Κυριακή Θ' Ματθαίου (5 Αυγούστου) - Θάρρος στίς δυσκολίες

Γραπτό κήρυγμα

Ο Χριστός, μετά τό θαύμα τού πολλαπλασιασμού τών πέντε άρτων, ανέβηκε στό όρος γιά νά προσευχηθή, καί οι Μαθητές εισήλθαν στό πλοίο γιά νά πάνε στήν απέναντι όχθη τής λίμνης, δηλαδή τήν Γεννησαρέτ. Ξέσπασε μεγάλη τρικυμία, ο άνεμος ήταν αντίθετος καί τό πλοίο βασανιζόταν από τά κύματα. Εν τώ μεταξύ είχε βραδιάσει καί είχε επικρατήσει σκοτάδι. Κατά τήν τετάρτη φυλακή τής νυκτός, δηλαδή τά ξημερώματα, πήγε σέ αυτούς ο Χριστός περπατώντας πάνω στήν θάλασσα καί τούς είπε: «Θαρσείτε, εγώ ειμί μή φοβείσθε» (Ματθ. ιδ', 27).

Εκείνο πού πρέπει νά παρατηρήση κανείς εδώ είναι ότι ο Χριστός περπατά πάνω στήν θάλασσα. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός καί τέλειος άνθρωπος, στό πρόσωπό Του έχει ενωθή η θεία καί η ανθρώπινη φύση. Όμως, όταν ενεργούσε η ανθρώπινη φύση, ενεργούσε σέ κοινωνία μέ τήν θεία φύση, καί όταν ενεργούσε η θεία φύση, ενεργούσε σέ κοινωνία μέ τήν ανθρώπινη φύση. Έτσι, τό νά περπατά ο Χριστός πάνω στήν θάλασσα δέν ήταν κάτι τό μαγικό, τό φακιρικό ή αποτέλεσμα κάποιας τεχνικής, αλλά αποτέλεσμα τής Θεανδρικότητός Του.

Επίσης, τό άλλο πού πρέπει νά προσέξη κανείς είναι ότι, όταν φοβήθηκαν οι Μαθηταί, ο Χριστός φώναξε: «Θαρσείτε, εγώ ειμί μή φοβείσθε». Μέ τόν λόγο αυτόν τούς έδωσε θάρρος καί αποδίωξε τόν φόβο πού τούς είχε κυριεύσει. Ο φόβος είναι μιά τρομακτική κατάσταση στήν ζωή μας καί προέρχεται από διάφορα αίτια, ήτοι από τό αβέβαιο μέλλον, από τόν θάνατο, από τίς αρρώστιες, από τήν μοναξιά, από τήν εγκατάλειψη τών ανθρώπων, από διάφορα φυσικά γεγονότα, όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι κοινωνικές αναταραχές, η πείνα, η ανεργία καί γενικά από κάθε δύσκολη κατάσταση πού προκαλεί αβεβαιότητα. Ο άνθρωπος είναι αδύνατο όν καί είναι φυσικό νά φοβάται από όλα αυτά.

Όμως, ο Χριστός δίνει θάρρος μέ τήν παρουσία Του στούς Μαθητές. Δέν πρόκειται γιά ένα ψυχολογικό γεγονός, αλλά γιά ενέργεια τού Θεού πού εισέρχεται μέσα στήν ύπαρξη τού ανθρώπου. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι μαζί μέ τόν Χριστό μπορεί νά υπερνικήση όλες τίς δυσκολίες. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύσσει: «πάντα ισχύω εν τώ ενδυναμούντί με Χριστώ» (Φιλ. δ', 13). Έτσι εξηγείται τό ατρόμητο φρόνημα καί τό θάρρος τών μαρτύρων πού βάδιζαν μέ πίστη καί αγάπη πρός τό μαρτύριο. Εκπλήσσεται κανείς, όταν διαβάζη τούς βίους τών μαρτύρων καί τά φοβερά μαρτύρια πού υπέστησαν καί στά οποία άντεξαν. Οδηγούνταν στό μαρτύριο ωσάν νά πήγαιναν σέ πανηγύρι. Τό ίδιο συνέβαινε καί μέ τούς οσίους ασκητές, τούς ερημίτες πού έζησαν μέσα σέ σπηλιές καί σέ ερημικούς τόπους, υμνώντας καί δοξολογώντας τόν Θεό.

Ο ιερός Θεοφύλακτος ερμηνεύει τό σημερικό Ευαγγελικό ανάγνωσμα μέ έναν αναγωγικό τρόπο. Γράφει ότι τό πλοίο είναι η γή τά κύματα είναι ο βίος πού ταράσσεται από τά πονηρά πνεύματα η νύκτα είναι η αγνωσία τού Θεού. Δηλαδή, μετά τήν πτώση τού Αδάμ ο άνθρωπος ενεργείτο από τόν διάβολο καί περιέπεσε στήν άγνοια τού Θεού. Τό ότι ο Χριστός ήλθε κατά τήν τετάρτη φυλακή τής νυκτός, πού είναι τό διάστημα μεταξύ 3 καί 6 πρωϊνή ώρα κατά τήν οποία φύλασσε σκοπιά η τέταρτη βάρδια τών στρατιωτών, σημαίνει ότι η ανθρωπότητα, πρίν έλθη ο Χριστός, βρισκόταν στό σκοτάδι. Έτσι, πρώτη φυλακή είναι η διαθήκη τού Θεού μέ τόν Αβραάμ δεύτερη φυλακή ο νόμος τού Μωϋσέως τρίτη φυλακή είναι τό κήρυγμα τών Προφητών καί τέταρτη φυλακή είναι η έλευση τού Χριστού στά τέλη τών αιώνων. Καί ο Χριστός έσωσε τούς κλυδωνιζομένους, αφού εισήλθε στό πλοίο, δηλαδή στήν γή, έζησε μαζί μας, ώστε εμείς νά Τόν γνωρίσουμε ως Θεό καί νά Τόν προσκυνήσουμε.

Αλλά αυτή η τρικυμία γίνεται καί στήν ζωή μας από τούς διαφόρους πειρασμούς πού αντιμετωπίζουμε. Κύματα θεόρατα βασανίζουν τό σκάφος τής ζωής μας, θλίψεις, στενοχώριες, αδυναμίες, πτώσεις, περιφρονήσεις, συκοφαντίες από τούς ανθρώπους καί πολλά άλλα. Ο Χριστός, όμως, βρίσκεται σέ κάποιο όρος, μάς παρακολουθεί καί επεμβαίνει στήν ώρα πού χάνεται κάθε ελπίδα μας. Περπατάει πάνω στήν τρικυμισμένη θάλασσα, φωτίζει τό σκοτάδι τής απόγνωσης καί μάς προτρέπει νά αποβάλουμε τόν φόβο καί νά αποκτήσουμε θάρρος. Μάς λέγει: «Θαρσείτε, εγώ ειμί μή φοβείσθε». Έτσι, στήν Εκκλησία έχουμε τήν δυνατότητα νά ξεπερνούμε όλες τίς δυσκολίες πού αντιμετωπίζουμε στήν ζωή μας, νά υπερνικούμε εν Χριστώ τά προβλήματα πού μάς ταλαιπωρούν, νά γεμίζουμε μέ πίστη, αισιοδοξία, ελπίδα καί θάρρος.

Ο Μητροπολιτης

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2091

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance