Μιά φωνή ἀπό τό παρελθόν

Πολλές φορές στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔγιναν εἰσηγήσεις γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ.

Ἀναδιφώντας στό ἀρχεῖο μου αὐτές τίς ἡμέρες διάβασα τήν Εἰσήγηση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου πού ἔκανε στήν Ἱεραρχία τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009.

Στήν ἀρχή τῆς Εἰσηγήσεώς του ἔλεγε:

«Ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Ἱερώνυμος, ἔχει δημόσια δηλώσει ὅτι ἔχει ἕνα ὅραμα, τό ὁποῖο πιστεύω ὅτι συμμεριζόμεθα ὅλοι, τήν ἀνακούφιση τῆς κοινωνίας πού δοκιμάζεται. Ὁ λόγος τῆς Ἐκλησίας εἶναι μέν παρηγορητικός ἀλλά πρέπει νά ἀντιμετωπίζει τά μεγάλα κοινωνικά προβλήματα μέ ἔργα οὐσίας. Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν πρέπει νά ἀπαντήσει στά μεγάλα προβλήματα πού ταλανίζουν τήν ἑλληνική κοινωνία ὅπως τά ἀπροστάτευτα γηρατειά, τά αὐτιστικά καί νοητικῶς καθυστερημένα παιδιά, τά ναρκωτικά, τά ἄτομα πού βρίσκονται στό τελευταῖο στάδιο τοῦ καρκίνου κλπ. Πρέπει λοιπόν γιά νά μποροῦν νά ἐκτελεσθοῦν ὅλα αὐτά τά ἔργα ἀνακουφίσεως τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, νά ἐξευρεθοῦν οἱ ἀναγκαῖοι πόροι. Ἡ Πολιτεία, κάτω ἀπό τά τεράστια δημοσιονομικά της προβλήματα καί μή ἔχοντας νά διαθέσει πόρους γιά τήν ἐκτέλεση τέτοιων ἔργων, πρέπει νά δώσει τήν δυνατότητα στήν Ἐκκλησία νά προχωρήσει στήν ἐκτέλεση καί λειτουργία αὐτῶν τῶν κοινωφελῶν ἱδρυμάτων. Ἄλλωστε, ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀποδείξει μέ ἔργα (σχεδόν κάθε Μητρόπολις διαθέτει ἀπό τουλάχιστον ἕνα γηροκομεῖο, πνευματικά κέντρα καί παιδικούς σταθμούς) ὅτι μπορεῖ νά παράξει κοινωνικό ἔργο καί νά τό συντηρήσει.

Πρέπει λοιπόν ἄμεσα, νά "ἀπελευθερωθεῖ" ἡ ἀκίνητη περιουσία τῆς Ἐκκλησίας μέ δραστικά μέτρα ἀπό τήν Πολιτεία, ἀφήνοντας στήν ἄκρη τά μικροκομματικά συμφέροντα τῶν λίγων γιά τό ὄφελος τῶν πολλῶν. Ἀξιοποιώντας κατά τόν ὡς ἀνωτέρω τρόπο ἡ Ἐκκλησία τήν ἀκίνητη περιουσία της ἀπό τή μία πλευρά θά κατασκευάσει αὐτά τά μεγαλόπνοα καί ὠφέλιμα γιά ὅλους τούς πολίτες ἔργα καί θά ἐξασφαλίσει καί τούς ἀναγκαίους πόρους ἀπό τήν ἀξιοποίηση τῆς ἀστικῆς κυρίως περιουσίας της, γιά τή συνεχῆ καί ἀπρόσκοπτη λειτουργία καί ἐπέκτασή τους».

Στά συμπεράσματα ἔλεγε:

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς Διοικοῦσα Ἀρχή διαχειρίζεται ἕνα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ἀκινήτων καί μετοχῶν κυρίως τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.

Τό χαρτοφυλάκιο τῶν ἀκινήτων ἀντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ἀξιοποίησης πού ἔγκεινται στήν ἀντίδραση τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν καί κυρίως τῶν Ὀργανισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καί τήν ἀφασία τῆς Πολιτείας πού δέν θέλει νά ἐφαρμόσει τούς Νόμους.

Μεγάλο μερίδιο ὅμως εὐθύνης φέρει καί ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία πού ἔχει ἀφήσει τήν ἀκίνητη πεπιουσία της, πού σημειωτέον ἔχει ἀπομείνει στό 4% τῆς ἀρχικῆς, ἐγκαταλελειμμένη καί ἕρμαιο τῶν ὀρέξεων τοῦ κάθε "καλοθελητοῦ εἴτε ἐντός τῶν τειχῶν εἴτε ἐκτός". Σύντομα, ἄμεσα καί πρίν μᾶς προλάβει ἡ Πολιτεία, Ἅγιοι Ἀδελφοί,Ἐμεῖς, πού συγκροτοῦμε τῆς Ἱεραρχία τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, θά πρέπει νά πάρομε τίς ἀποφάσεις μας. Καί οἱ ἀποφάσεις πρέπει νά εἶναι ἄμεσα ἐφαρμοστέες.

Κοιτώντας τό χαρτοφυλάκιο ἀκινήτων στήν Βουλιαγμένη παραδείγματος χάριν, βλέπει κανείς πολλά οἰκόπεδα μέ μεγάλη ἀξία. Ὅμως ἀφήσαμε ἐμεῖς τά οἰκόπεδα αὐτά νά χαρακτηρισθοῦν ἀπό τόν Δήμαρχο ὡς χῶροι πρασίνου καί ἀθλοπαιδιῶν καί νά καθόμαστε νά τά κοιτᾶμε».

Καί στό τέλος ἔλεγε:

«Κάποτε θά πρέπει νά σταματήσει αὐτός ὁ ἐμπαιγμός καί ὁ διασυρμός τῆς Ἐκκλησίας πρός χάριν τοῦ φαίνεσθαι καί τῆς προβολῆς τῶν πολιτικῶν. Πρόσφατο παράδειγμα τά μητροπολιτικά αὐτοκίνητα! Αὔριο ἡ φορολόγηση! Μεθαύριο τά δάση! Ποῦ θά πάει αὐτή ἡ κατάστασις;

Γι’ αὐτό λέγω, Ἅγιοι Ἀδελφοί, γρηγορεῖτε! Πρίν μᾶς προλάβουν τά γεγονότα καί οἱ πολιτικές ἴντριγκες νά τούς προλάβουμε Ἐμεῖς. Νά καταστήσουμε τήν Ἐκκλησία μας πανίσχυρη οἰκονομικά καί ἀνεξάρτητη ἀπό τόν κρατικό κορβανά. Μόνον καί μόνον τότε, θά μᾶς σέβονται γιατί καί θά μᾶς φοβοῦνται».

Διάβασα ξανά ὅλη τήν εἰσήγηση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων Θεοκλήτου μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί συγκίνηση. Αἰωνία του ἡ μνήμη.

Ναυπάκτου Ἱεροθέος

  • Προβολές: 1029

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance