὶ εἶχαν κεραία μεγάλη καὶ ἐξωτερική. Σήμερα κινητὸ διαθέτουν 6 δὶς ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ 7 τῶν κατοίκων τῆς γῆς» (Ἑστία, 4-4-2013).

Ἡ τεχνολογία προσφέρει πολλὰ στὸν ἄνθρωπο, ὅταν ἀξιοποιῆται σωστά. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀπαξιώση καὶ νὰ τὴν δαιμονοποιήση, ἀφοῦ αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν χρήση ποῦ κάνει ὁ ἄνθρωπος. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἀντικείμενα ποῦ συνδέονται μὲ τὴν ζωή μας.

Τὸ κινητὸ τηλέφωνο εἶναι μιὰ ἀπαραίτητη συσκευὴ καὶ μᾶς ἐξυπηρετεῖ στὴν καθημερινότητά μας. Βοηθᾶ στὴν γρήγορη ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ποῦ τὴν ἔχουμε ἀνάγκη, μπορεῖ νὰ προλάβη διαφόρους κινδύνους, νὰ ἐλευθερώση τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ μετακινήσεις, νὰ προσφέρη ἐξοικονόμηση χρόνου καὶ πολλὰ ἄλλα. Βέβαια, μπορεῖ νὰ δημιουργήση καὶ ἐξάρτηση μὲ τὴν πολλὴ καὶ κακὴ χρήση. Δὲν πρέπει νὰ παραθεωρὴ κανεὶς καὶ τὸ ὅτι διακυβεύεται καὶ ἡ προσωπική του ἐλευθερία, ἀφοῦ δίνεται ἡ δυνατότητα παρακολούθησής του καὶ καταγραφῆς ὅλων τῶν συνομιλιῶν ποῦ κάνει. Ὅλα τὰ πράγματα ἔχουν ἀρνητικὲς καὶ θετικὲς συνέπειες.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῶν σαράντα χρόνων ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τοῦ πρώτου κινητοῦ τηλεφώνου βρίσκω τὴν εὐκαιρία νὰ τονίσω τὴν ἀνάγκη διακριτικῆς χρήσης του. Εἴμαστε αὐτήκοοι μάρτυρες ποῦ τὸ κινητὸ τηλέφωνο κτυπάει γύρω μας στὶς πιὸ ἀπίθανες ὧρες καὶ στὶς πιὸ σοβαρὲς ἐκδηλώσεις. Μπορεῖ κανεὶς νὰ βρίσκεται σὲ μιὰ διάλεξη, σὲ μιὰ ὁμιλία, σὲ μιὰ ἐκδήλωση καὶ νὰ ἀκούη κτύπους κινητῶν τηλεφώνων, μὲ τὶς ἰδιαίτερες μουσικές. Μπορεῖ νὰ εἶναι κανεὶς στὸν Ἱερὸ Ναό, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας καὶ κτυπῶντας τὸ κινητὸ τηλέφωνο νὰ ἀποδίδη μιὰ τζὰζ μουσικὴ ἢ ἕνα λαϊκὸ ἢ ρεμπέτικο τραγούδι. Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνη κατὰ τὶς πιὸ ἱερὲς στιγμὲς τῆς θείας Λειτουργίας.

Ὁπότε, πρέπει νὰ τεθοῦν μερικοὶ κανόνες καλὴς χρήσεως τοῦ τηλεφώνου καὶ καλὴς συμπεριφορᾶς τοῦ χρήστη του. Κατ’ ἀρχὰς δὲν εἶναι ἀναγκαῖο νὰ τὸ ἔχουμε πάντα μαζί μας. Ἔπειτα, ἂν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τὸ ἔχουμε στὴν τσέπη μας, τότε πρέπει νὰ ρυθμισθῇ μὲ ἕναν διακριτικὸ ἦχο ποῦ δὲν προκαλεῖ. Ἀκόμη κατὰ τὶς ὁμιλίες, διαλέξεις, ἐκδηλώσεις, κυρίως στὶς ἀκολουθίες στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, θὰ πρέπει νὰ τὸ κλείνουμε γιὰ νὰ ἔχουμε ἠρεμία, ἡσυχία καὶ συγκέντρωση καὶ ἀπὸ σεβασμὸ στὸν χῶρο, ἢ ἂν εἶναι τελείως ἀπαραίτητο ἅς τὸ ρυθμίσουμε στὸ ἀθόρυβο. Νομίζω ὅτι τὶς περισσότερες φορὲς δὲν μᾶς εἶναι ἀναγκαῖο, ἀλλὰ τὸ «κουβαλᾶμε» μαζί μας ἀπὸ συνήθεια, ἀπὸ ἀμηχανία ἢ ἀπὸ κακῶς ἐννοούμενη ἀνάγκη ἐπικοινωνίας.

Νομίζω ὅτι ἡ χρήση τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου εἶναι θέμα παιδείας. Ἂν δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε χωρὶς αὐτό, ἐπειδὴ εἴμαστε ἐξαρτημένοι, τοὐλάχιστον ἅς εἶναι κλειστὸ κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς ἀκολουθίας στὸν Ἱερὸ Ναό, γιατί διαφορετικὰ εἶναι ἀσέβεια καὶ ἀπρέπεια στὸν Θεὸ καὶ ἔλλειψη σεβασμοῦ στὸν προσευχόμενο πλησίον μας.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2743