• Αρχική
  • Τεῦχος 57 - Ὀκτώβριος 2000
  • Δελτίον Τυποῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως με αφορμή ένα δημοσίευμα στο περιοδικό “Παναγία η Ναυπακτιώτισσα” τεύχος 6 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2000)

Δελτίον Τυποῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως με αφορμή ένα δημοσίευμα στο περιοδικό “Παναγία η Ναυπακτιώτισσα” τεύχος 6 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2000)

Η Ιερά Μητρόπολη αντιμετώπισε με πολλή ψυχραιμία και νηφαλιότητα τις αντικανονικές και εν πολλοίς παράνομες ενέργειες της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Χριστού και ανέφερε την υπόθεση αυτή στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι είναι κατ’ εξοχήν εκκλησιολογικό πρόβλημα. Δεν ήθελε ποτέ να αναλάβη πρωτοβουλία για την ενημέρωση του ποιμνίου, έστω και εάν είχε δίκαιο. Όμως ελάχιστες φορές ενημέρωσε τον λαό, ύστερα πάντα από πρόκληση των υπευθύνων της Ιεράς Μονής και άλλων παραγόντων και πάντα με διακριτικότητα.

Εξαναγκάζεται και τώρα να ενημερώση το ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως, ύστερα από την καινούρια πρόκληση διαστροφής και ψεύδους. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα στο περιοδικό “Παναγία η Ναυπακτιώτισσα” τεύχος 6 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2000) με τον τίτλο “Αθώοι για πολλοστή φορά Ηγούμενος και Μοναστήρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου”, το οποίο βρίθει ψευδών πληροφοριών. Με κάθε συντομία υπογραμμίζουμε τρία συγκεκριμένα σημεία.

1. Οι Εισαγγελείς και οι Ελεγκτές

Οι Εισαγγελείς για τους οποίους ομιλούν οι συντάξαντες το κείμενο στο περιοδικό δεν “αθώωσαν” τον Ηγούμενο και τους Μοναχούς της Ιεράς Μονής, αλλά είναι αρμόδιοι να ασκούν ποινική δίωξη επί αξιοποίνων αδικημάτων. Αρκέσθηκαν κατ’ αρχήν να βεβαιώσουν ότι οι παραβάσεις που ετέθησαν υπ’ όψιν τους είναι εκκλησιαστικά, και όχι ποινικά αδικήματα. Ούτε με την επιστροφή Φ.Π.Α. ασχολήθηκαν, ούτε με την Αστική Εταιρεία. Για όλα αυτά θα ασχοληθή ο διαταχθείς ήδη οικονομικός έλεγχος από την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία των Οικονομικών.

Αναφορικώς με τον επικαλούμενο έλεγχο της Σ.Ο.Λ., Ανώνυμος Εταιρεία, και προς αποφυγήν παραπληροφόρησης, επισημαίνεται ότι το παλαιό, και με υψηλή Κρατική Εποπτεία, Σώμα Ορκωτών Λογιστών, έχει καταργηθή από το 1993 και έχει μετατραπή σε ιδιωτικού χαρακτήρα Ένωση Λογιστών, η οποία με κάποιο μέλος της “ελέγχει” επ’ αμοιβή, όπως κάθε άλλος λογιστής, την λογιστική κατάσταση, και μόνον, του ελεγχομένου επιχειρηματία, βάσει αποκλειστικώς των στοιχείων, που ο ίδιος ο ελεγχόμενος του παρέχει.

Επίσης, οι οικονομικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, από ό,τι φαίνεται, ήλεγξαν τα σχετικά με την επιχορήγηση χωρίς να ερευνήσουν και να ελέγξουν την όλη διαχείριση της Ιεράς Μονής, για την οποία αρμόδια είναι μόνον η Ιερά Μητρόπολη. Αλλά και η επιστημονική Επιτροπή της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας δεν απεφάσισε και δεν μας κοινοποίησε κάτι σχετικό για την Ιερά Μονή.

2. Τα υπομνήματα των τριών Ηγουμένων

Οι τρεις Ηγούμενοι τους οποίους απέστειλε η Ιερά Σύνοδος για να μελετήσουν την κατάσταση στην Ιερά Μονή, μετά την περάτωση της έρευνάς τους, κατέθεσαν δύο υπομνήματα στην Ιερά Σύνοδο στα οποία, πέρα από τις προσωπικές εκτιμήσεις ενός από αυτά, συμφωνούν απολύτως σε δύο συγκεκριμένα σημεία:

α) Όλες οι ενέργειες της Ιεράς Μονής να ιδρύουν Αστικές Εταιρείες και Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης είναι αντικανονικές, αντιεκκλησιαστικές και παράνομες.

Για την Αστική Εταιρεία γράφεται: “Δια του Καταστατικού τούτου πάνυ αντικανονικώς τίθεται υπό κηδεμονίαν η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου και διαπλέκεται και εμπλέκεται με σωματεία κοσμικά “παρά γνώμην” του οικείου Μητροπολίτου παρά πάσαν Κανονικήν, Εκκλησιαστικήν Παράδοσιν και τάξιν”. Επίσης, για την ίδια Εταιρεία γράφεται: “Ουσιαστικά πρόκειται περί συστάσεως Κοινοβίου (Ιεράς Μονής), με διαδικασίες όμως που είναι αντικανονικές, αντιεκκλησιαστικές και αντιπαραδοσιακές”.

Η σύσταση Αδελφότητος με την επωνυμία “Αδελφότης Μεταμορφώσεως του Σωτήρος” και έδρα την Ναύπακτον “συνιστά το μεν αντικανονικήν ενέργειαν, το δε μη νόμιμον ενέργειαν, εφ’ όσον με αυτήν επιχειρείται κατάρτισις (πολυμελούς) δικαιοπραξίας απολύτως ακύρου, που έγινεν από πρόσωπα στερούμενα τοιαύτου δικαιώματος... Η αναγνώρισις της ακυρότητος μπορεί να γίνη μετά από αγωγή οποιουδήποτε, ο οποίος έχει έννομον συμφέρον και οπωσδήποτε υπό του οικείου Επισκόπου, το έννομον συμφέρον του οποίου είναι πρόδηλον, εφ’ όσον εις την επισκοπικήν του δικαιοδοσίαν περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της κανονικότητος των ενεργειών των Μοναχών και των Μονών της Επαρχίας του”.

Για την ΕΠΕ λέγεται: “Οι κοινοβιάται Μοναχοί δεν δύνανται να συμμετέχουν εις εμπορικάς εταιρείας... οι πέντε Μοναχοί μέτοχοι, εξ αντικειμένου παρεβίασαν, και μόνον με την ενέργειάν των αυτήν της συστάσεως της ΕΠΕ, τους ιερούς Κανόνας”. “Λόγω του ασυμβιβάστου των Μοναχών να ιδρύσουν εμπορικήν εταιρείαν, η εν λόγω ΕΠΕ είναι άκυρος”.

Για όλα τα Σωματεία και τις Εταιρείες γράφεται: “Η παράπλευρος λειτουργία των ανωτέρων νομικών προσώπων έγινε δια την ουσιαστικήν αναίρεσιν ασκήσεως εκ μέρους του επιχωρίου Επισκόπου του ελέγχου της κανονικότητος των ενεργειών των, αλλά και του ελέγχου νομιμότητος της οικονομικής διαχειρίσεως της Μονής των... Δια μικροοικονομικούς σκοπούς και επιδιώξεις αποδυναμούται η Ιερά Μονή, Ιερόν και πνευματικόν καθίδρυμα, καθηγιασμένον και προωρισμένον εις τους αιώνας, και δημιουργούν περιουσιακά στοιχεία τα παράκεντρα της Ιεράς Μονής Σωματεία, Σύλλογοι κλπ. συσταθέντα κατά τους κοσμικούς νόμους και δη κατά παράβασιν τούτων, ως προελέχθη, η διάλυσις των οποίων είναι δυνατή ανά πάσαν στιγμήν”.

Για την επένδυση εκ πολλών εκατομμυρίων υπό του Κράτους γράφεται: “Η μη εμφάνισις αυτών των εκατομμυρίων (τής επενδύσεως) εις την κυρίαν Διαχείρισιν της Μονής είναι απαράδεκτος, μη σύννομος και ακατανόητος”, διότι η επένδυση “εις ουδεμίαν περίπτωσιν δεν αποβλέπει και δεν μπορεί να επιδιώκη την διάσπασιν του Ενιαίου της διαχειρίσεως της Μονής”.

Για την επιστροφή Φόρων ΦΠΑ που δεν κατεγράφη στους απολογισμούς της Μονής γράφεται: “Δεδομένου ότι το προϊόν αυτών των επιστροφών δεν εμφανίζεται εις το βιβλίον Ταμείου της Ιεράς Μονής, χωρίς να είναι γνωστόν που διοχετεύεται, ότι λείπουν στοιχεία και διατυπώσεις που τας καλύπτουν, γεννάται μείζον θέμα, εφ’ όσον αποδειχθούν τα καταγγελλόμενα, τα οποία εγγίζουν ευθέως ακόμη και της ποινικής ευθύνης”.

β) Οι καταγγελίες της Ιεράς Μονής ότι ο Μητροπολίτης επιζητούσε ή επεδίωκε υψηλό ποσοστό από τις εισπράξεις της Ιεράς Μονής για την Ιερά Μητρόπολη αποδείχθηκε ψευδής και συκοφαντική. Γι’ αυτό στα υπομνήματα γράφεται:

Με την μη απόδωση των διαφόρων εισφορών διαπιστώνεται πρόθεση εκ μέρους της Ιεράς Μονής “ενσυνειδήτου ζημιώσεως των νομίμων δικαιωμάτων Τρίτων και του Δημοσίου. Μία τακτική που συνθέτει πλήθος ποινικών αδικημάτων, όπως της παραβάσεως καθήκοντος, της αποκρύψεως Εσόδων - Δαπανών, της αλλοιώσεως Ταμείου, της πλαστότητος στοιχείων, της περιφρονήσεως διατάξεων Νόμων και Κανονισμών, την πρόκλησιν οικονομικής ζημίας εις τρίτους και το Δημόσιον... Όσον αφορά την εισφοράν 10% επί των εισπράξεων της Μονής υπέρ της Μητροπόλεως, την οποίαν επιζητεί και επιδιώκει δήθεν ο Επίσκοπος, όπως κατά κόρον προβάλλεται υπό της Μονής, γεγονός που την υποχρεώνει να αποκρύπτη έσοδά της, αδικεί ιδιαιτέρως τον Επίσκοπον και εκθέτει εντόνως την Μονήν. Εις την προκειμένην όμως περίπτωσιν οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, αστήρικτοι και αλλού προφανώς αποσκοπούν... Επομένως αι επίμονοι, έντονοι και προς πάσαν κατεύθυνσιν διαδόσεις, ότι το κύριον σημείον τριβής, διαφοράς και αντιδράσεως της Ιεράς Μονής είναι αι δήθεν άνομοι εισπρακτικαί διαθέσεις του Επισκόπου εις βάρος της, κρίνεται αστήρικτον και αναληθές. Η όλη δε ακολουθηθείσα τακτική ενέχει σαφή στοιχεία ηθελημένου και μεθοδευμένου διασυρμού του Επισκόπου”. “Όσον αφορά την εισφορά 10%, ο Μητροπολίτης δήλωσε και στην επιτροπή αλλά και εγγράφως, ότι δε επιδιώκει να την εισπράξη,... Είναι επομένως αδικαιολόγητη η περαιτέρω επιμονή της Ιεράς Μονής να αιτιάται τον Μητροπολίτη για το θέμα αυτό”.

Και μετά από αυτές τις σαφείς διαπιστώσεις των τριών Ηγουμένων, που περιλαμβάνονται στα υπομνήματά τους προς την Ιερά Σύνοδο τα οποία συνολικώς αποτελούνται από 46 σελίδες, το δημοσίευμα στο περιοδικό γράφει: “Παρομοίως ανεγνώρισε η τριμελής εξ Ηγουμένων Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, σε επίσημη συνάντησή τους με το Ηγουμενοσυμβούλιο και είπε ότι η Μονή τα έχει όλα τακτοποιημένα καλώς”.

Πρόκειται για μεγάλη παραπλάνηση, αφού οι τρεις Ηγούμενοι στα υπομνήματά τους συμφωνούν απολύτως στα δύο συγκεκριμένα σημεία τα οποία αναφέραμε πιο πάνω.

Μάλιστα δε προκλητικότατα οι συντάκτες του κειμένου γράφουν και κινούν τον λαό σε ανταρσία:

“Έτσι, ο Θεός που γνωρίζει την αλήθεια, έστειλε το Άγιό Του Πνεύμα και πληροφόρησε τις καρδιές όλων των αρμοδίων Εισαγγελέων και λοιπών φορέων και όλων των χριστιανών και κανείς δεν επηρεάσθηκε από ψεύδη. Έτσι, επέτυχε το έργο του Αγίου Πνεύματος, που είναι το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και σήμερα, η αλήθεια επέπλευσε και επιπλέει. Παρ’ όλες όμως, αυτές τις επίσημες και αρμόδιες δικαιώσεις της Μονής, ο άδικος διωγμός της δεν έχει σταματήσει. Γιαυτό ο Σύλλογός μας παρακαλεί όλα τα μέλη του αλλά και όλους τους φίλους, τους συνδρομητές, τους δωρητές και τους ευεργέτες, να σταθούν στο πλευρό του Μοναστηριού και τους καλεί σε προσευχή, πνευματική βοήθεια και συμπαράσταση”.

Δεν βρίσκονται λέξεις να χαρακτηρίσουν την διαστροφή αυτή. Είναι εμπαιγμός του Αγίου Πνεύματος αυτό που λέγεται ότι “επέτυχε το έργο του Αγίου Πνεύματος”, ότι το Άγιον Πνεύμα ενεργεί δια εισαγγελέων και λαϊκών και όχι δια της Ιεράς Συνόδου, των Ηγουμένων και των Μητροπολιτών, και μάλιστα για ενέργειες που είναι πρόδηλα αντικανονικές και αντιεκκλησιαστικές.

Πρέπει να υπογραμμισθή ότι η Ιερά Μητρόπολη εγνώριζε τα υπομνήματα των Τριών Ηγουμένων από τα τέλη Αυγούστου, αλλά δεν θέλησε να ενημερώση το ποίμνιό της, παρά το ότι θα έπρεπε να το κάνη. Ενδιαφερόταν για την ειρήνη της Τοπικής Εκκλησίας. Ούτε δε και τώρα θα το έκανε αν δεν έφθανε η θρασύτητα των υπευθύνων της Ιεράς Μονής στο σημείο να “αθωώνουν” τους εαυτούς τους με το απαράδεκτον δημοσίευμα στο περιοδικό τους που κυκλοφόρησε σε όλη την Ιερά Μητρόπολη και εκτός αυτής με τα ψευδή στοιχεία.

3. Οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος επανειλημμένως, με πέντε αποφάσεις της, κατεδίκασε όλες τις ενέργειες της Ιεράς Μονής στιγματίζοντας την διαρχία στην Ιερά Μητρόπολη, την ανυπακοή στον Μητροπολίτη, την παρέκκλιση από την κανονική τάξη και τα μοναχικά θέσμια. Τα κείμενα των Συνοδικών αποφάσεων έχουν δημοσιευθή στην εφημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως “Εκκλησιαστική Παρέμβαση”. Συγχρόνως με τις αποφάσεις της υιοθέτησε ως ορθή την επιστημονική μελέτη του κ. Αναστασίου Μαρίνου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιστημονικού συμβούλου της Ιεράς Συνόδου, η οποία ανατρέπει πλήρως την γνωμοδότηση του κ. Κονιδάρη, την οποίαν του είχε ζητήσει η Ιερά Μονή επ’ αμοιβή.

Τελευταία δέ, ύστερα από τα υπομνήματα που κατέθεσαν οι τρεις Ηγούμενοι, που απεστάλησαν από την Ιερά Σύνοδο στην Ιερά Μονή για να μελετήσουν την κατάσταση, η Ιερά Σύνοδος έλαβε απόφαση α) να αποσταλή ελεγκτής από την Οικονομική Υπηρεσία της Εκκλησίας για να ελέγξη την όλη οικονομική διαχείριση της Ιεράς Μονής και β) ανέθεσε σε συνοδικό γραμματέα να διεξαγάγη ανακρίσεις για τις αντικανονικές ενέργειες του Ηγουμένου.

Η Ιερά Μητρόπολη που γνωρίζει σαφώς όλη την υπόθεση αυτή θλίβεται για τα ψεύδη που διαπυπώνονται και λέγονται γραπτώς και προφορικώς περί της αθωότητος του Ηγουμένου και των Μοναχών. Αλλά σύντομα θα αποκαλυφθή όλη η αλήθεια.

Και βέβαια πρέπει να γίνη αντιληπτό ότι το πρόβλημα της Ιεράς Μονής προς την Ιερά Μητρόπολη δεν είναι οικονομικό –έχει και τέτοιες συνέπειες– αλλά κυρίως εκκλησιολογικό και κανονικό. Είναι πρόβλημα τυρείας και φατρίας, ανταρσίας έναντι της κανονικής και νομίμου εκκλησιαστικής αρχής και προσπάθειας υπονομεύσεως των εκκλησιαστικών θεσμών. Η ανάκριση που θα αρχίση σε λίγο θα ερευνήση όλες αυτές τις ενέργειες.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 2184