Γράφτηκε στις .

Σέ Ανατολή καί Δύση

Η Ρωμηοσύνη δέν είναι ένα διανοητικό ιδεολόγημα, ούτε απλώς μιά αναφορά στό παρελθόν, αλλά τό αυθεντικό καί αληθινό βίωμα, πού τό βιώνουν καί σήμερα πολλοί άνθρωποι, πού συντονίζονται σέ αυτήν τήν συγκεκριμένη στάση ζωής.

Αυτόν τόν τρόπο ζωής, πού διαφέρει ριζικά από τόν φράγκικο τρόπο ζωής τόν έζησαν όχι μόνον στά Μοναστήρια καί τούς τόπους ασκήσεως, αλλά καί στόν κοινωνικό χώρο. Φορείς καί εκφραστές αυτού τού τρόπου ζωής ήταν οι ομολογητές τής πίστεως, οι άγιοι Πατέρες πού έζησαν κοντά στόν λαό καί μάς άφησαν ως υποθήκες τά συγγράμματά τους, οι μάρτυρες πού έδωσαν τήν μαρτυρία καί υπέστησαν τό μαρτύριο γιά τήν δόξα τού Θεού, οι όσιοι ασκητές πού αγωνίστηκαν εναντίον τών παθών καί τών σατανικών δυνάμεων, οι νεομάρτυρες κατά τήν Τουρκοκρατία, πού συνετέλεσαν στήν διατήρηση τής αληθινής ζωής τής Ρωμηοσύνης, καί τό μαρτύριό τους ήταν πραγματική εθνική εορτή γιά τούς υποδουλωμένους Ρωμηούς. Στό έργο καί τήν διδασκαλία τού αγίου Κοσμά τού Αιτωλού καί στόν βίο καί τό μαρτύριο τού αγίου Γεωργίου τού εν Ιωαννίνοις μαρτυρήσαντος φαίνεται ακριβώς τί είναι Ρωμηοσύνη.

...

Πραγματικά Ρωμηοί είναι οι μεγάλοι άγιοι πού μετέχουν τής καθαρτικής, φωτιστικής καί θεοποιού ενεργείας τού Θεού καί μέσα από αυτήν τήν μέθεξη αγιάζουν όλον τόν τρόπο ζωής, προσωπικής καί κοινωνικής, δημιουργούν πολιτισμό καί αναπτύσσουν τίς τέχνες, προσλαμβάνουν καί τά νέα στοιχεία ζωής καί τά εντάσσουν μέσα στόν αυθεντικό τρόπο ζωής τής Ρωμηοσύνης.

Θέλουμε νά ζούμε στήν Ευρώπη ως Ρωμηοί γιά νά μήν χάσουμε τήν ανθρωπιά μας καί νά βοηθήσουμε όσους Ευρωπαίους αναζητούν τήν Ρωμηοσύνη, τής πρό τού Καρλομάγνου Ευρώπης.

Μέ αυτές τίς προϋποθέσεις καταλαβαίνουμε καλά ότι δέν ανήκουμε ούτε στήν Ανατολή ούτε στήν Δύση, αλλά ζούμε σέ Ανατολή καί Δύση, όντες Ρωμηοί στό φρόνημα καί τήν ζωή.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου: «Γέννημα καί θρέμμα Ρωμηοί»)

ΧΩΡΙΟ