Συνέδριο του Συνδέσμου Κρητών Θεολόγων: Η εικόνα του σύγχρονου Κόσμου

Απόσπασμα από εισήγηση του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ιεροθέου

Η εισήγηση περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου “Εικονοφιλικό και Εικονοκλαστικό Πνεύμα”.

Η κατάσταση του κόσμου σήμερα εκφράζεται παραστατικά και αναλυτικά από τον Απόστολο Παύλο, όπως διασώζεται στην Β’ προς Τιμόθεο επιστολή του. Υπάρχουν δύο ρεύματα και δύο καταστάσεις ανθρώπων.

Στην πρώτη ανήκουν οι εκτός του Θεού ζώντες. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: “Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί· έσονται γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβείας, την δε δύναμιν αυτής ηρνημένοι. και τούτους αποτρέπου. εκ τούτων γαρ εισιν οι ενδύνοντες εις τας οικίας και αιχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα αμαρτίαις, αγόμενα επιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν δυνάμενα. όν τρόπον δε Ιαννής και Ιαμβρής αντέστησαν Μωϋσεί, ούτω και ούτοι ανθίστανται τη αληθεία, άνθρωποι κατεφθαρμένοι τον νούν, αδόκιμοι περί την πίστιν. αλλ’ ου προκόψουσιν επί πλείον· η γαρ άνοια αυτών έκδηλος έσται πάσιν, ως και η εκείνων εγένετο” (Β’ Τιμ. γ’ 1-9).

Στην δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται οι ενωμένοι με τον Χριστό, οι μαθηταί του Χριστού που αναζητούν την αλήθεια και ζουν εν Χριστώ, όπως εκφράζεται από τον ίδιο τον Απόστολο: “Σύ δε παρηκολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέσει, τη πίστει, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, τοις διωγμοίς, τοις παθήμασιν, οίά μοι εγένοντο εν Αντιοχεία, εν Ικονίω, εν Λύστροις. οίους διωγμούς υπήνεγκα! και εκ πάντων με ερρύσατο ο Κύριος. και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται” (Β’ Τιμ. γ’, 10-12).

Οι άνθρωποι της πρώτης κατηγορίας είναι “πονηροί ... και γόητες, πλανώντες και πλανώμενοι”, ενώ οι άνθρωποι της δεύτερης κατηγορίας είναι οι άρτιοι και ολοκληρωμένοι, κατά τον λόγο του Αποστόλου: “ίνα άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, προς πάν έργον αγαθόν εξηρτισμένος” (Β’ Τιμ. γ’, 13-17).

Θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα ανθρώπων οι οποίοι ζουν μέσα στο πνεύμα της αμιάντου εκκλησιαστικής παραδόσεως, καθώς επίσης και άλλοι οι οποίοι απογοητευμένοι από την τραγωδία του ηδονισμού και της οδύνης αναζητούν διέξοδο από την τραγική Κόλαση. Χωρίς να στεκόμαστε σε αρνητικές καταστάσεις και να ολοφυρόμαστε για την τραγικότητα του συγχρόνου κόσμου πρέπει να βλέπουμε αυτά τα θετικά σημεία και να δίδουμε τροφή σε αυτούς που πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη του Θεού, γιατί έτσι θα συντελέσουμε στην αναζωογόνηση της ορθοδόξου εκκλησιαστικής ζωής.

 

  • Προβολές: 2118

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance