Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ὀλολυγμοί προοδευτικῆς συνείδησης - Δημοκρατία πάντα ἀνολοκλήρωτη

Ὀλολυγμοί προοδευτικῆς συνείδησης

Κάθε τι πού δίνει ὑψηλό νόημα στήν ζωή μας ἤ πού τήν βοηθᾶ νά πλουτίζεται μέ προωθητική μνήμη, μέ ἔμπνευση γιά δημιουργική δράση, ἡ ὁποία τροφοδοτεῖται ἀπό φωτεινές, ἀλλά καί σκοτεινές φάσεις τῆς ἱστορίας μας, δέχεται συνήθως πολλούς ἀποπροσανατολιστικούς πειρασμούς. Δέχεται ἐπιθέσεις πού ἐπιδιώκουν νά ξεχασθῆ τό ὑψηλό νόημα ἤ τουλάχιστον νά συσκιασθῆ ἤ ἀκόμη καί νά διαστρεβλωθῆ.

Εἶναι πειρασμοί πού θέλουν νά ἀποστερήσουν τήν ζωή μας ἀπό τήν πείρα τοῦ παρελθόντος καί ἀπό τήν ὄρεξη γιά δημιουργία. Προσπαθοῦν νά μᾶς προσαρμόσουν σέ πλαίσια ζωῆς, μέσα στά ὁποῖα δέν «εὐδοκιμεῖ» ἡ ζωή μας. Αὐτά τά πλαίσια, ἀποστειρωμένα ἀπό κάθε στοιχεῖο ζωντανῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, ὅταν δέν μᾶς σκοτώνουν πνευματικά, μᾶς καθιστοῦν διαρκῶς ἀπροσάρμοστους.

Αὐτοί οἱ πειρασμοί εἶναι συνήθως θορυβώδεις, ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι ἀνίσχυροι, χωρίς λογικά ἐρείσματα, χωρίς ἁπτά ὑποστηρικτικά δεδομένα. Συμμαχοῦν μόνο μέ ἐπιπόλαια συναισθήματα, μέ τά ὁποῖα περιβάλλονται ἰδέες, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν καμμιά δυνατότητα ἐφαρμογῆς στήν ρέουσα πραγματικότητα τοῦ παρόντος αἰῶνος.

Αὐτές οἱ γενικές διατυπώσεις μας προκλήθηκαν ἀπό ἕνα συγκεκριμένο γεγονός, πού ἀποκάλυψε τά συμπλέγματα πού δημιουργοῦν κάποιες κοινωνικοπολιτικές ἰδεοληψίες, ὅταν οἱ αἰχμάλωτοι σ’ αὐτές βρίσκονται ἀπέναντι στήν ἐθνική μας Ἱστορία καί τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας Παράδοση.

Τό γεγονός πού ἐνόχλησε ὁρισμένους καί μέ τήν σειρά τους παρενόχλησαν πειρασμικά ὅλους τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες πολίτες τοῦ Κράτους, κυρίως ὅσους ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία, ἦταν ἡ προβολὴ τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας στὸ κτίριο τῆς Βουλῆς, καθώς καί σκηνῶν ἀπό τήν Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἀντί ἄλλου σχολιασμοῦ τῶν ἀντιδράσεων πού προκλήθηκαν παραθέτω τό πῶς τίς εἶδε ὁ Τ. Θεοδωρόπουλος σέ ἄρθρο του στήν Καθημερινή (24.11.2020): «Ἄν θυμᾶμαι καλά, πού θυμᾶμαι καλά, πρόπερσι, τὴν ἡμέρα τοῦ Athens Gay Pride, ἡ πρόσοψη τῆς Βουλῆς εἶχε καλυφθεῖ ἀπὸ τὰ χρώματα τοῦ Οὐράνιου Τόξου. Εἶναι ἡ σημαία ὅσων προασπίζονται τὰ δικαιώματα τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ἄν θυμᾶμαι καλά, πού θυμᾶμαι καλά, τότε κανεὶς δὲν εἶχε βρεῖ τὴν προβολὴ κακόγουστη ἤ ἄτοπη. [...] Τό Σάββατο 21 Νοεμβρίου ἡ Βουλὴ ἐπιχείρησε νὰ συμμετάσχη στὸν ἑορτασμὸ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς χώρας καὶ τῆς προστάτιδὸς τους Παναγίας. Καὶ τὸ Διαδίκτυο πλημμύρισε ἀπὸ τοὺς ὀλολυγμοὺς τῆς προοδευτικῆς συνείδησης».

Δημοκρατία πάντα ἀνολοκλήρωτη

Οἱ «ὀλολυγμοί τῆς προοδευτικῆς συνείδησης» ὁδήγησαν κάποιους νά μιλήσουν «γιὰ τὴν ἀνάγκη οὐδετερόθρησκου κράτους» καὶ νά ξαναπροβάλουν τό ἀνέρειστο αἴτημα γιὰ τὸν χωρισμὸ Κράτους-Ἐκκλησίας. Προχώρησαν ὅμως καί παρά πέρα. Ἰσχυρίστηκαν ὅτι γιά νά ὁλοκληρωθῆ ἡ δημοκρατία στήν Ἑλλάδα χρειάζεται ἐπιπλέον καὶ ἀποεθνικοποίηση τῆς Πολιτείας!

Δέν θά σχολιάσουμε αὐτές τίς ἀπόψεις μέσα στό πλαίσιο τῆς πολιτικῆς. Θά ἐπισημάνουμε μόνο πώς ἡ ἀντίληψή τους ὅτι ἡ δημοκρατία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἀνολοκλήρωτη, ὑποδηλώνει τήν βεβαιότητά τους ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρξη, στόν παρόντα αἰώνα, δημοκρατία ὁλοκληρωμένη. Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ δημοκρατία θά εἶναι πάντα καί παντοῦ ἀνολοκλήρωτη, διότι δέν ὑπάρχει καμμιά καταγεγραμμένη προφητεία πού νά ἀναφέρη τήν ἀλλαγή ὅλων τῶν ἰδιοτελῶν ἀνθρώπων σέ ἐλεύθερους ἀνιδιοτελεῖς πολίτες.

Ἡ ἐγγενής στούς θνητούς ἰδιοτέλεια καί ἀνελευθερία θά ἀφήνη πάντα τήν δημοκρατία ἀνολοκλήρωτη.

Πρόγευση τῆς προσδοκώμενης ἀληθηνῆς ἐλευθερίας, δυστυχῶς γιά τούς ἀντιφρονοῦντες, εἶναι δυνατόν κανείς νά ἀπολαύση μόνο μέσα στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

π.Θ.Α.Β

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 779

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance