Γεγονότα καὶ Σχόλια: Κρίση καί προοράσεις - Προορατικοί κατ’ ἰδίαν λόγοι

Κρίση καί προοράσεις

Οἱ ὀρθόδοξα βαπτισμένοι πόσο Ὀρθόδοξοι εἴμαστε ἐν ἔργῳ καί λόγῳ; Στό ἐρώτημα αὐτό ἀπάντηση μπορεῖ νά δώσῃ μερικῶς ἡ συνείδηση τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς καί πλήρως μόνον ὁ Θεός· ἴσως πρό τοῦ μελλοντικοῦ δικαστηρίου ἀπάντηση μποροῦν νά δώσουν (στό μέτρο τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ) καί οἱ ἅγιοι πού ἔλαβαν τό διορατικό χάρισμα καί «ἀψεύστως γινώσκουν τά καλά καί τά ἐναντία».

Ἡ ἀναφορά στούς διορατικούς ἁγίους φέρνει στό νοῦ μας τό συγγενικό χάρισμα τῆς προοράσεως, τό ὁποῖο τιμᾶται πολύ ἀπό μεγάλη μερίδα τοῦ θρησκευόμενου κόσμου, ἰδιαίτερα σέ καιρούς κρίσης, ὅπως εἶναι ὁ καιρός μας. Ἕνα στοιχεῖο μάλιστα, πού δείχνει τό μέγεθος τῆς κρίσης πού διερχόμαστε, εἶναι ἡ μεγάλη διάδοση τῶν προφητειῶν, πού ἀποδίδονται σέ σύγχρονους ἤ καί παλαιοτέρους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας.

Θεωροῦμε χρήσιμο μέσα στήν πληθώρα τῆς προφητολογίας νά διατυπώσουμε τηλεγραφικά ὁρισμένες βασικές ἀλήθειες γιά τά χαρίσματα τῆς διοράσεως καί προοράσεως, πού δίνονται ἀπό τόν Θεό «πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ»(Ἐφ. 4,12).

Σέ αὐτόν πού ἔδωσε ὁ Θεός τό προορατικό χάρισμα ἀποκαλύπτονται γεγονότα τοῦ μέλλοντος, γιά πράγματα ἀνθρώπινα, «μέ ἄμεση ἐνάργεια καί καθαρότητα». Ἐνῶ στόν διορατικό, ὄχι σ’ αὐτόν πού ἔχει μιά ὀξυδέρκεια καί μιά φυσική διαίσθηση, ἀλλά σ’ αὐτόν πού ἔχει τήν διορατικότητα ὡς δωρεά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτονται μυστήρια τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τό πῶς ἐνεργεῖ ὁ Θεός στόν κόσμο, στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί στίς Ἅγιες Γραφές, ἀλλά καί ποιές εἶναι οἱ καταστάσεις τῶν ἀνθρώπων πού τόν πλησιάζουν, οἱ λογισμοί τους καί οἱ προελεύσεις τους.(βλέπε σχετικά: Μητρ. Ναυπάκτου, Ὁ Βλέπων, σ.205-222)

Εἶναι σημαντικό νά ἔχουμε στό νοῦ μας ὅτι «ἡ διόραση ἐκτός τῶν ἄλλων δίνεται ὡς δῶρο καί χάρισμα ἀπό τόν Θεό, γιά νά βλέπῃ ὁ ἄνθρωπος τά κεκρυμμένα μηχανήματα τοῦ ἐχθροῦ καί στήν συνέχεια νά ἐκκόψῃ τίς ἀφορμές. [...] Σημεῖα τῆς διοράσεως εἶναι νά γνωρίζῃ ὁ ἄνθρωπος τά δικά του πταίσματα προτοῦ φθάσουν στήν πράξη· νά γνωρίζῃ τούς λογισμούς, τίς ἐσωτερικές κινήσεις τῆς ψυχῆς, ἐπίσης νά γνωρίζῃ “τά κατά κλοπήν γινόμενα ὑπό τῶν δαιμόνων”»(ὅ.π. σ.216).

Δυστυχῶς, ὅμως, γιά πολλούς σημαντικότερες ἀπό τίς παραπάνω σωτήριες γνώσεις εἶναι τό πῶς θά ἐξελιχθοῦν τά οἰκονομικά καί ἐθνικά μας πράγματα. Γι’ αὐτά ἐπιθυμοῦν προφητικές πληροφορίες.

Προορατικοί κατ’ ἰδίαν λόγοι

Οἱ ἅγιοι πού ἀπέκτησαν «νοῦν Χριστοῦ», μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ Θεός εὐδοκῆ, βλέπουν ἀπό τήν περιωπή τῆς παντεποπτικῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δέν περιορίζεται ἀπό τίς χωροχρονικές διαστάσεις, ὅλα τά ἀνθρώπινα πράγματα, τά ὁποῖα ἐξελίσσονται μέσα στόν χῶρο καί τόν χρόνο. Αὐτή ἡ δωρεά τούς δίνεται γιά νά καθοδηγήσουν καί νά παρηγορήσουν τόν λαό. Νά προκαλέσουν μετάνοια, ἐγρήγορση, ἐλπίδα. Στίς μέρες μας μάλιστα λέγονται κυρίως κατ’ ἰδίαν, γιά στήριξη συγκεκριμένων ἀνθρώπων, γιά ἀπεμπλοκή τους, πιθανῶς, ἀπό λαβύρινθους καταθλιπτικῶν σκέψεων, ὥστε νά βοηθηθοῦν νά δοῦν τά οὐσιώδη.

Προφανῶς οἱ κατ’ ἰδίαν λόγοι τῶν Ἁγίων δέν εἶναι φρόνιμο νά δοθοῦν ὡς ἀνάγνωσμα στούς πολλούς, ἐφόσον ἐκεῖνοι γραπτῶς δέν μᾶς τούς παρέδωσαν.

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1879

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance