Γράφτηκε στις .

Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ βιβλίο “Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας”

Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ βιβλίο “Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας”Μετά την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Σεβ. Μητροπολίτου μας που φέρει τον τίτλο “Κόσμημα της Εκκλησίας” και αποτελεί τεκμηριωμένη βιογραφία του αειμνήστου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κυρού Καλλινίκου, ο Σεβασμιώτατος δέχεται δεκάδες επιστολές αναγνωστών, οι οποίοι εκφράζονται πολύ θετικά για το πρόσωπο του αειμνήστου, επιβεβαιώνουν τα γραφέντα, καταθέτουν την μαρτυρία τους, ευχαριστούν τον συγγραφέα, προσθέτουν επί πλέον περιστατικά του βίου του και αναμνήσεις δικές τους.

Δημοσιεύουμε σ’ αυτό το τεύχος τρεις από τις επιστολές που έλαβε ο Σεβασμιώτατος. Πρόκειται για τις επιστολές που απέστειλαν
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλος,
ο Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Αμβρόσιος και
ο Πανοσ. Καθηγούμενος της Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους π. Γεώργιος Καψάνης.

Εν Αθήναις τη 16η Φεβρουαρίου 1999

Προς

τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε Άγιε αδελφέ,

Ασμένως εδέχθην την ευγενή προσφοράν του βιβλίου σας: “Κόσμημα της Εκκλησίας”, το οποίον αφιερούται εις τον αείμνηστον Γέροντάς σας Μητροπολίτην Εδέσσης κυρόν Καλλίνικον.

Εγνώριζα τον σεβαστόν Γέροντα, τον οποίον βαθύτατα εκτιμούσα και εσεβόμην ως μίαν αγιασμένην πνευματικήν φυσιογνωμίαν. Όποιος μάλιστα είχε την ευλογίαν να τον συναντήσει, πολύ δε περισσότερον εκ του σύνεγγυς να τον γνωρίσει, διεπίστωνε ότι πρόκειται περί μιας σπουδαίας και χαρισματικής προσωπικότητος, της οποίας τα κατ’ εξοχήν διακριτικά στοιχεία ήσαν το ανυπόκριτον ύφος, η ανεξικακία και η πραότης σε συνδυασμό με το ανεπίληπτον του βίου του.

Σάς συγχαίρω δια την επιτυχή διαπραγμάτευσιν των κατ’ αυτόν και εύχομαι εκ μέσης καρδίας ο Πανάγαθος Θεός να τον κατατάξη εις την χορείαν των Αγίων Ιεραρχών και σε σάς να χαρίζη πλουσίας τας ευλογίας Του.

Μετ’ αδελφικών ασπασμών και της εν Κυρίω Ιησού αγάπης

† Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

* * *

Νάξος, 16 Φεβρουαρίου 1999

Προς τον Σεβασμιώτατον

Μητροπολίτην Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου

κύριον Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε,

Εν βαθυτάτη συγκινήσει ελάβομεν το εκδοθέν Κεφάλαιον “Αναμνήσεις του ποιμνίου” του βιβλίου Σας “Κόσμημα της Εκκλησίας”, αφορώντος εις τον αλησμόνητον Επίσκοπον της Εκκλησίας του Χριστού, τον αδελφόν ημών και συλλειτουργόν Εδέσσης Καλλίνικον, ο οποίος ήδη από δεκαπενταετίας ευρίσκεται μεταξύ αγγέλων.

Τούτου ένεκα ολοθέρμως Σάς Συγχαίρομεν και Ευχαριστούμεν δια την φιλόφρονα και ευγενή ταύτην αποστολήν, αλλά και διότι αφυπνίσθη εις την μνήμην μας ολοζώντανος ο επίγειος βίος του αειμνήστου και η λαμπρά του εν τη Θεοσώστω Επαρχία Εδέσσης Ποιμαντορία.

Τυγχάνομεν τω όντι πολύ ευτυχείς, αφού είχομεν την μεγάλην ευλογίαν να διαποιμάνωμεν την Ιεράν Μητρόπολιν Πολυανής και Κιλκισίου επί μίαν ολόκληρον δεκαεπταετίαν, έχοντες ως όμορον Μητρόπολιν την Εδέσσης και μάλιστα με Ποιμενάρχην τον Καλλίνικον (1974-1984). Ισχυρώς και ανεξιτήλως ευρίσκεται αποτυπωμένη εις τον εσωτερικόν μας κόσμον η ιεροπρεπής και συγχρόνως υποβλητική μορφή του, ο αδαμάντινος χαρακτήρ του, και το καθαρώς ορθόδοξόν του φρόνημα, στοιχεία τα οποία οδήγησαν την αγαθήν φήμην του ονόματός του πολύ πέραν των ορίων της Επαρχίας του, ανά το Πανελλήνιον.

Συγκλονιζόμεθα, επίσης, όταν δια των οφθαλμών της ψυχής έρχεται ενώπιόν μας η εικών εκείνη την οποίαν αντικρύσαμε κατά την εις Μεγάλην Βρετανίαν επίσκεψίν μας, εις το νοσηλευτήριον “Άγιος Βαρθολομαίος”, όπου ο Άγιος Επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, καταπονημένος εις το σώμα, ακέραιος δε εις την ψυχήν, υπέμενε μαρτυρικούς πόνους, ενώ η Σεβασμιότης Σας, αρχιμανδρίτης τότε, απεδείκνυε εμπράκτως την γνησίαν αγάπην και πιστότητα του πνευματικού τέκνου προς τον γέροντά του...

Λίαν εύστοχος ο τίτλος του ευρυτέρου, περί του μακαριστού, έργου Σας, αντικατοπτρίζει δι’ αδιαψεύστων μαρτυριών το ενάρετον ήθος και την φωτεινήν προσωπικότητα αυτού του πολυτίμου κοσμήματος της Εκκλησίας μας.

Βαθέως κατενύγημεν δια της μελέτης των αναμνήσεων του λογικού της Εδέσσης ποιμνίου. Το ποίμνιον δύναται να αποτελέση ίσως τον σοφώτερον επίγειον κριτήν του Επισκόπου του, και εν τοιαύτη περιπτώσει, η κρίσις του ποιμνίου τυγχάνει αλάθητος...

Είθε η Εκκλησία της Ελλάδος, να αξιωθή και εις το μέλλον να έχη εις τους κόλπους της τοιούτους Ιεράρχας, προς ωφέλειαν του Χριστοτερπούς Λαού και Δόξαν του Ονόματος.

Του Κυρίου δεόμεθα όπως αδιαλείπτως στηρίζη και οδηγή τα συνετά βήματα της πολυκάρπου Ποιμαντορίας Σας επί τον τύπον των βημάτων του ηγαπημένου Σας Γέροντος και τετιμημένου Επισκόπου του Κυριακού Αμπελώνος, επί μήκιστον, εν ευφροσύνω μακροβιότητι.

Μετά βαθείας αγάπης Χριστού και τιμής

† Ο Παροναξίας Αμβρόσιος

* * *

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Κύριον Κον Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε,

Ελάβομεν το προφρόνως αποσταλέν και ημίν νέον πόνημά Σας “Κόσμημα της Εκκλησίας” περί του μακαριστού και εν αγιότητι βίου διαλάμψαντος Γέροντός Σας Μητροπολίτου Εδέσσης Καλλινίκου.

Ευχαριστούμεν δια την τιμητικήν προσφοράν Σας, αλλά και δια την συγγραφήν του σπουδαίου αυτού έργου, το οποίον θα ωφελήση πολλά ψυχάς και ιδίως τους μετέχοντας ποιμαντικής ευθύνης.

Διεξερχόμεθα τας σελίδας του και θαυμάζομεν δια την αγιότητά Του, αλλά και δια την πληρότητα και ευρύτητα της ποιμαντικής του διακονίας.

Εν τη καρδία του ησυχαστής και συγχρόνως ακαταπόνητος ποιμήν και ιεραπόστολος. Συνδυασμός δυσεύρετος.

Πώς να λησμονήσωμεν το πράον, το ανεξίκακον, το φιλάνθρωπον, το προσηνές, το κατανυκτικόν, το σοβαρόν, το απλούν της αγίας προσωπικότητός Του;

Ευχαριστούμεν τον Κύριον διότι ηξιώθημεν να τον γνωρίσωμεν αλλά και να λάβωμεν την ευλογίαν Του κατά την αρχήν της εν Αγίω Όρει εγκαταβιώσεώς μας.

Αι ομιλίαι Του εις την Ιεράν Μονήν μας μένουν ανεξίτηλοι εις τας καρδίας μας και ιδιατέρως χαίρομεν διότι δημοσιεύετε αυτάς.

Αγιοπνευματική ήτο και η προσφώνησίς του προς τον αδελφόν της Ιεράς ημών Μονής Ιερομόναχον Πανάρετον, κατά την εις πνευματικόν χειροθεσίαν του, την οποίαν και συνημμένως Σάς αποστέλλω.

Ενθυμούμαι και ένα άλλο περιστατικόν, το οποίον αποδεικνύει όσα γράφετε περί του εκκλησιαστικού και παραδοσιακού του φρονήματος.

Είχε έλθει δια την Πανήγυρίν μας του Οσίου Γρηγορίου μία ή δύο ημέρας ενωρίτερον. Την παραμονήν της Πανηγύρεως παρηκολούθη την Θείαν Λειτουργίαν εις το Καθολικόν από το παραθρόνιον, όπου ιερούργει είς εκ των ιερομονάχων. Τον ηρώτησα εάν ήθελε να του φέρω επιτραχήλιον και ωμοφόριον δια να κοινωνήση των Αχράντων Μυστηρίων. Μου απήντησε, ότι επειδή την προτεραίαν δεν ενήστευσε δεν θα μετελάμβανε. Και προσέθεσε: “Τοιαύτην συνήθειαν έχω από τα μικρά μου χρόνια, από το σπίτι μας”. Δεικνύει και αυτό το ταπεινόν του φρόνημα.

Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως, Σεβασμιώτατε, διότι εκοπιάσατε δια να τιμήσετε και προβάλλετε το φωτεινόν παράδειγμα του αγίου Γέροντός Σας.

Επειδή ηυτύχησα να Σάς γνωρίσω από πολλών ετών, πιστεύω ότι η ευχή του Σάς εσκέπαζε πάντοτε και κατηύθηνε τα διαβήματά Σας, συνεργούσης βεβαίως πάντοτε της καλής Σας προαιρέσεως.

Γνωρίζετε ότι ο σεβασμός και η ευλάβειά μας προς την αγίαν προσωπικότητά του ήτο και είναι μέγας. Διό και τον εξ Εδέσσης ελθόντα αδελφόν, τον διατελέσαντα και πνευματικόν Σας τέκνον, ωνομάσαμεν Καλλίνικον εις τιμήν του αειμνήστου Ιεράρχου.

Επικαλούμεθα και τώρα τας ευχάς του εις τον μοναχικόν μας αγώνα. Μακάρι και με τας ιδικάς Σας αγίας ευχάς, να μιμηθώμεν τας αγίας του αρετάς και δη και την αγίαν ταπείνωσιν και φιλανθρωπίαν Του.

Ταύτα ευλαβώς γράφοντες Υμίν και πάλιν Σάς ευχαριστούμεν και παρακαλούμεν όπως εύχεσθε υπέρ ημών.

Ταπεινώς ευχόμεθα όπως διανύσητε την ερχομένην αγίαν Μ. Τεσσαρακοστήν μετά του περί Υμάς Ιερού Κλήρου, των Μοναχών και του ευσεβούς λαού εν υγιεία, ειρήνη Χριστοδωρήτω και κατανύξει.

Ασπάζομαι την αγίαν δεξιάν Σας και διατελώ μετά βαθυτάτου σεβασμού και αγάπης Χριστού.

Εν Αγίω Όρει τη 3η/16η-2-1999

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής του Οσίου Γρηγορίου

† Αρχιμ. Γεώργιος και οι σύν εμοί εν Χριστώ αδελφοί

* * *

Προσφώνησις

Του μακαριστού Μητροπολίτου Εδέσσης

Καλλινίκου

κατά την εν τη Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους υπ’ αυτού γενομένην χειροθεσίαν εις πνευματικόν

του Ιερομονάχου Παναρέτου

τή 7η Ιουλίου 1975

Οσιώτατε,

Ως Ιερομόναχος οφείλεις να ευρίσκεσαι εις την πρώτην γραμμήν του πυρός να μη είσαι απλός αγωνιστής, αλλά να είσαι εκ των πρώτων στρατιωτών του Κυρίου, καλός στρατιώτης, και να κακοπαθής χάριν της πίστεως, χάριν της πίστεως εις Χριστόν επαναλαμβάνω.

Αλλά τώρα που έλαβες το αξίωμα της πνευματικής πατρότητος οφείλεις να έχης καθαρωτέραν ζωήν.

Ο κοσμήσας και λάμψας εν τω αγιωνύμω Όρει, ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τονίζει και λέγει: “Ω Πνευματικέ, πρέπει να προσέχης, ώστε να μη περιπίπτης εις τα σφάλματα των άλλων, διότι δεν θα έχης το δικαίωμα να εξομολογής”.

Δεν θέλω πολλά να σοί είπω, διότι ο πεπαιδευμένος άγιος Καθηγούμενος της Ιεράς ταύτης Μονής, ο υποδείξας με να σε χειροθετήσω, ασφαλώς θα σε καθοδηγήση, ώστε να αποβής ένας Πνευματικός πράγματι. Να δίδης Πνεύμα, αλλά προηγουμένως να έχης Πνεύμα. Έν μόνον λέγω και τρέμω αυτήν την στιγμήν. Η Εκκλησία, δια χειρών εμού του αμαρτωλού, σοί έδωσε την κλείδα της Βασιλείας των Ουρανών. Τις είδε πόσοι άνθρωποι θα μπούν μέσα εις την Βασιλείαν με το κλειδί το οποίον θα ανοίξης εσύ την θύραν.

Εύχομαι αδελφέ μου· και να εύχεσαι κι εσύ για μένα. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου μη γίνη το φρικτόν εκείνο πάθημα, το οποίον συνέβη με τους τεχνίτας της κιβωτού. Την κιβωτόν κατεσκεύασαν αλλ’ εκ του κατακλυσμού εύρον οικτρόν θάνατον. Δεν εισήλθον μέσα εις την κιβωτόν.

Εύχομαι με το κλειδί αυτό πολλούς να εισαγάγης εις την Βασιλείαν των Ουρανών και να εισέλθης και συ μετ’ αυτών και να είπης εις τον Κύριον: “Ιδού εγώ και τα παιδία ά μοι έδωκες Κύριε”.

Το Άγιον Πνεύμα να σε φωτίζη και να σε ενδυναμώνη εις το υψηλόν τούτο υπούργημα.