Τί εἶναι ἡ ζωή

Τό θέμα περί τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἔχει ψυχή καί σῶμα, ἀπησχόλησε πολύ τήν θεολογία καί τήν ἐπιστήμη. Τά ἐρωτήματα πού τέθηκαν εἶναι: Τί εἶναι ζωή, ποιά εἶναι ἡ σχέση μεταξύ τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς, ποιά εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ τῆς ζωῆς στόν ἄνθρωπο καί στά ἄλογα ζῶα, ὅπως καί ποιά εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ τῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν καί τῆς ἄψυχης ὕλης.[...]

Μέ τήν ἀνακάλυψη τοῦ DNA καί τῶν γονιδίων ἄρχισε ἡ ἐποχή τῆς «δικτατορίας» τῶν γονιδίων καί εἶχε ἀρχικά θεωρηθεῖ ὅτι ἐκεῖ βρίσκεται ὅλο τό μυστήριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ἀργότερα ἔγινε φανερόν ὅτι τά γονίδια ὑπόκεινται καί αὐτά σέ σημαντική ἐπίδραση ἀπό τό περιβάλλον καί περάσαμε στήν ἐποχή τῆς ἐπιγενετικῆς καί ἄρχισαν νά ἀνακαλύπτωνται οἱ βιολογικοί μηχανισμοί αὐτῆς τῆς ἐπίδρασης, ὅμως τό τί εἶναι ἡ ζωή παρέμεινε ἀναπάντητο.[...]

Παρά ταῦτα, τό ἐρώτημα παραμένει γιά τό τί ἡ ἐπιστήμη θεωρεῖ ὡς ζωή. Δέν μπο­ρεῖ κα­νείς νά δώ­ση ἕ­ναν ἀ­κρι­βῆ ὁ­ρι­σμό γιά τήν ζω­ή, γι’ αὐ­τό καί κά­νουν λό­γο γιά τήν ζω­τι­κή ἐ­νέρ­γεια.

Ὅ­πως εἶ­ναι δύ­σκο­λο νά ἀ­πα­ντη­θῆ τό ἐ­ρώ­τη­μα τί εἶ­ναι ἡ ζω­ή, ἔ­τσι εἶ­ναι δύ­σκο­λη ἡ ἀ­πά­ντη­ση στό ἐ­ρώ­τη­μα τί εἶ­ναι ὁ θά­να­τος, ἤ κα­λύ­τε­ρα τί εἶ­ναι τό φαι­νό­με­νο τῆς γή­ραν­σης. Μά­λι­στα, ἔ­χουν δια­τυ­πω­θῆ πε­ρί­που 300 θε­ω­ρί­ες γιά τό φαι­νό­με­νο τῆς γή­ραν­σης τῶν ὀρ­γα­νι­σμῶν καί ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ αὐ­τό τό γε­γο­νός νά εἶ­ναι αἴ­νιγ­μα γιά τούς Ἐ­πι­στή­μο­νες. [...]

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία διδάσκει ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς, Αὐτός ἔδωσε τήν ζωή σέ ὅλα τά ὄντα καί μέσα σέ ὅλη τήν κτίση ὑπάρχουν οἱ μικροί «λόγοι», δηλαδή ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, πού δίνει τήν ζωή σέ ὅλη τήν κτίση.

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁμιλία κατά τήν ἀνακήρυξη σέ ἐπίτιμο Διδάκτορα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 236

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance