Δηλώσεις γιά τήν Χρυσή Αὐγή

Τήν Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες πρίν τήν σύλληψη τῶν ἡγετῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ζητήθηκε ἀπό δημοσιογράφους διαφόρων Ἐφημερίδων τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο νά προβῆ σέ δηλώσεις γιά τό ζήτημα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνταποκρίθηκε καί ἔστειλε ξεχωριστή δήλωση σέ κάθε Ἐφημερίδα. Δημοσιεύουμε κατωτέρω τίς δηλώσεις του ὁλόκληρες μέ τήν σειρά πού ζητήθηκαν.

*

Στήν Ἐφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά ἀνοικτή πνευματική κοινωνία, δέν πολιτεύεται, καί τά μέλη της ψηφίζουν ἤ ἀνήκουν σέ ὅλα τά κόμματα. Δέν εἶναι εἶναι εὔκολο νά προσδιορισθῆ ποιοί ἀνήκουν σέ διάφορα κόμματα οὔτε θά πρέπει νά ἐπιχειρηθῆ κάτι τέτοιο.

Ἡ Χρυσή Αὐγή, κατά τήν ἄποψή μου, ἔλαβε ποσοστά ψήφων στίς πρόσφατες Βουλευτικές ἐκλογές λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς ἀντίδρασης τῶν πολιτῶν στό πολιτικό σύστημα πού δημιούργησε τήν οἰκονομική κρίση. Ἐπειδή ὅμως εἶχε ὡς ἔμβλημά της τόν ἐθνικισμό, γι' αὐτό, νομίζω, παρασύρθηκαν μερικοί Χριστιανοί, Κληρικοί καί λαϊκοί, πού ἀγαποῦν τήν Πατρίδα.

Προσωπικά ὡς ἄνθρωπος καί Κληρικός διακατέχομαι ἀπό δημοκρατικές ἀρχές καί δέν συμφωνῶ μέ φανατισμούς, ἐθνικισμούς καί παρακρατικές νοοτροπίες ἀπ' ὅπου καί ἄν προέρχωνται. Πολύ νωρίς σχημάτισα γνώμη γιά τήν Χρυσή Αὐγή, διότι διάβασα διάφορα κείμενα πού δημοσιεύθηκαν καί ἀναλύουν τήν χρήση τοῦ ὀνόματός της καί τήν ἰδεολογία της. Γι' αὐτό κατά καιρούς ἔκανα δηλώσεις καί ἔγραψα κείμενα κατά τοῦ φασισμοῦ, τοῦ ναζισμοῦ καί τοῦ ἐθνικισμοῦ.

Νομίζω ὅτι αὐτός ἦταν ὁ λόγος πού μέλη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς προσπάθησαν νά μέ θίξουν. Ἀπ' ὅ,τι γνωρίζω, εἶμαι ὁ μόνος Μητροπο­λίτης γιά τόν ὁποῖον Βουλευτής τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἔκανε ἐρώτηση στήν Βουλή ὑποστηρίζοντας ἕνα Μοναστήρι τῆς περιφε­ρείας μου πού εὐθύ­νεται γιά διάφορες παρανομίες καί διατυπώνοντας συκοφαντίες καί ἄδικες κατηγορίες σέ βάρος μου. Εὐτυχῶς τόν ἀντιμετώπισε ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Ἀρβανιτόπουλος. Ἐπίσης, προσφάτως Βουλευτές τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς παρευρέθηκαν σέ ἐκδήλωση στό πιό πάνω Μοναστήρι, ἄν καί ἡ συγκεκριμένη Μονή ἐμπλέκεται σέ σοβαρότατες ὑποθέσεις φοροδιαφυγῆς, καθώς καί σέ παράνομη ἐπιδό­τηση γιά τήν ὁποία ἡ Πολιτεία ἀποφάσισε τήν ἐπιστροφή. Φαίνεται ὅτι ὑπάρχει σχέση μεταξύ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί τῶν Μοναχῶν τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς, πράγμα πού δημι­ουργεῖ ἔντονο προβληματισμό.

Νομίζω ὅτι οἱ Χριστιανοί πρέπει νά λάβουν ἀρνητική θέση ἀπέναντι σέ κάθε ὀργάνωση μέ παραστρατιωτική νοοτροπία καί ἡ ὁποία φέρεται νά εὐθύνεται γιά ἐκβιασμούς καί ἐγκλήματα.

Θεωρῶ ὅτι ἡ δημοκρατική Πολιτεία διαθέτει μηχανισμούς γιά νά ἐπιβάλη τήν νομιμότητα, νά πατάξη τήν ἐγκληματικότητα καί νά διαφυλάξη τήν ἐλεύθερη ἔκφραση καί δράση τῶν πολιτῶν καί τήν ἀσφάλειά τους, καθώς ἐπίσης νά διαφυλάξη καί τό δημοκρατικό πολίτευμα τῆς χώρας.

