Γεγονὸς καὶ Σχόλιο: Συνοδικό καί Ἱεραρχικό σύστημα

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λειτουργεῖ συνοδικῶς καί ἱεραρχικῶς. Αὐτό εἶναι τό πολίτευμά της. Συνεχῶς ὑποστηρίζω, γραπτῶς καί προφορικῶς, ὅτι ἡ συνοδικότητα δέν καταργεῖ τήν ἱεραρχικότητα, καί ἡ ἱεραρχικότητα δέν καταργεῖ τήν συνοδικότητα.

Ἔτσι εἶμαι ὑπέρμαχος τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος, ἀλλά ταυτόχρονα καί τοῦ ἱεραρχικοῦ πολιτεύματος. Ἔγραψα ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο, ὄχι μόνον γιά τό συνοδικό σύστημα ἀλλά καί γιά τό ἱεραρχικό.

Τί σημαίνει αὐτό στήν πράξη;

Ὁ Μητροπολίτης στήν Μητρόπολή του διοικεῖ συνοδικῶς καί ἱεραρχικῶς. Οἱ Ἱερεῖς ὅταν λειτουργοῦν μνημονεύουν τόν Μητροπολίτη τους, «ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν ...». Αὐτό δέν εἶναι μιά τυπική διαδικασία, ἀλλά οὐσιαστική. Οἱ Ἱερεῖς ἀναφέρονται τόν Μητροπολίτη τους, γραπτῶς ἤ προφορικῶς, καί ἐκεῖνος ἐξετάζει τά θέματα ὄχι κατά τό δοκοῦν, κατά τίς ἐπιθυμίες του, ἀλλά κατά τούς ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας πού θεσπίσθηκαν ἀπό τίς Τοπικές καί Οἰκουμενικές Συνόδους.

Ἐπίσης, ὁ Ἱερεύς, ὅταν ἔχη κάποιες σκέψεις γιά τήν βελτίωση τῶν πραγμάτων, πρέπει νά τίς καταθέτη στόν Μητροπολίτη του, διαφορετικά εἶναι παράβαση αὐτῆς τῆς ἐκκλησιολογικῆς ἀρχῆς, δηλαδή καταργεῖται στήν πράξη ἡ συνοδικότητα καί ἡ ἱεραρχικότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτό ὅμως δέν λειτουργεῖ μόνον πρός τά κάτω, ἀλλά καί πρός τά ἄνω. Δηλαδή, ὁ Μητροπολίτης ὅταν λειτουργῆ, μνημονεύει: «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου...». Ἐάν ὑπάγεται στούς Μητροπολίτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἑλλάδα, στίς λεγόμενες «Νέες Χῶρες», μνημονεύει πρῶτα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί ἔπειτα τήν Ἱερά Σύνοδο.

Καί αὐτό δέν εἶναι μιά τυπική διαδικασία, γιατί διαφορετικά θά εἶναι τυπολατρεία. Στήν πράξη σημαίνει ὅτι ὁ Μητροπολίτης, ὅπως διδάσκει τούς Ἱερεῖς του νά λειτουργοῦν συνοδικά καί ἱεραρχικά, ἔτσι καί ὁ ἴδιος πρέπει νά λειτουργῆ συνοδικά καί ἱεραρχικά. Ἑπομένως, ἄν ἔχη κάποιες σκέψεις θετικές ἤ ἀρνητικές, ἄν διαφωνῆ μέ κάποιες ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, θά πρέπει νά τίς καταθέτη ὑπεύθυνα, τεκμηριωμένα καί σοβαρά στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, ὥστε ὅταν αὐτή συνεδριάζη, νά τίς ἔχη ὑπ' ὄψη της καί νά ἀποφασίζη ὑπεύθυνα.

Χρειάζεται ὅλοι μας νά διακρινόμαστε ἀπό ὀρθή ἐκκλησιολογία, δηλαδή νά σεβόμαστε ὅλοι τόσο τόν συνοδικό θεσμό, ὅσο καί τόν ἱεραρχικό θεσμό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιατί ἱεραρχικότητα χωρίς συνοδικότητα εἶναι Ρωμαιοκαθολικισμός – Παπισμός καί συνοδικότητα χωρίς ἱεραρχικότητα εἶναι Προτεσταντισμός.

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 50

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance