Υγεία

...Ο εύσπλαχνος Θεός αμέσως θα τον εισακούση (τον μετανοούντα) και θα του προσφέρη σύντομα ανάπαυση από την οδύνη και απαλλαγή από τον πόνο της καρδιάς του. Διότι, όντας φιλάνθρωπος, δεν υποφέρει να βλέπη το δημιούργημα των χειρών Του σε τέτοια ανάγκη και αφόρητη οδύνη· γι’ αυτό σ’ εκείνον τον άνθρωπο, που έπραξε χωρίς καμμία παράλειψη όλα τα προαναφερόμενα... θα εκχύση επάνω του την αγαθότητά Του... Από τότε δεν θα θυμάται τους προηγούμενους πόνους, ούτε όλα εκείνα τα κακά που υπέστη, αλλά ούτε χρήματα ή κτήματα ή πλούτο, που τον εγκατέλειψε στον καιρό της πληγής της μετανοίας του, θα επιστρέψη και θα ζητήση ή θα επιθυμήση κάτι άλλο. Διότι ο ύψιστος Θεός θα του δώση υγεία, που θα είναι πάνω από όλους τους θησαυρούς της γης, και η υγεία αυτή θα του δημιουργήση ανέκφραστη χαρά μέσα στην καρδιά του. Η χαρά αυτή μέσα στην καρδιά του θα είναι δεκαπλάσια από την προηγούμενη θλίψη του, και αυτή πάλι η χαρά θα διώξη κάθε εξωτερικό πόνο του σώματός του, και θα γνωρίζη εκείνος ο άνθρωπος ότι στο εξής τα τραύματα του σώματός του δεν θα έρχονται στην καρδιά του, και η εξωτερική θλίψη δεν θα εγγίση την χαρά που βρίσκεται στην καρδιά του, κι αυτή η γνώση θα είναι πλεονασμός της χαράς μέσα στην καρδιά του... Το κάλλος της υγείας και η τερπνότητα της ωραιότητας, που προκαλείται από την υγεία, δεν έχει κορεσμό...

(Ἅγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2151