Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: «Ψυχικὴ ἀσθένεια καὶ ὑγεία» στὰ ἀραβικά

Τὸ βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου "Ψυχικὴ ἀσθένεια καὶ ὑγεία" μεταφράσθηκε στὰ ἀραβικά. Εἶναι τὸ 3ο βιβλίο ποὺ μεταφράζεται στὴν γλῶσσα αὐτή, ἡ ὁποία, ἂν καὶ ἔχει συνδεθῇ μὲ τὸν μουσουλμανισμό, εἶχε γνωρίσει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ Χριστιανικὸ κήρυγμα πολὺ πρὶν γνωρίσει τὸ Κοράνι.

Παραθέτουμε ἐν συνεχείᾳ τὸν πρόλογο τοῦ Σεβασμιωτάτου γιὰ τὸ βιβλίο αὐτό.

***

“Ψυχική ασθένεια και υγεία” στα αραβικά

Ἡ πολύχρονη ποιμαντική μου πεῖρα, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ διαρκὴς ἐνασχόλησή μου μὲ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ὁδήγησαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ κατ' εἰκόνα στὸ καθ' ὁμοίωση, ποὺ εἶναι ὁ ἀρχικὸς καὶ βαθὺς σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ τὸν ὁδηγεῖ πρὸς τὴν θέωση, ποὺ ἐπιτυγχάνεται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὑπάρχουν δὲ διάφοροι βαθμοὶ πρὸς τὴν κατὰ Χριστὸν τελείωση. Αὐτή, λοιπόν, ἡ πορεία λέγεται θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια ἰσχυριζόμαστε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο ποὺ θεραπεύει τὴν νοσοῦσα προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἂν θέλη κανεὶς νὰ ὀρίση περισσότερο τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ θεραπεία κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση, θὰ μποροῦσε νὰ πῇ ὅτι θεραπεία εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἰδιοτελῆ στὴν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη. Δηλαδή, ὑπάρχει μιὰ ἀγάπη ποὺ εἶναι φίλαυτη, ἀφοῦ σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση ὁ ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τὸν ἑαυτό του, καὶ μιὰ ἀγάπη ποὺ εἶναι φιλόθεη καὶ φιλάνθρωπη. Ἐτσι, λοιπόν, ἡ μεταμόρφωση τῶν ψυχικῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νὰ ἀγαπᾶ πραγματικὰ τὸν Θεο καὶ τὸν ἄνθρωπο, εἶναι αὐτὸ ποὺ λέγεται θεραπεία, καὶ ἐπιτυγχάνεται τόσο μὲ τὰ μυστήρια, ὅσο καὶ μὲ τὴν εὐαγγελική - ἀσκητικὴ ζωη.

Μεσα στὰ πλαίσια αὐτὰ ἔγραψα στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα τέσσερα βιβλία, ἀλλὰ καὶ ἄλλα κείμενα, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχουν μεταφρασθῆ σὲ ἄλλες γλῶσσες. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν βιβλίων συγκαταλέγεται καὶ τὸ παρὸν ποὺ μεταφράσθηκε στὴν ἀραβικὴ γλῶσσα.

Χαίρομαι γιατί ἡ κ. Lina Touma, κινούμενη ἀπὸ ἀγάπη στὴν ὀρθόδοξη παράδοση, μὲ προσωπική της ἐπιθυμία καὶ ἀπόφαση, μετάφρασε τὸ βιβλίο αὐτὸ στὴν ἀραβικὴ γλῶσσα. Τὴν συγχαίρω γιὰ τὴν ἀγαθὴ διάθεση ποὺ εἶχε καὶ τὴν εὐχαριστῶ γι' αὐτὴν τὴν προσφορά.

Χαίρομαι ἐπίσης γιατί εἶναι τὸ δεύτερο βιβλίο ποὺ ἐκδίδεται στὴν ἀραβικὴ γλῶσσα. Τὸ πρῶτο εἶναι "Mιὰ βραδυὰ στὴν ἔρημο τοῦ ἁγίου Ὀρους" καὶ πραγματεύεται τὸ μεγάλο θέμα τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Ἡ χαρά μου εἶναι μεγάλη ἐπειδὴ αἰσθάνομαι πολὺ οἰκεῖος μὲ τοὺς ἄραβας ὀρθοδόξους ἀδελφούς μου.

Μὲ ἀξίωσε ὁ Θεός, μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κυρίου Ἰγνατίου, νὰ διδάξω γιὰ μερικὰ ἑξάμηνα στὴν Μπελεμέντειο Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Λιβάνου καὶ διατηρῶ ἄριστες ἀναμνήσεις. Ἐνθουσιάστηκα ἀπὸ τὴν φιλοξενία τῶν κατοίκων, ἀπὸ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ζωη. Τοσο στὸν Λιβανο, ὅσο καὶ στὴν Συρία, ὅταν συζητοῦσα μὲ φοιτητὰς καὶ ἄλλους Χριστιανούς, διέκρινα μιὰ πολὺ μεγάλη δίψα, ὅπως φαινόταν στὶς βαθειὲς καὶ πνευματικὲς ἐρωτήσεις ποὺ μοῦ ἔκαναν. Διεπίστωνα, λοιπόν, ὅτι ἔχω πολλὰ κοινὰ σημεῖα μαζί τους. Συγκινοῦμαι βαθύτατα, ὅταν ἐνθυμοῦμαι πολλὲς ὡραῖες σκηνὲς ἀπὸ τὴν παραμονή μου στὸν Λιβανο καὶ τὴν Συρία.

Εὔχομαι τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ βρῇ κάποια ἀπήχηση στὶς ψυχὲς ὅσων μιλοῦν τὴν ἀραβικὴ γλῶσσα καὶ νὰ συντελέση στὴν βοήθεια τῶν ἀδελφῶν μου, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του.

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Προβολές: 3142