Γραπτό κύρηγμα: Κυριακή 24 Ιουλίου “Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης”

Κυριακή 24 Ιουλίου

Στην Κυριακή προσευχή, το “Πάτερ ημών”, που μας δίδαξε ο Χριστός, προσευχόμαστε στον Θεό να γίνεται στην γη το θέλημά Του, όπως γίνεται στον ουρανό. “Γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης”. Τρία σημεία μπορούμε να τονίσουμε σε αυτό το αίτημά μας προς τον Θεό.

Το πρώτο είναι το θέλημα του Θεού. Ας δούμε ποιό είναι το θέλημα του Θεού.

Η λέξη θέλημα προέρχεται από το ρήμα θέλω και δηλώνει αυτό που κάποιος θέλει και επιθυμεί. Στην προκειμένη περίπτωση θέλημα του Θεού είναι αυτό που θέλει ο Θεός, όχι για τον εαυτό Του, αλλά για την δική μας σωτηρία. Ο άνθρωπος πλάσθηκε από τον Θεό με σκοπό να φθάση στην κοινωνία μαζί Του και να δοξάζεται μαζί με Αυτόν. Όμως ο Αδάμ και η Εύα ικανοποίησαν το δικό τους θέλημα και έτσι έχασαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην δόξα του Θεού. Τώρα ο άνθρωπος πρέπει να εφαρμόση το θέλημα του Θεού για να φθάση στον δοξασμό, την θέωση, την τελειότητα, την αγιότητα. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψη: “Τούτο γαρ εστι θέλημα του Θεού, ο αγιασμός υμών” (Α΄ Θεσ. δ΄, 3).

Το θέλημα του Θεού αποκαλύφθηκε από τον Θεό δια των αγίων και δικαίων ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, των Προφητών, στην πληρότητά του όμως δια της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, ο Οποίος μας απεκάλυψε την οδό που πρέπει να ακολουθήσουμε για να σωθούμε. Ο Ίδιος, όπως έλεγε, δεν ζητούσε το δικό Του θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατρός Του που τον απέστειλε (Ιω. ε΄, 20). Ο Απόστολος Παύλος ήταν πεπεισμένος ότι ήταν Απόστολος “διά θελήματος Θεού” (Α΄ Κορ. α΄, 1). Ο ίδιος προτρέπει τους Χριστιανούς να δοκιμάζουν στην ζωή τους “τί το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον” (Ρωμ. ιβ΄ 2).

Εδώ, όμως, βλέπουμε και μια άλλη αλήθεια. Με την παράκληση στον Θεό να μας βοηθήση να κάνουμε το θέλημά Του, δηλώνεται ότι η αρετή δεν είναι επίτευγμα δικής μας επιθυμίας και σπουδής, αλλά και της θείας Χάριτος, αφού η Χάρη του Θεού ενεργεί και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στην ενέργεια του Θεού.

Το δεύτερο σημείο είναι το “ως εν ουρανώ”. Με την λέξη ουρανός εννοούνται οι άγγελοι του Θεού και ουσιαστικά με την προσευχή αυτή διδασκόμαστε να τηρούμε το θέλημα του Θεού, όπως το κάνουν οι άγγελοι στον ουρανό. Εκείνοι αφ’ ενός μεν δοξάζουν συνεχώς τον Θεό, αφ’ ετέρου δε υπακούουν στο θέλημα Του, δεν εκφράζουν ποτέ αντίρρηση, ζουν από τον Θεό και είναι υπηρετικά πνεύματα. Αυτά τα δύο δίδουν μια διαρκή έμπνευση στους αγγέλους, και δεν αισθάνονται ποτέ κόπωση και κόρο. Επομένως, με αυτό το αίτημα ομολογούμε ότι θέλουμε να προσευχόμαστε και να τηρούμε τις εντολές του Θεού, στις οποίες εντολές εκφράζεται το θέλημα του Θεού.

Το να αναζητούμε να πραγματοποιούμε το θέλημα του Θεού, όπως γίνεται στον ουρανό, έχει και μια άλλη έννοια. Με το προηγούμενο αίτημα “ελθέτω η βασιλεία σου” επιθυμήσαμε τα μελλοντικά αγαθά και δηλώσαμε ότι βιαζόμαστε για την αποδημία αυτή, δηλαδή να φθάσουμε εκεί. Επειδή, όμως, καθυστερεί η έλευση των μελλόντων αυτών αγαθών και η ευλογημένη αυτή αποδημία στον Θεό, γι’ αυτό και προσευχόμαστε να ζούμε από τώρα, με τον τρόπο που θα ζήσουμε εκεί, και να επιθυμούμε τον ουρανό πριν έλθη ο ουρανός.

Το τρίτο σημείο είναι το “επί της γης”. Αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματοποιήσιμο το να ζούμε στην γη, όπως ζουν οι άγγελοι στον ουρανό και όπως θα ζήσουν οι άγιοι μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Άλλωστε δεν μας δίδαξε ο Χριστός να ζητούμε ακατόρθωτα πράγματα. Έτσι, τίποτε δεν μπορεί να μας εμποδίση από του να ζούμε όπως και οι άγγελοι στον ουρανό. Το ότι υπάρχουν άγιοι που το πραγματοποίησαν αυτό στην ζωή τους, πριν την κοίμησή τους, γι’ αυτό και όπως ψάλλουμε στα τροπάρια έζησαν “αγγελικώς εν τω κόσμω”, αυτό δείχνει ότι μπορούμε όλοι μας, αν το θέλουμε, να το ζήσουμε από τώρα.

Επίσης, με την φράση αυτή “επί της γης” δηλώνεται ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε μόνον να τηρούμε εμείς το θέλημα του Θεού, αλλά θα πρέπη να επιθυμούμε και να αγωνιζόμαστε για να επικρατήση το θέλημα του Θεού σε όλα τα μέρη της γης. Πρέπει να ξεριζωθή η πλάνη και να φυτευθή η αλήθεια, να αποβληθή η κακία και να έλθη η αρετή. Και με αυτόν τον τρόπο να μη διαφέρη η γη από τον ουρανό.

Το πρόβλημα είναι ότι, ενώ προσευχόμαστε με την δέηση αυτή να γίνη το θέλημα του Θεού, στην πράξη επιδιώκουμε να πραγματοποιούμε τα δικά μας θελήματα. Και πολλές φορές ενώ προσευχόμαστε με τα λόγια στον Θεό “γενηθήτω το θελημά ΣΟΥ”, ουσιαστικά, με τις πράξεις μας, πολλές φορές και με τα λόγια μας, ζητούμε από Αυτόν τό: “γενηθήτω το θέλημά ΜΟΥ”, δηλαδή επιδιώκουμε να πραγματοποιούμε τα θελήματα της σαρκός και των διανοιών μας (Εφ. β΄,3). Γι’ αυτό και δεν έχουμε γαλήνη, ηρεμία, χαρά και γι’ αυτό δεν μπορούμε να αγιασθούμε.

Πρέπει, όμως, να αλλάξουμε διαγωγή και να ζητούμε να πραγματοποιήται και από μας και από το περιβάλλον μας, και αν είναι δυνατόν και από όλους τους ανθρώπους, το θέλημα του Θεού.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2000