Γνωστοποίηση Κληροδοτήματος Δημητρίου Ασημακοπούλου

Γνωστοποιείται στους μαθητές των Λυκείων της πόλης Ναυπάκτου, ότι ο αείμνηστος Δωρητής Δημήτριος Χρ. Ασημακόπουλος, Χημικός, με ιδιόχειρη διαθήκη του κληροδότησε στο Κληροδότημα δύο ακίνητα που ευρίσκονται στην πόλη των Αθηνών.

Εντολή του Διαθέτου ήταν με τα έσοδα από τα ενοίκια των ακινήτων να δίδεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια μια υποτροφία σε άπορο μαθητή ή μαθήτρια απόφοιτο των Λυκείων της πόλης μας για την συνέχιση των σπουδών τους στα Τμήματα Μαθηματικό ή Φυσικό ή Χημικό των Πανεπιστημίων της Χώρας μας.

Ήδη μετά την τακτοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων του Κληροδοτήματος αρχίζει από το εφετεινό Σχολικό έτος 1997-1998 η χορήγηση της πρώτης υποτροφίας.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων δρχ. (7.200.000), ήτοι:

4 έτη, δηλαδή 48 μήνες · 150.000 μηνιαίως = 7.200.000 δρχ.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της υποτροφίας σύμφωνα με τους όρους του αειμνήστου Δημητρίου Χρ. Ασημακοπούλου είναι οι εξής:

Ο φοιτητής για να συνεχίση να λαμβάνη την υποτροφία στο επόμενο έτος σπουδών θα πρέπει να προσκομίζη στην Επιτροπή του Κληροδοτήματος αναλυτική κατάσταση προόδου, από την οποία να προκύπτη ότι διεξήλθε επιτυχώς όλα τα μαθήματα του προηγουμένου έτους.

Ο Πρόεδρος του Κληροδοτήματος

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