Γεγονὸς καὶ Σχόλιο: «Ἡ ἀστυνομία τοῦ σαπουνιοῦ»

Γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ οἱ εἰδικοί τονίζουν ὅτι μιά ἀπό τίς πρῶτες καί σημαντικές προφυλάξεις εἶναι οἱ ἁπλοί κανόνες ὑγιεινῆς, ἡ καθαριότητα, τό πλύσιμο τῶν χεριῶν μέ σαπούνι καί ἄλλα ὑγρά πού σκοτώνουν τά μικρόβια καί τούς ἰούς.

Διάβασα ἕνα ἄρθρο τοῦ Ἰσραηλινοῦ συγγραφέα Γιουβάλ Νῶε Χαράρι, στό ὁποῖο θέτει μερικά ζητήματα πού σχετίζονται μέ τόν κορωνοϊό, μέ τίς ἀλλαγές πού γίνονται σέ ὅλες τίς χῶρες. Τό κύριο σημεῖο τοῦ ἄρθρου εἶναι ὅτι δύο εἶναι οἱ σημαντικές ἐπιλογές πού ἀντιμετωπίζουμε σήμερα σέ σχέση μέ τόν νέο κορωνοϊό. «Ἡ πρώτη ἔχει νά κάνει μέ τήν ὁλοκληρωτική παρακολούθηση ἤ τήν ἐνδυνάμωση τῶν πολιτῶν καί ἡ δεύτερη ἀφορᾶ στό ποιόν δρόμο θά ἀκολουθήσουμε ἀνάμεσα στήν ἐθνικιστική ἀπομόνωση καί τήν παγκόσμια ἀλληλεγγύη».

Στό ἄρθρο θίγονται πολλά σημεῖα ἀξιοπρόσεκτα, μεταξύ τῶν ὁποίων ὅτι σήμερα λαμβάνονται σοβαρές ἀποφάσεις μέσα σέ λίγες ὧρες, τίς ὁποῖες δέν θά ἔπαιρναν σέ κανονικές συνθῆκες.

Ἔπειτα, ἐκεῖνο πού μοῦ προξένησε ἐντύπωση εἶναι αὐτό πού λέγεται γιά τήν «ἀστυνομία τοῦ σαπουνιοῦ», ὅτι «ἕνας καλά ἐνημερωμένος καί μέ ἴδιον κίνητρο πληθυσμός εἶναι συνήθως πολύ ἰσχυρότερος καί ἀποτελεσματικός ἀπό ἕναν ἐπιτηρούμενο ἀπό τήν ἀστυνομία ἀδαῆ πληθυσμό». Καί ὡς τέτοιο παράδειγμα ἀναφέρει «τήν ἀστυνομία τοῦ σαπουνιοῦ».

«Πάρτε γιά παράδειγμα, τό πλύσιμο τῶν χεριῶν μέ σαπούνι - μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες προόδους πού σημειώθηκαν ποτέ στόν τομέα τῆς ἀνθρώπινης ὑγιεινῆς, μιά ἁπλή ἐνέργεια, πού σώζει ἑκατομμύρια ζωές ἐτησίως. Ἄν καί τό θεωροῦμε σήμερα δεδομένο, οἱ ἐπιστήμονες ἀνακάλυψαν τή σημασία τοῦ πλυσίματος τῶν χεριῶν μέ σαπούνι μόλις τόν 19ο αἰώνα. Πρίν ἀπό αὐτό, ἀκόμη καί οἱ γιατροί καί οἱ νοσηλευτές ἔκαναν τή μία μετά τήν ἄλλη χειρουργικές ἐπεμβάσεις χωρίς νά πλένουν τά χέρια τους. Δισεκατομμύρια ἄνθρωποι σήμερα πλένουν καθημερινά τά χέρια τους, ὄχι ἐπειδή φοβοῦνται τήν ἀστυνομία τοῦ σαπουνιοῦ, ἀλλά ἐπειδή ἀντιλαμβάνονται τά γεγονότα: πλένω τά χέρια μέ σαπούνι ἐπειδή ἔχω ἀκούσει γιά ἰούς καί βακτήρια, καταλαβαίνω ὅτι αὐτοί οἱ μικροσκοπικοί ὀργανισμοί προκαλοῦν ἀσθένειες καί ξέρω ὅτι τό σαπούνι μπορεῖ νά τούς ἀπομακρύνει».  Τό σαπούνι ἐκδιώκει καί σκοτώνει τά μικρόβια καί τούς ἰούς καί εἶναι τό πρῶτο ἀπαραίτητο ὅπλο στόν τομέα τῆς ἀνθρώπινης ὑγιεινῆς.

Σκέφθηκα ὅτι ἡ καθαριότητα παίζει σημαντικό ρόλο στήν ζωή μας, τόσο στό σῶμα ὅσο καί στήν ψυχή. Ὅπως ὑπάρχουν ἰοί καί μικρόβια πού σκοτώνουν τό σῶμα, πολύ περισσότερο ὑπάρχουν ἰοί καί μικρόβια πού σκοτώνουν τήν ψυχή. Καί στίς δύο περιπτώσεις χρειάζεται ἡ κάθαρση.

Στήν ὀρθόδοξη παράδοσή μας ὁμιλοῦμε συνεχῶς γιά κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπό τόν ἰό τῆς ἁμαρτίας. Αὐτόν τόν ἰό ἐνηνθρώπησε ὁ Χριστός νά σκοτώση. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ νίκησε τόν ἰό τοῦ ὄφεως. Καί μᾶς ἄφησε πολλά πνευματικά σαπούνια, πού εἶναι τά δάκρυα τῆς μετανοίας, οἱ καλοί θεραπευτικοί λογισμοί, ἡ προσευχή καί πολλά ἄλλα. Αὐτό δέν εἶναι ἡ «ἀστυνομία τοῦ σαπουνιοῦ», ἀλλά ἡ «θεραπεία τοῦ σαπουνιοῦ».

Ν.Ι.
Μάρτιος 2020

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 709

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance