Skip to main content

Εἰδήσεις ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ σχόλια

Ἀπό τήν ἀλληλογραφία τῶν ἰστοσελίδων Pelagia καί Romanity

Ἀπό τά τελευταῖα μηνύματα πού λάβαμε στίς δύο ἰστοσελίδες Pelagia καί Romanity, δημοσιεύουμε δύο, τά ὁποῖα ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Τό πρῶτο προέρχεται ἀπό τό Ἰρλανδικό Ἐθνικό Κέντρο, τό ὁποῖο προσπαθεῖ νά δημιουργήση ἕναν ἐκπαιδευτικό κόμβο, φιλοδοξώντας νά εἶναι πρότυπος καί πρωτοποριακός στό εἶδος του. Στήν προσπάθειά του αὐτή ζήτησε καί τήν σύνδεση μέ τήν ἰστοσελίδα romanity, πράγμα πού θά βοηθήση νά γίνουν γνωστές καί νά διαδοθοῦν καί στήν χώρα αὐτή, καί ὄχι μόνον, οἱ ἱστορικές καί θεολογικές ἀπόψεις πού προβάλλει ἡ συγκεκριμένη σελίδα.

Τό δεύτερο προέρχεται ἀπό τήν Ὀλλανδία, καί συγκεκριμένα ἀπό Ἱερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά δημιουργήσουν μιά πρότυπη ἱερατική σχολή “γιά τήν ἐκπαίδευση μιᾶς νέας γενιᾶς ἐνοριακῶν ἐργατών”, καί στήν προσπάθειά τους αὐτή ζητοῦν τά βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὡς βιβλία σύγχρονα καί αὐθεντικά ὀρθόδοξα.

Διακ. Κ.Γ. - Γ.Γ. - Α.Φ.

Χαιρετισμούς ἀπό τήν Ἰρλανδία

Ἐκπροσωπῶ τό Ἰρλανδικό Ἐθνικό Κέντρο γιά τήν τεχνολογία στήν ἐκπαίδευση. Συνεργαζόμαστε μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἰρλανδίας καί τήν ἑταιρεία ἀήιηη γιά τήν ἀνάπτυξη μιᾶς ἐθνικῆς ἐκπαιδευτικῆς πύλης στό διαδίκτυο, πού θά ὀνομασθῆ ScoilNet 2000 (Scoil εἶναι τό σχολεῖο στά ἰρλανδικά). Τό ScoilNet 2000 θά περιλαμβάνη ἕνα μεγάλο εὖρος δεδομένων καί πηγῶν, ἐξασφαλίζοντας τήν θέση του ὡς κορυφαίας ἐκπαιδευτικῆς πύλης καί σελίδας πηγῶν τοῦ διαδικτύου στήν χώρα. Ἀναμένεται ὅτι ἡ σελίδα θά ἔχει ὑψηλή παρουσία στό Δίκτυο καί μεγάλο ὄγκο κίνησης, μέ κοινό 1,5 ἑκατομμύριο χρῆστες τοῦ διαδικτύου, ἀποτελούμενο ἀπό δασκάλους, μαθητές καί γονεῖς σέ ἐπίπεδο δημοτικοῦ καί μεγαλύτερο, προβλέπεται ὅτι τό site θά ἔχει ὑψηλή ποιότητα καί ὑψηλή κυκλοφορία. Ἡ σελίδα θά ἀρχίσει ἐπίσημα τήν λειτουργία του στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου, μέ μεγάλη δημοσιότητα ἀπό τόν τύπο καί τά μέσα ἐνημέρωσης. Ἡ διεύθυνσή της θά εἶναι www.scoilnet.ie.

Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ ἰστοσελίδα σας θά μποροῦσε νά περιληφθῆ στήν νέα σελίδα. Ἐάν μᾶς χορηγήσετε τήν ἄδεια νά ἔχουμε σύνδεση μέ τήν σελίδα σας, τό περιεχόμενό της θά τοποθετηθῆ μέσα στήν πύλη ScoilNet. Ἡ σελίδα σας θά ἐπωφεληθῆ ἀπό τήν ὑψηλή προβολή καί τά ἐπίπεδα κίνησης, καί, βεβαίως, θά διατηρήσετε τόν πλήρη ἔλεγχο στό περιεχόμενό της. Ἄν ἐσεῖς ἀποδεχθεῖτε αὐτή τήν πρότασή μας, θά σᾶς ἤμουν εὐγνώμων ἄν μπορούσατε νά ἔλθετε σέ ἐπαφή μέ ἐμένα μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, μόλις εὐκαιρήσετε.

Παρακαλῶ νά μή διστάσετε νά ἔλθετε σέ ἐπαφή μαζί μου ἄν ἔχετε ὁποιαδήποτε ἀπορία ἤ ἐπιφύλαξη.
Στήν περίπτωση πού ἐγκρίνετε τά πιό πάνω θά σᾶς εἶμαι πολύ εὐγνώμων.
Εὐχαριστῶ πού μου διαθέσατε τόν χρόνο σας
Χαιρετίσματα
Humphery M.”

* * *

“Στο Ἄμστερνταμ, μέ τήν εὐλογία τῶν Ἐπισκόπων μας, δημιουργοῦμε ἕνα νέο ὀρθόδοξο θεολογικό σχολεῖο γιά Ἱερεῖς. Τό σχολεῖο εἶναι μιά κοινή προσπάθεια Ἱερέων καί Διακόνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὅλοι δουλεύουμε ἀμισθί καί προσφέρουμε ἐνέργεια καί χρόνο γιά τήν ἐκπαίδευση μιᾶς νέας γενιᾶς ἐνοριακῶν ἐργατῶν. Τόν πρῶτο χρόνο εἴχαμε 21 μαθητές.

Στήν προσπάθειά μας νά ἀποκτήσουμε σύγχρονα ἀλλά καί αὐθεντικά ὀρθόδοξα κείμενα σκέφτηκα τά ἔργα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου. Μπόρεσα καί βρῆκα τα ... (τίτλοι ἀγγλικῶν μεταφράσεων τῶν βιβλίων τοῦ Σεβασμιωτάτου).

Μπορεῖτε νά μᾶς στείλετε τά ὑπόλοιπα ὅσο τό δυνατόν γρηγορότερα;
Protopresbyter Stephan B.
professor of Patristics and Catechetics”

  • Προβολές: 2391