Ὁ ἄρτος πού ἔτρεφε τήν Παναγία.

Τί ἦταν αὐτός ὁ ἄρτος ἀπό τόν ὁποῖον τρεφόταν ἡ Παναγία; Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀναφερόμενος σέ αὐτόν τόν εὐλογημένο ἄρτο πού ἔτρεφε τήν Παναγία λέγει ὅτι ὁ Θεός ἔστελνε «τροφήν ἄνωθεν ἀπόρρητον ἐκεῖ τῇ Παρθένῳ δι' ἀγγέλου». Ὅμως δέν ἦταν ἕνας συνηθισμένος ἄρτος τόν ὁποῖον ὁ ἄγγελος ἔπαιρνε ἀπό κάποιο σπίτι καί τόν μετέφερε στήν Παναγία, ἀλλά στήν πραγματικότητα ἦταν ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, διά τῆς ὁποίας, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, «τήν τε φύσιν κρειττόνως ἀνερρώννυτο (ἐδυνάμωνε) καί κατά σῶμα τῶν ἀσωμάτων καθαρωτέρα καί ὑπερτέρα καί συνετηρεῖτο καί ἐτελεῖτο».

Εἶναι προφανές ὅτι δέν ἦταν μιά κτιστή τροφή, ἕνας ὑλικός ἄρτος, ἀλλά μιά ἄλλη διαφορετική, ξένη τροφή, δηλαδή ἦταν ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία ἐνδυνάμωνε τό σῶμα τῆς Παναγίας γιά νά ἔχη νοερά προσευχή καί θεωρία Θεοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Παναγία γιά δώδεκα χρόνια ἦταν μέσα στό Φῶς τοῦ Θεοῦ καί εἶχε κοινωνία μαζί Του, εἶχε φθάσει στήν θέωση. Στήν πραγματικότητα ζοῦσε, ὅπως ζοῦσαν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα στόν Παράδεισο πρίν τήν πτώση, γι' αὐτό καί ὅταν τήν ἐπισκέφθηκε ὁ ἄγγελος κατά τόν Εὐαγγελισμό γιά νά τῆς ἀναγγείλη ὅτι θά γίνη Μητέρα τοῦ Χριστοῦ τήν ἀπεκάλεσε Κεχαριτωμένη.

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στόν Ναό καί ἡ διατροφή της ἀπό τήν οὐράνια τροφή πού τῆς ἔφερνε ὁ ἄγγελος μᾶς ὑποδεικνύει ὅτι πρέπει νά στραφοῦμε περισσότερο σέ αὐτήν τήν οὐράνια τροφή, τόν πνευματικό οὐράνιο Ἄρτο, διότι ἔτσι θά χορτάσουμε ἀπό τήν πνευματική πείνα.

Ναυπάκτου Ἱεροθέου: Ἐνιαύσιον 2012

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 482

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance