Skip to main content

Μιὰ ἐπιστολὴ γιὰ τὴν "Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία"

Ἡ ἐπιστολὴ ποὺ δημοσιεύουμε ἐν συνεχείᾳ γράφηκε καὶ ἐστάλη στὸν Σεβασμιώτατο ἀπὸ κάποιον Ἀμερικανὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀναφέρεται στὴν μέθοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ψυχοθεραπείας, τὴν ὁποία μελέτησε ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν ἀγγλική.

Ἀγαπητὲ Μητροπολῖτα Ἰερόθεε

Σᾶς γράφω αὐτὸ τὸ γράμμα μὲ πολλὴ εὐγνωμοσύνη γιὰ Σᾶς καὶ τὸ βιβλίο Σας "Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία". Κατ' ἀρχὰς ἐνημερώθηκα γιὰ τὰ γραπτὰ Σας μέσῳ μιᾶς φίλης ποὺ ὀνομάζεται κ. Brown. Μοῦ εἶπε πῶς αὐτὴ θεραπεύτηκε ἀπὸ σχιζοφρένεια μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς Ὀρθοδόξου Ἱερέως, ὁ ὁποῖος χρησιμοποίησε τὶς μεθόδους τῆς Ὀρθοδόξου Ψυχοθεραπείας.

Αὐτή μου ἔδωσε τὸ βιβλίο Σας μὲ τίτλο "Ψυχικὴ ἀσθένεια καὶ Ὑγεία", τὴν ἄνοιξη τοῦ 2002, ἐπειδὴ τῆς εἶπα ὅτι θέλω νὰ κάνω τὴν διατριβή μου μὲ θέμα το πῶς τὰ Ἄχραντα Μυστήρια ἐπιδροῦν στὴν ψυχή. Διάβασα τὸ βιβλίο αὐτὸ "Ψυχικὴ ἀσθένεια καὶ Ὑγεία" καὶ ἀνακάλυψα ὅτι αὐτὸ ἦταν μιὰ ἀπάντηση στὴν προσευχή μου νὰ βρῶ τὴν ψυχολογία βασισμένη στὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Εἶχα σπουδάσει ψυχολογία γιὰ τρία χρόνια σὰν φοιτητὴς μαθαίνοντας κοσμικὲς ἀνθρωπιστικὲς θεωρίες, πρὶν συναντήσω τὰ βιβλία Σᾶς. Αὐτὲς μὲ ἄφησαν πολὺ ἀνικανοποίητο ἐξ αἰτίας τῆς ἐλλείψεως ἀληθείας καὶ πραγματικότητος.

Μετὰ τὴν μελέτη τοῦ βιβλίου Σας "Ψυχικὴ Ἀσθένεια καὶ Ὑγεία" διεπίστωσα ὅτι αὐτὸ ἦταν ἕνα ἀντικαθρέπτισμα ἄλλου Σᾶς βιβλίου μὲ τίτλο "Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία". Ἔτσι παρακινήθηκα νὰ βρῶ αὐτὸ τὸ βιβλίο. Ἔψαξα, λοιπόν, στὸ Διαδίκτυο καὶ ἀνεκάλυψα ὅτι αὐτὸς ποὺ διαθέτει τὴν Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία ἦταν στὴν Aliquippa-Pensylvania, ποὺ ἦταν μόλις 35 λεπτὰ μακριὰ ἀπὸ τὸ Francistan Πανεπιστήμιο στὴν Steubenville Ohio, στοῦ ὁποίου τὶς τάξεις φοιτῶ. Κι αὐτὸ ἦταν μιὰ ἄλλη ἀπάντηση προσευχῆς.

Τηλεφώνησα, λοιπόν, στὸν π. Νικόλαο Πάλη (ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν κεντρικὴ διάθεση τῶν βιβλίων Σᾶς στὴν Ἀμερικὴ) καὶ τὸν ρώτησα ἐὰν μποροῦσα νὰ πάω νὰ συνομιλήσω μαζί του σχετικὰ μὲ τὶς σκέψεις του γιὰ τὴν "Ψυχικὴ Ἀσθένεια καὶ Ὑγεία" καὶ τὴν "Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία". Ἐν τῷ μεταξὺ εἶχα ἀποφασίσει νὰ κάνω τὴν διατριβὴ μοῦ πάνω στὴν Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία καὶ πῶς οἱ μέθοδοί της θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν στὴν διάγνωση καὶ τὴν θεραπεία σοβαρῶν καταθλιπτικῶν παθήσεων. Μοῦ εἶπε ὅτι μποροῦσα νὰ πάω· ἔτσι πῆγα καὶ αὐτός μου ἔδειξε μεγάλη φιλοξενία καὶ ἁπλοχεριά. Ἀγόρασα διάφορα ἀπὸ τὰ βιβλία Σᾶς καὶ ἄλλα κείμενα, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μὲ βοηθήσουν στὴν ἔρευνα γιὰ τὴν διατριβή μου. Ἀπὸ τότε, ἔχω ἤδη τελειώσει τὴν διατριβή μου καὶ πῆρα τὴν διεύθυνσή Σᾶς ἀπὸ τὸν π. Ν. Πάλη. Τοιουτοτρόπως θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ ζητήσω τὴν κριτικὴ Σᾶς πάνω στὴν διατριβή μου, τὴν ὁποία ἐπισυνάπτω σὲ αὐτό μου τὸ γράμμα.

Σήμερα εἶμαι πτυχιοῦχος τοῦ Master of Arts στὸ πρόγραμμα γιὰ καθοδήγηση.

Θέλω νὰ Σας πῶ ὅτι καθημερινὰ σκέφτομαι σχετικὰ μὲ τὸν περιορισμὸ τῶν δυνατοτήτων τῆς ἀνθρωπιστικῆς ψυχολογίας ποὺ διδάσκομαι στὴ Σχολή. Δαπανῶ χρόνο συγκρίνοντας καὶ διακρίνοντας στὶς σημειώσεις μου πῶς ἡ Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία εἶναι ὅμοια καὶ διαφορετικὴ ἀπὸ τὶς διδασκαλίες τῶν καθηγητῶν μου καὶ τὰ βιβλία ποὺ διαβάζω γιὰ τὴν τάξη. Ἔχω ἤδη γίνει τόσο ἀνδρεῖος, ὥστε νὰ μπορῶ νὰ φέρνω ὅ,τι ἔχω μάθει σχετικὰ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία στὶς συζητήσεις μέσα στὴν τάξη.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία ἔχει ἀγγίξει τὴν ζωή μου κατὰ ἕναν καταπληκτικὸ τρόπο. Ἡ θεωρία ποὺ ἔχω φθάσει νὰ γνωρίζω μέσῳ τῆς Ὀρθόδοξης Ψυχοθεραπείας εἶναι ἐπίσης μέρος τῆς ζωῆς μου διὰ τῆς πράξεως. Ἔχω προσπαθήσει νὰ ἐξασκῷ τὸν ἡσυχαστικὸ τρόπο ζωῆς. Θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς πῶ ὅτι ἤδη ἔχω λάβει τὸ καινούριο βιβλίο Σᾶς "Δεσποτικὲς Ἑορτὲς" καὶ βρίσκω τὶς σκέψεις Σᾶς πολὺ ἁπλὲς καὶ βαθειές.

Τελειώνοντας αὐτὸ τὸ γράμμα θὰ ἤθελα νὰ Σας ἐρωτήσω ἐὰν θὰ θέλατε νὰ μιλήσετε στὸ Franciscan University of Steubenville σχετικὰ μὲ τὸ βιβλίο Σας "Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία". Ἐρώτησα τὸν π. Νικόλαο Πάλη τί θὰ νόμιζε μὲ αὐτή μου τὴν ἰδέα. Μοῦ εἶπε ὅτι καλύτερο θὰ ἦταν νὰ ἐρωτήσω Σας τὸν ἴδιο. Ὁ π. Νικόλαος μίλησε μὲ τὸν Μητροπολίτη Μάξιμο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ Pittsburg σχετικὰ μὲ τὴν δυνατότητα ἐλεύσεώς Σας. Ἡ ἀπάντησή του ἦταν ὅτι θὰ βοηθοῦσε νὰ πληρώση τὰ μισὰ τῶν ἐξόδων, ἐὰν τὸ Πανεπιστήμιο Franciscan θὰ πλήρωνε τὰ ἄλλα μισά.

Σᾶς ἐρωτῶ, γιατί νομίζω ὅτι τὸ Franciscan University θὰ ὠφεληθῇ πάρα πολὺ ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες Σας καὶ τὴν κατανόηση τῆς Ὀρθοδόξου Ψυχοθεραπείας.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ συνεχίση νὰ εὐλογῇ τὴν διακονία Σας. Εἶστε, εἰλικρινά, ἕνας Εὐαγγελιστὴς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ μιὰ μαρτυρία ἐλπίδας καὶ ἀλήθειας γιὰ μένα.

Εἰρήνη καὶ Χαρά

Α.Α.

  • Προβολές: 2503