Ὡς μέλη τοῦ Σώματος

Ἡ θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἔγινε γιά νά θεωθῆ ἡ ἀνθρώπινη φύση καί νά προσφερθῆ ὁ Χριστός στόν ἄνθρωπο, ὥστε αὐτός νά κοινωνήση τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματός Του.

Αὐτός εἶναι καί ὁ ἀπώτερος σκοπός τῶν Μυστηρίων. Ὅλα τά Μυστήρια ἀποβλέπουν στήν μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶπε: «ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς» (Ἰω. στ΄, 53). Βαπτιζόμαστε καί χριόμαστε ὥστε, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, νά κοινωνήσουμε.

...

Ἡ θεία Κοινωνία, ὅμως, τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ δέν γίνεται ἀπροϋποθέτως, δηλαδή πρέπει νά ὑπάρχουν σαφεῖς προϋποθέσεις, ὥστε ἡ θεία Κοινωνία νά ἐνεργήση πρός ζωήν καί ὄχι πρός θάνατον.

...

Κοινωνεῖ κανείς τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἀνήκη στήν Ἐκκλησία πού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή κοινωνεῖ ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά πρέπει ὁ Χριστιανός νά ἔχη σαφῆ αἴσθηση ὅτι εἶναι μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

...

Τελικά, ὅλη ἡ ὀρθόδοξη λειτουργική παράδοση καί ὅλα τά ἄλλα Μυστήρια καί οἱ τελετές ἀφοροῦν τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποβλέπουν στήν μέθεξη τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὥστε ὁ Χριστός νά γίνη κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Δέν ὑπάρχουν ἄλλοι σκοποί, δέν ὑπάρχουν ἰδιωτικά Μυστήρια, δέν μποροῦν νά ξεχωρισθοῦν ὅλες οἱ ἐκκλησιαστικές τελετές ἀπό τήν μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Καί ὅλα αὐτά δέν μποροῦν νά εἶναι ἀνεξάρτητα ἀπό τό πραγματικό μυστήριο, πού εἶναι ἡ κάθαρση, ὁ φωτισμός καί ἡ θέωση. Ὑπάρχει σαφής ἑνότητα μεταξύ δόγματος, προσευχῆς, Μυστηρίων, ἀσκήσεως καί θείας Εὐχαριστίας. Ὅλοι αὐτοί εἶναι οἱ ἄξονες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Ἐμπειρική Δογματική, τόμος Β'

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1326

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance