Ρωμανία-Ρουμανία

Τον εθνικόν πρόβλημα της Αλβανίας, Ρουμανίας και Ελλάδος, ως και της Κύπρου, της Μικράς Ασίας και του Λιβάνου είναι κατασκεύασμα τεχνητόν των παλαιών εχθρών της Ρωμαιοσύνης, τη αφελεί συμπράξει των Νεοελλήνων.

Η ολοκλήρωσις της καταστροφής της εκτός της Ελλάδος Ρωμαιοσύνης επήλθε με την επικράτησιν του φραγκικής προελεύσεως ονόματος βυζαντινόν δια κάθε τι το ρωμαίϊκον. Οι εναπομείναντες Ρούμ και Ρωμάνοι ή Ρουμάνοι εις Μέσην Ανατολήν, Ρουμανίαν και Αλβανίαν δεν γνωρίζουν πλέον, ότι οι κακώς σήμερον λεγόμενοι Βυζαντινοί είναι το ίδιο πράγμα με τον εαυτόν των, δηλαδή ότι οι σήμερον λεγόμενοι Βυζαντινοί είναι ελληνιστί μεν Ρωμαίοι ή Ρωηοί, λατινιστί δε Ρωμάνοι και αραβιστί και τουρκιστί Ρούμ με κυρίαν και επίσημον γλώσσαν τα Ρωμαίϊκα.

Δυστυχώς, ούτε οι Ρουμάνοι, ούτε οι Αλβανοί, ούτε οι Νεοέλληνες αντιλαμβάνονται πόσον παιδαριώδεις φαίνονται επιστημονικώς με τα ιστορικά πηδήματα που κάμνουν από την θεάν Αφροδίτην εις την σημερινήν Κύπρον, από τον Περικλέα εις τας σημερινάς Αθήνας, από τον κατακτητήν των Δακών Τραϊανόν εις την σημερινήν Ρουμανίαν, από τον Μέγα Αλέξανδρον εις τους σημερινούς Ρούμ της Μέσης Ανατολής και από κάποιον αρχαίον λαόν εις τους σημερινούς Αλβανούς.

Τω όντι "παράδοξον" εμπόδιον εις ορθήν περιγραφήν της ιστορίας της Ρωμαιοσύνης είναι το γεγονός ότι σήμερον υπάρχει κράτος με το όνομα Ρουμανία. Φαίνεται "όλως τυχαίως" απεδόθη το κρατικόν μας όνομα εις τους απογόνους των ως επί το πλείστον λατινοφώνων Ρωμαίων τούτων και όχι εις τους ελληνοφώνους. Ούτως "όλως τυχαίως" εφηρμόσθη η γραμμή των Φράγκων ότι οι μόνοι γνήσιοι Ρωμαίοι είναι οι μη γνωρίζοντες ελληνικά λατινόφωνοι Ρωμαίοι!

(π. Ιωάννης Ρωμανίδης)

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2157