Οἰκονομικὸς Ἀπολογισμὸς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 1998

Μητροπολιτικού Γραφείου - Μεγάρου

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπέρ Μητρ. Γραφείου 7% 1.501.138
 2. Υπέρ Μητρ. Μεγάρου 2% 428.902
 3. Υπέρ Υπηρ. Κινήσεως - Αυτοκινήτου 689.500
 4. Από Απ. Διακονία (ποσ. τριμην) 257.341

Σύνολο εσόδων    2.876.881

ΕΞΟΔΑ    

 1. Γραφική ύλη - χαρτικά 105.420
 2. Καύσιμα Γραφείων 289.982
 3. Συντήρηση αυτοκινήτων 668.945
 4. Καύσιμα αυτοκινήτων 787.715
 5. Ταχυδρομικά κλπ. 98.950
 6. Λειτουργικά έξοδα Γραφ. 2.028.661

Σύνολο εξόδων    3.979.670
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα 2.876.881

Έξοδα 3.979.673

Υπόλοιπο παθητικό    -1.102.792 το οποίο καλύπτεται από δωρεές

Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 1997 1.730.001
 2. Εισφορές Ι. Ναών 1.405.000
 3. Δωρεές 3.213.875
 4. Τόκοι 151.207

Σύνολο εσόδων    6.500.083    

ΕΞΟΔΑ    

 1.  Βοηθήματα σε πτωχούς 4.671.400 .

Σύνολο εξόδων    4.671.400    
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα: 6.500.083

Έξοδα: 4.671.400

Υπόλοιπο    1.828.683    

Έρανος Αγάπης

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 1997 4.605.033
 2. Έρανοι - Δίσκοι 4.316.500
 3. Τόκοι 395.623

Σύνολο εσόδων    9.317.156

ΕΞΟΔΑ    

 1. Βοηθήματα σε απόρους 4.605.719
 2. Για τους Συνδέσμους Αγάπης 499.000

Σύνολο εξόδων    5.104.719
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα: 9.317.156

Έξοδα: 5.104.719

Υπόλοιπο   4.212.437    

Ταμείο Ευποιΐας Μητροπολίτου

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 1997 1.629.386
 2. Από Μισθούς Μητροπολίτου 647.330
 3. Δωρεές φίλων Μητροπολίτου 2.350.000
 4. Τόκοι 153.507

Σύνολο εσόδων    4.780.223

ΕΞΟΔΑ

 1. Βοηθ. σε φοιτητές, μαθητές κλπ. 1.891.450
 2. Δωρεά σε Ερευν. Πολ. Κέντρο 1.000.000
 3. Δωρεά σε Πνευμ. Κέντρο 500.000
 4. Εξοδα φιλοξενίας 121.150

Σύνολο εξόδων    3.512.600
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα: 4.780.223

Έξοδα: 3.512.600

Υπόλοιπο    1.267.623    

Κατασκηνώσεις

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 1997 3.543.707
 2. Εισφορές - Τροφεία 1.005.000
 3. Δωρεές 1.396.860
 4. Επιχορηγήσεις - Κρατ. Λαχεία 5.000.000
 5. Τόκοι 320.668

Σύνολο εσόδων    11.266.235

ΕΞΟΔΑ    

 1. Εργασίες - Αγορές 3.452.741
 2. Λειτουργικά Έξοδα 1.607.564

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα: 11.266.235

Έξοδα: 5.060.305

Υπόλοιπο    6.205.930    

Ερευνητικό - Μορφωτικό & Πολιτιστικό Κέντρο

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 1997 3.495.656
 2. Δωρεές 8.983.016
 3. Τόκοι 150.002
 4. Δάνειο 15.000.000
 5. Από το Ταμείο Ευποιΐας 1.000.000

Σύνολο εσόδων    28.628.674    

ΕΞΟΔΑ    

 1. Εργασίες - Αγορές 21.225.182
 2. Λειτ. Έξοδα-ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ. 263.107

Σύνολο εξόδων    21.488.289    
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα: 28.628.674

Έξοδα: 21.488.289

Υπόλοιπο    7.140.385

Πνευματικό Κέντρο

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπόλοιπο παρ. χρήσεως 1997 41.399
 2. Εισφορές Ι. Ναών 1.287.354
 3. Δωρεές- Ταμ. Ευποιΐας 500.000

Σύνολο εσόδων    1.828.753

ΕΞΟΔΑ    

 1. Εργασίες - Αγορές 154.002
 2. Εκδηλώσεις 99.812
 3. ΔΕΗ-ΟΤΕ-Ύδρευση 504.225
 4. Καθαριότητα κλπ. 170.000

Σύνολο εξόδων    928.039
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα: 1.828.753

Έξοδα: 928.039

Υπόλοιπο    900.714

Πλημμυροπαθείς

ΕΣΟΔΑ    

 1. Δωρεές - Προσφορές 1.630.000
 2. Από δίσκους Ι. Ναών 1.640.540

Σύνολο εσόδων    3.270.540    

ΕΞΟΔΑ    

 1. Βοηθήματα σε πλημμυροπαθείς 2.850.000

Σύνολο εξόδων    2.850.000    
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα: 3.270.540

Έξοδα: 2.850.000

Υπόλοιπο    420.540

 • Προβολές: 2205