Στήν Ἐφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Ἡ θεολογία καί ἡ πρακτική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν συμβιβάζεται μέ ὀργανώσεις πού λειτουργοῦν μέ φασιστική, ναζιστική καί ἐθνικιστική νοοτροπία καί φέρονται ὅτι εὐθύνονται σέ πράξεις βίας, ἐγκλήματος καί παραστρατιωτικῶν ἐνεργειῶν. Καί αὐτό τό δήλωσα ἐπανειλημμένως καί τό ἔγραψα σέ κείμενά μου.

Ἐπειδή ἀσχολοῦμαι μέ τήν ἐπικαιρότητα, διάβασα στό παρελθόν σοβαρά κείμενα πού ἦταν ἀποτέλεσμα ἔρευνας δημοσιογράφων γιά τό τί σημαίνει ὁ τίτλος Χρυσή Αὐγή καί ἀπό ποῦ προέρχεται καί ποιός εἶναι ὁ σκοπός της. Θεωρῶ ὅτι οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί πού ἀποδέχονται τήν Χρυσή Αὐγή εἶναι παραπληροφορημένοι καί παρασυρμένοι ἀπό ἐξωτερικά γεγονότα.

Ὡς Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἔχω ἐμπειρία στό θέμα αὐτό, γιατί Βουλευτής τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, προφανῶς γιά νά μέ προσβάλη, ὑπέβαλε ἐρώτηση στήν Βουλή μέ συκοφαντικό περιεχόμενο, ὑποστηρίζοντας μιά Ἱερά Μονή τῆς Μητροπόλεώς μου πού εὐθύνεται γιά παράνομες ἐνέργειες. Ἐπίσης, Βουλευτές τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς παρέστησαν σέ ἐκδήλωση τῆς ὡς ἄνω Μονῆς.

Εἶναι εὐνόητο ὅτι δέν μπορῶ νά ἀποδεχθῶ ἐνέργειες πού προσβάλλουν τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, ἀρνοῦνται βασικές ἀρχές τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί συνδέονται μέ τήν κατάλυση ἤ τήν ὑπονόμευση τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, ἔστω καί ἄν μερικοί πολιτικοί ἔχουν κάνει λάθη.

Στήν Ἐφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Ὁ Χριστιανισμός, ἰδιαιτέρως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τόν ναζισμό καί τήν νοοτροπία του, πού συνδέεται μέ βιαιότητες, ἐγκλήματα, δικτατορίες, ρατσισμό καί προσβολή τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀρχῶν. Ὅλα αὐτά ἐκδηλώθηκαν στήν Γερμανία πρίν τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί προξένησαν ὄλεθρο καί καταστροφή στήν ἀνθρωπότητα καί στήν χώρα μας.

Ἔχουν γραφῆ πολλά κείμενα γιά τό θέμα αὐτό. Πρίν ἕνα χρόνο μέ ἐντυπωσίασε μιά ἔρευνα πού ἔκανε δημοσιογράφος, στήν ὁποία γίνεται ἀναφορά στό βιβλίο τῶν Λουί Πάουελς καί Ζάκ Μπερζιέ μέ τίτλο «Ἡ αὐλή τῶν μάγων», ὅπου περιγράφεται ὁ μυστικισμός τοῦ ναζισμοῦ καί ἡ σχέση τοῦ Χίτλερ μέ τήν μυστικι­στική ὀργάνωση «Χρυσή Αὐγή». Ἐπίσης, γίνεται ἀναφορά στό ποίημα μέ τίτλο «Χρυσή Αὐγή», πού ὑπάρχει στήν ποιητική συλλογή τοῦ Πατεράκη μέ τίτλο «Τό ἀστραφτερό σκοτάδι τοῦ Ἑωσφόρου» καί στήν πραγματικότητα εἶναι ἕνας ὕμνος στόν σατανᾶ. Πῶς μποροῦν νά συμβιβαστοῦν ὅλα αὐτά μέ τήν ἀλήθεια τήν ὁποία διδάσκει ὁ Χριστός;

Πέρα ἀπό αὐτό, ὁ Χριστιανισμός δέν μπορεῖ νά σχετίζεται μέ ὀργανώσεις πού ἐνεργοῦν βίαια καί προβαίνουν σέ ἐκδηλώσεις ἀντιδημοκρατικές καί ὑπονομεύουν τό δημοκρατικό πολίτευμα τῆς χώρας. Θεωρῶ δέ ὅτι ἄν ὑπάρχουν Χριστιανοί πού ὑποστηρίζουν τέτοια συστήματα ἤ τό κάνουν ἀπό ἄγνοια, ἡ ὁποία μετά ἀπό τόσες ἀποκαλύψεις δέν δικαιολογεῖται, ἤ τό κάνουν κατά παράβαση τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου.–

  • Προβολές: 2499

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance